" Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi odgovori kada će Općini Trnovo dodijeliti Taxi licence a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima" ?

Hamed Aljović
Pitanje

" Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi odgovori kada će Općini Trnovo dodijeliti Taxi licence a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima" ?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor :

Taksi prijevoz u Kantonu Sarajevo uređen je Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 11/14, 26/14, 14/16 i 16/16-ispravka).
Navedenim zakonom propisani su opći i posebni uslovi za obavljanje taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo, a između ostalog obaveza posjedovanja dopunske taksi oznake za svako taksi vozilo, te način utvrđivanja broja taksi oznaka.
Dopunska taksi oznaka predstavalja regulator broja taksi vozila odnosno određivanjem broja dopunskih taksi oznaka određuje se i broj taksi vozila koja imaju pravo da obavljaju taksi prijevoz u Kantonu Sarajevo.
U članu 20. zakona propisano je:
Član 20.
(Utvrđivanje broja taksi oznaka)
(1) Broj taksi oznaka za Kanton utvrđuje Ministarstvo u omjeru 1 taksi oznaka na 700 stanovnika, dok se nove dopunske taksi oznake neće izdavati dok se ne postigne navedeni omjer.
(2) Broj stanovnika u Kantonu, utvrđuje se jednom godišnje, a na osnovu izvještaja Federalnog zavoda za statistiku.
(3) Broj slobodnih taksi oznaka posebnim aktom utvrđuje Skupština Kantona Sarajevo na osnovu razlike broja taksi oznaka iz stava (1) ovog člana i postojećeg broja važećih taksi oznaka, na kraju tekuće godine za narednu godinu po izvještaju resornog Ministarstva.
(4) Na osnovu akta iz stava (3) ovog člana, Ministarstvo pokreće postupak dodjele slobodnih taksi oznaka.

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, a prema izvještaju Federalnog Zavoda za statistiku broj stanovnika u Kantonu Sarajevo iznosi 417.498 (Statistički bilten Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2016 godine), Ministarstvo saobraćaja utvrdilo je da je potreban broj taksi oznaka u Kantonu Sarajevo 597 dopunskih taksi oznaka.
Postojeći broj taksi oznaka u Kantonu Sarajevo dana 16.12. 2016. godine je: 950 dopunskih taksi oznaka, stim da se vodi manji broj postupaka za produženje dospunske taksi oznake taksi prijevoznicima koji istu nisu produžili na vrijeme, te možemo konstatovati da za 21 taksi oznaku fizičkih lica i 21 taksi oznaku pravnih lica nije utvrđen konačan status, a isti će biti utvrđen po okončanju postupka.
Skupština Kantona Sarajevo je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane dana 07.02.2017. godine aktom broj: 01-05-3814/17 usvojila izvještaj o broju taksi oznaka u Kantonu Sarajevo kojim je utvrđeno da u Kantonu Sarajevo nema slobodnih taksi oznaka u smislu člana 20. stav 3. Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, te da nisu ispunjeni uslovi da se u 2017. godini vrši dodjela novih dopunskih taksi oznaka.

Kada se stvore uslovi i Skupština Kantona Sarajevo utvrdi broj slobodnih taksi oznaka, Ministarstvo će pokrenuti postupak dodjele slobodnih taksi oznaka u skladu sa čl. 26., 27., 28. i 29. Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (Način izdavanja dopunske taksi oznake).

S poštovanjem,

Dostaviti:
- Skupština Kantona Sarajevo M I N I S T A R
- evidencija
- arhiva Dr.sc Mujo Fišo

Predmet obradio: Muamer Kukan