Inicijativa Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za cijepanje parcele, a na osnovu zahtjeva upućenog od strane Općine Vogošća pomenutom KJP, na zemljištu na kome je izgrađen objekat osnovne škole „Budišići“.

Amra Hasagić
Inicijativa

Upućujem inicijativu Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za
cijepanje parcele, a na osnovu zahtjeva upućenog od strane Općine Vogošća pomenutom KJP, na zemljištu na
kome je izgrađen objekat osnovne škole „Budišići“, lokacija Tihovići-Budišići.
Obrazloženje:
Za izgradnju osnovne škole izdata je građevinska dozvola 15.05.1978. godine, objekat je izgrađen ali nikada nije
uknjižen. Izdavanjem saglasnosti za cijepanje parcele prema lokaciji objekta i prijenos prava posjeda na Općinu
Vogošća u cilju rješavanja uknjižbe objekta osnovne škole.
Parcela je prema novom premjeru označena je kao k.č. broj 501/1 upisana u p.l. broj 73 K.O. Tihovići, posjednik
JP „Sarajevo-šume“ d.o.o. a po starom premjeru odgovara k.č. broj 122/145 upisano z.k. ul. Broj 384 k.o. SP
Gornja Vogošća kao državno vlasništvo.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne