Dana 03.02.2011. godine na adresu Univerziteta u SA, svih Javnih visokoškolskih ustanova i svih Javnih naučnoistraživačkih instituta u KS, dostavljena je Obavijest Ministarstva obrazovanja i nauke u kojoj se traži od istih da odmah otkkažu preplatu novina

Talović Munir
Pitanje

„Dana 03.02.2011. godine na adresu Univerziteta u Sarajevu, svih Javnih visokoškolskih ustanova i svih Javnih naučnoistraživačkih instituta u Kantonu Sarajevo, dostavljena je Obavijest Ministarstva obrazovanja i nauke u kojoj se traži od istih da odmah otkažu pretplatu na dnevne i sedmične novine, neovisno iz kojih izvora se finansiraju, budžetskih ili vlastitih prihoda korisnika. Smatram da je Obavijest pravno neutemeljena i neustavna jer ograničava pravo na pristup informacijama i štampi a ograničava i službeno funkcioniranje pomenutih institucija jer su zakonom obavezni oglašavati u dnevnoj štampi Konkurse za izbore nastavnika i saradnika, Konkurse za prijem radnika, Konkurse za upise na prvi, drugi i treći ciklus studija, Obavijesti o javnim odbrani doktorskih i magistarskih radnji i dr.

Na osnovu iznijetog predlažemo da resorni Ministar u smislu odredaba Ustava i Zakona o visokom obrazovanju ocijeni ovu obavijest kao neprihvatljivu i stavi je van snage.“