"Da li je Zakon o taxi prevozu dobio saglasnost Konkurencijskog vijeća i da li će ići u proceduru?"

Konaković Elmedin
Pitanje

"Da li je Zakon o taxi prevozu dobio saglasnost Konkurencijskog vijeća i da li će ići u proceduru?"

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Konkurencijsko vijeće je dalo pozitivno Mišljenje broj 01-26-7-08-17-I/12 od 01.08.2013. godine kojim je utvrđeno da je nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo usaglašen sa Zakonom o kunkurenciji.
Vlada Kantona Sarajevo donjela je Zaključak broj 02-05-23029-I/13 od 10.09.2013. godine kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo i kojim se predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 141. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst i 15/13) pretrese Nacrt zakona i isti uputi u javnu raspravu.