Da Vlada Kantona Sarajevo formira ad hoc komisiju koja će imati zadatak da utvrdi na koji način se koriste i čuvaju svi stanovi koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnese izvještaj Vladi i Skupštini Kantona" .

Hamed Aljović
Pitanje

Da Vlada Kantona Sarajevo formira ad hoc komisiju koja će imati zadatak da utvrdi na koji način se koriste i čuvaju svi stanovi koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnese izvještaj Vladi i Skupštini Kantona" .

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

O D G O V O R:

U skladu sa članom 34. stav 4. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16" i 36/16 - Ispravka), obavještavamo Vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ne prihvata zastupničku inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Hameda Aljovića jer je ista neosnovana iz sljedećih razloga:
U okviru nadležnosti propisane Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo“, broj : 7/08) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Uprava za stambena pitanja , kao osnovna unutrašnja organizaciona jedinica Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša rješava u prvostepenom upravnom postupku po :
 Zahtjevima za vraćanje stana u posjed u smislu Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima,
 Zahtjevima za obnovu ugovora o korištenju stana u smislu Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenih korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana,
 Zahtjevima za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana.
 Zahtjevima vlasnika i davaoca stanova na korištenje u skladu sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine FBiH", broj 28/05)
 Zahtjevima za obnovu ugovora o korištenju stana u smislu Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana,
 Zahtjevima za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana u smislu Zakona o stambenim odnosima,

 Zahtjevima vlasnika za iseljenje korisnika stana u skladu sa članom 30. Zakona o stambenim odnosima,
 Zahtjevima za određivanje visine stanarine,
 Zahtjevima za poništenje rješenja o proglašenju stana napuštenim u smislu Zakona o napuštenim stanovima,
 Zahtjevima za izvršenje Odluke Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica shodno Zakonu o izvršenju odluka.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je podnio Upravi za stambena pitanja Kantona Sarajevo zahtjev za stavljanje stanova na raspolaganje a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/05).
Postupajući po podnesenim zahtjevima, a nakon provedenih postupaka, Uprava za stambena pitanja je Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo do danas stavila na raspolaganje 77 stambenih jedinica slobodnih od lica i stvari.
Nakon stavljanja stana na raspolaganje rješenjem nadležnog organa, davalac stana na korištenje raspolaže istim na način propisan članom 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/05).

Imajući u vidu naprijed navedeno nedvojbeno se može konstatovati da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nema nadležnost da utvrđuje korištenje i čuvanje stanova nakon stavljanja istih na raspolaganje Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i da ne postoji pravni osnov da se pri Vladi Kantona Sarajevo formira ad hoc tijelo koje će pratiti korištenje i čuvanje stanova koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnosi izvještaj Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.