"Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio s

Zvonko Marić
Pitanje

"Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

ODGOVOR:

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-12-056-3/02 od 20.06.2002. godine donijeta je Odluka o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo i prihvaćen tekst Ugovora o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo. Navedena akta je u ime Vlade Kantona Sarajevo u skladu sa predmetnom odlukom potpisao tadašnji premijer, g-din Nermin Pećanac, a za realizaciju iste zaduženi su Ministarstvo stambenih poslova (da sačini Ugovor o zakupu sa GPA, te uslove i način korištenja objekata O-9 i O-10), Ministarstvo finansija (da planira budžetska sredstva za svaku godinu u periodu zakupa) i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (da izradi kriterije za smještaj lica u stanju socijalne potrebe).

Stanovi na navedenoj lokaciji dodjeljuju se u podzakup stambeno nezbrinutim licima u stanju socijalne potrebe u skladu sa Odlukom o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/03), iz slijedećih kategorija:

• lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja, tj. borci branitelji Bosne i Hercegovine;
• lica koja su ostvarila pravo na tuđu njegu i pomoć i stara lica, samohrani roditelji sa maloljetnom, odnosno hendikepiranom djecom na prijedlog JU "Kantonalni centar za socijalni rad";
• ratni vojni invalidi, odnosno invalidi civilne žrtve rata sa stepenom invalidnosti od 20% do 100%, ako nije u stalnom radnom odnosu, a ima prebivalište na području Kantona;
• penzionisana lica koja do dana penzionisanja nisu riješila svoje stambeno pitanje;
• interno raseljena lica-ruševinci koji su do 06.04.1992. godine u vlasništvu posjedovali stambeni objekat ili bili nosioci stanarskog prava;
• raseljena i izbjegla lica koja koriste tuđu stambenu jedinicu i u postupku su deložacije, a ostvaruju pravo na alternativni i nužni smještaj u skladu sa Zakonom o izbjeglim i raseljenim licima ukoliko se ne mogu vratiti na svoje ognjište,
• te lica iz oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, pravde i uprave ukoliko nemaju rješeno stambeno pitanje.

U skladu sa predmetnom odlukom dodjela stanova u podzakup korisnicima je izvršena na osnovu planova prioriteta za rješavanje stambenih potreba ministarstava i to:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo 50% - 84 stana
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 30% - 53 stana
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 5% - 5 stanova
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 5% - 8 stanova
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo 5% - 8 stanova
Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo (ustupilo Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo) 5% - 6 stanova
U K U P N O: 164 stana

1. Odlukom o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/03) utvrđen je način i uslovi davanja u podzakup stanova, poslovnih prostorija i garaža na lokaciji Otes.
U skladu sa članom 2. Odluke propisano je da je zakupodavac ovih stanova, poslovnih prostora i garaža Kanton Sarajevo, da se isti izdaju u zakup u vremenskom periodu od 30 godina, te da su to objekti kolektivnog stanovanja sa 164 stambene jedinice, 18 poslovnih prostora i 6 garaža, ukupne površine 10.874,72 m2. Stanovi se daju u zakup na period od 1. godine sa mogućnošću obnavljanja ugovora o podzakupu.

Pitanje plaćanja troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ uređeno je Odlukom o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/04-Prečišćeni tekst i 27/04). Na osnovu ove odluke u nadležnosti Kantona je plaćanje zajedničkog održavanja prostorija i uređaja u objektima na lokaciji "Otes", a koje u punom iznosu snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

U cilju realizacije navedenog, 2004. godine potpisan je Ugovor o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada i o upravljanju zgradama O-9 i O-10 na lokaciji Otes između Stambene zadruge željezničara Sarajevo, kao upravitelja, i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Istim je ugovorena naknada za održavanje u iznosu od 4.051,12 KM na mjesečnom nivou, što na godišnjem nivou iznosi 48.613,44 KM, a koja se uplaćuje sa pozicije ovog ministarstva.

2. Na osnovu podataka JU "Kantonalni centar za socijalni rad" broj podzakupaca stanova po ministarstvima je slijedeći:

• Ministarstvo za boračka pitanja - 84 korisnika;
• Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice - 51 korisnik (2 stana su slobodna i u postupku su dodjele);
• Ministarstvo zdravstva - 5 korisnika;
• Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade - 8 korisnika;
• Ministarstvo unutrašnjih poslova - 6 korisnika.

Osnov za korištenje stana je ugovor o podzakupu stana koji u ime Kantona sa podzakupcima (korisnicima stanova) zaključuje Ministarstvo stambenih poslova. Stanovi se u podzakup korisnicima dodjeljuju na period od jedne godine sa mogućnošću obnavljanja ugovora.

3. Na osnovu podataka JU "Kantonalni centar za socijalni rad" u čijoj je nadležnosti da formira dosije, te prati socijalno stanje u toku trajanja zakupa, trenutno su slobodna 2 stana koje u podzakup dodjeljuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a što je u toku.

Stanovi u podzakup se ne dodjeljuju beskućnicima, jer isti nisu definisani u Kriterijima za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" koje je utvrdilo ovo ministarstvo, već se isti zbrinjavaju u Prihvatnoj stanici koja egzistira pri KJU "Gerontološki centar".

Napominjemo da se plaćanje zakupnine za objekte O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vrši u skladu sa članom 4. Ugovora o zakupu za navedene objekte u kojem je precizirano da: "obzirom na činjenicu da se radi o dugogodišnjem zakupu, te da novac gubi vrijednost bez obzira u kojoj je valuti izražen, radi očuvanja realne vrijednosti zakupnine, ugovorne strane su saglasne da se iznos zakupnine veže za promjene potrošačkih cijena u Austriji, a da se izračunava prema indeksu objavljenom od strane Austrijske centralne službe za statistiku, odnosno ukoliko ova nije objavljena, onda prema općem indeksu koji se koristi u Austriji". U skladu sa tim, zakupnina za objekte O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" za 2015. godinu plaća se iz budžeta Kantona Sarajevo, sa pozicije ovoga ministarstva i iznosi 218.477,36 KM kvartalno, odnosno ukupno za 2015. godinu 873.909,44 KM (218.477,36 KM x 4 = 873.909,44 KM).