Inicijativu "za postavljanje video nadzora na Vilsonovom šetalištu i Aleji ka Vrelu Bosne".

Semir Halilović
Inicijativa

Zastupnik Semir Halilović je podnio inicijativu i istu uputio Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Odgovor: 

Ministarsvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u avgustu 2013.godine, sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, a tokom 2015.godine i Elaborat proširenja video nadzora raskrsnica, u cilju podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

S obzirom da je realizacija dva navedena elaborata iziskivala znatna finansijska sredstva, u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, krajem 2015.godine i tokom 2016.godine, preduzete su određene mjere u cilju pokretanja aktivnosti na inplementaciji predmetnih elaborata, međutim iste nisu sprovedene, tako da i navedeni elaborati nisu realizovani.

Smatramo da je pokrenuta inicijativa opravdana, međutim za realizaciju ovog projekta potrebna su znatna novčana sredstva. Uzimajući u obzir činjenicu da jedna kamera pokriva dužinu od 30 do 50 metara, u ovisnosti od rezolucije, te da je Vilsonovo šetalište dužine oko 2,5 km, a Velika aleja oko 3,5 km, očito je da to nisu zanemarljiva sredstva.
Do tada, policijski službenici ovog Ministarstva će preduzimati zakonom propisane mjere i radnje prema svim nesavjesnim vozačima, koji ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju u pomenutim ulicama, te time direktno ugrožavaju pješake, a naročito djecu.

Odgovor: