Koji fakulteti Univerziteta u Sarajevu su u prošloj 2012. godini imali vlastite prihode, koliko su ti prihodi iznosili, iz kojihaktivnosti su ostvareni i koje su namjene tih sredstava

Hodžić Dževad
Pitanje

Zastupnik Dževad Hodžić, na 23. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 30.01.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Polazeći od potrebe sređivanja nekih stvari u radu Univerziteta u Sarajevu, a u cilju ostvarivanja pretpostavki za njegovu potpunu integraciju, a imajući u vidu da je i sam opredijeljen za reformu i integraciju Univerziteta, za njegovo funkcionalno, racionalno, efikasno, transparentno i autonomno djelovanje, od Ministra tražim da meni, kao i drugim kolegama i koleginicama u ovom domu, po mogućnosti do naredne sjednice, dostavi informaciju:

  • o tome koji fakulteti Univerziteta u Sarajevu su u prošloj 2012. godini imali vlastite prihode, koliko su ti prihodi iznosili, iz kojihaktivnosti su ostvareni i koje su namjene tih sredstava, te
  • o tome koji su nastavnici zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu u protekloj godini imali dodatne nastavničke nagažmane, na kojim fakultetima, u kojem obimu i koliko su za takve angažmane plaćeni.“