Inicijativa „da se CIRKUMCIZIJA uključi u BESPLATAN PAKET medicinsko-zdravstvenih usluga“.

Hodžić Dževad
Inicijativa

Zastupnik Dževad Hodžić na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenuo je inicijativu i istu dostavio u pisanoj formi „da se CIRKUMCIZIJA uključi u BESPLATAN PAKET medicinsko-zdravstvenih usluga“.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Cirkumcizija, kao zdravstvena usluga, u najvećem broju slučajeva nije medicinski indicirana, već se obavlja na lični zahtjev. Iz tog razloga, ona nije obuhvaćena Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09), od 01.04.2009. godine. Eventualna promjena sadržaja osnovnog paketa zdravstvenih usluga se treba desiti na federalnom nivou, s obzirom da je Federacija donosilac pomenute Odluke.

 M I N I S T A R

dr Eldan Lokmić