Inicijativa za “Nastavak rekonstrukcije fekalne kanalizacione mreže u ulicama Stari drum, Halid-bega Hrasnice, Vrelo i Bunica, II FAZA”.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu za “Nastavak rekonstrukcije fekalne kanalizacione mreže u ulicama Stari drum, Halid-bega Hrasnice, Vrelo i Bunica, II FAZA”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019