Inicijativa za planiranje sredstava u iznosu 51.000 KM za „Rekonstrukciju i opravke kvarova u JU Osnovna muzička škola, Ilidža“.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za „Rekonstrukciju i opravke krovova, sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ da planira sredstva u iznosu 51.000 KM za „Rekonstrukciju i opravke kvarova u JU Osnovna muzička škola, Ilidža“.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019