Pitanje Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koje glasi: Koliko je u 2020. i 2021. godini utrošeno sredstava na službena putovanja uposlenika i gdje su ta putovanja realizirana?