"Kada ćete Skupštini dostaviti izmjene i dopune Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom koji je donesen 2012. godine, a koji je praktično stavljen van snage Zakonom o stvarnim pravima koji je donesen 2013. godine?"

Edin Forto
Pitanje

"Kada ćete Skupštini dostaviti izmjene i dopune Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom koji je donesen 2012. godine, a koji je praktično stavljen van snage Zakonom o stvarnim pravima koji je donesen 2013. godine?"

Pitanje: 
Odgovor: 

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je sačinilo prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti u skladu sa članom 83. stav (2) Pravila i postupka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/14) i člana 3. stav (5) Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, broj: 30/11-Ispravka i broj: 23/15), objavilo svojoj web stranici dana 09.06.2016. godine.
Naime, imajući u vidu značaj ovog Zakona, prije svega, obzirom na broj lica na koja direktno utiče primjena ovog Zakona, Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je odlučio da se obave prethodne konsultacije sa kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i drugim zainteresovanim licima, u cilju pripreme nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.
Rok za dostavljanje primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja na tekst prednacrta Zakona je 30 dana, nakon čega će ovo Ministarstvo sačiniti tekst nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti dostaviti Vladi Kantona Sarajevo.

Prednacrt Zakona se može preuzeti na ovom linku:
mpz.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja