Zastupnička pitanja

Izudin Bajrović

Izudin Bajrović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Izudin Bajrović je na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo zastupničku inicijativu:
"Poštovani, budući da na Univerzitetu u Sarajevu studira određeni broj studenata sa invaliditetom, a uslovi na visokoškolskim ustanovama nisu prilagođeni toj populaciji studenata od samog prilaza, do unutrašnjosti pomoćne infrastrukture, pristupa oglasnim pločama, asistivne opreme, te mnogim problemima s kojima se ova populacija studenata svakodnevno susreće. Upućujem inicijativu da se izvrši sveobuhvatna analiza stanja na svim visokoškolskim ustanovama po pitanju smetnji za normalno studiranje studenata sa invaliditetom, te da se od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS uradi sve što je potrebno kako bi visokoškolske ustanove, kao i studentski domovi napravili ono što je neophodno kako bi se studenti sa invaliditetom osjećali kao ravnopravni članovi akademske zajednice. "


Izudin Bajrović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Izudin Bajrović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu zdravstva da se izvrši čišćenje objekta i prostora oko objekta napuštenog i devastiranog doma penzionera u Nedžarićima, kao i deratizacija istog.
Obrazloženje : Osim što pomenuti objekat predstavlja ruglo za cijeli grad, zbog višedecenijskog nerješavanja sporova vezanih za imovinsko-pravne odnose, objekat doma penzionera je postao objektivna opasnost za okolno stanovništvo, budući da se tamo nastanjio ogroman broj glodara i gmizavaca, koji ugrožavaju zdravlje stanovništva.


Izudin Bajrović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Izudin Bajrović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu "za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice."

"Pokrećem inicijativu za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice. Skupština Kantona Sarajevo 04.12.1997 donijela Odluku o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, Sl. Novine Kanton Sarajevo 22/97. dakle prije skoro 18 godina. Nakon toga je donesen Zakon o vodama, SL. Novine FBIH 70/06, te na osnovu njega kao podzakonski akt Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbijevanje stanovništva SL. Novine FBIH 88/12. član 15 stav 1 pomenutog Pravilnika traži da se sve odluke o zaštiti izvorišta donesene prije njegovog stupanja na snagu usklade sa njim u roku od pet godina od dana stupanja na snagu Pravilnika. Prema tome Skupština ovo mora uraditi u ovom sazivu a obaveza dobiva na hitnosti jer se građani Faletića, Donjeg Bisoka te Baruthane susreću sa problemima prilikom dobijanja urbanističke saglasnosti."


Izudin Bajrović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Izudin Bajrović, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade: "da ministar obrazovanja napravi jedan sveobuhvatan i objektivan uvid u stanje obrazovnih ustanova na području Kantona Sarajevo, na svim nivoima, te da isti u vidu izvještaja dostavi Skupštini na uvid, kako bismo imali uvid u stepen devastiranosti našeg obrazovnog sistema."

Ostatak inicijative možete naći u prilogu.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u okviru svoje nadležnosti u oblasti obrazovanja obuhvata predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i nauku na području Kantona Sarajevo, tako da je stanje u navedenim oblastima sljedeće:

Oblast predškolskog odgoja i obrazovanja

U Registru predškolskih ustanova koji se vodi u Ministasrtvu je registrirano ukupno 19 ustanova, od toga je jedna javna ustanova – „Djeca Sarajeva“ i još 18 privatnih ustanova.
Odgojno-obrazovni rad se regulira u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i...