"a) Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori kako je moguće da se stan u vlasništvu Zavoda na osnovu odobrenja za privremeno korištenje stana, isti "privremeno" koristi više od 19. godina i ko je odgovoran? b) Koje aktivnosti Uprava

Hamed Aljović
Pitanje

"a) Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori kako je moguće da se stan u vlasništvu Zavoda na osnovu odobrenja za privremeno korištenje stana, isti "privremeno" koristi više od 19. godina i ko je odgovoran?
b) Koje aktivnosti Uprava za stambena pitanja poduzima kako bi stan u ul. Samira Ćatovića Kobre br. 19/IV-15, vlasništvo Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo od "privremenog" korisnika vratili vlasniku tj. Zavodu za izgradnju – Kantonu Sarajevo?"

Odgovor: 

O D G O V O R:

Zastupničko pitanje se u drugom dijelu pod b), odnosi na Upravu za stambena pitanja Kantona Sarajevo i u tom dijelu dajemo odgovor na postavljeno zastupničko pitanje.

Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo je pored ostalih nadležnosti, nadležna i za rješavanje zahtjeva za vraćanje stanova na raspolaganje podnesenih od strane davalaca stana na korištenje, a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Sl. novine Fedracije BiH“, broj; 28/05 i 2/08), koji je stupio na snagu dana 19.05.2005. godine.

Stupanjem na snagu navedenog zakona, ovom organu podneseno je 7500 zahtjeva davalaca stana na korištenje, s tim da ovaj broj nije konačan, jer se zahtjevi i dalje podnose, a imajući u vidu mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj; 05-I-23-6-619/06 od 19.12.2006. godine, da se zahtjev za vraćanje stanova na raspolaganje može dopuniti u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o upravnom postupku.
Treba istaći da je Uprava za stambena pitanja nadležna i za vođenje postupaka po službenoj dužnosti, ukoliko je davalac stanova na korištenje, privatizovano preduzeće. U tom slučaju se stanovi stavljaju na raspolaganje Općini na čijoj se teritoriji ti stanovi nalaze.
Među podnesenim zahtjevima za stavljanje stanova na raspolaganje pored Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nalaze se i zahtjevi Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog MUP-a, Kantonalnog MUP-a, Federalnog zavoda PIO/MIO, Željeznica Federacije BiH, Zraka, Vanjske trgovinske Komore, Vodovoda i kanalizacije, Domova zdravlja, Energoinvesta, Elektroprivrede, Unis-Pretisa, Parlamenta Federacije, Univerziteta u Sarajevu, BH Pošte, Općina Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Ilijaš i drugih davalaca stanova na korištenje.
Slijedom Vašeg zastupničkog pitanja i date informacije, utvrđeno je da je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo podnio zahtjev za stavljanje na raspolaganje i stana u ul. Samira Ćatovića Kobre br. 19/4-15, raniji nosilac stanarskog prava Trifković Branislav.
Uprava za stambena pitanja je preduzela aktivnosti na rješavanju podnesenog zahtjeva, te izvršila provjeru korištenja predmetnog stana od strane službenog lica ovog organa i sačinila zapisnik o kontroli korištenja predmetnog stana.
Postupajući po podnesenom zahtjevu za stavljanje stana na raspolaganje, shodno članu 147. Zakona o upravnom postupku, zakazana je usmena rasprava za dan 29.08.2016. godine, u 10 sati, na koju su pozvani zastupnik vlasnika stana Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i korisnica predmetnog stana Mulaosmanović-Smajić Fikreta.
Nakon održane rasprave i provedenog postupka, a ocjenom svih dokaza, Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo će donijeti odluku po podnesenom zahtjevu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, a u skladu sa članom 2. i 5. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.