Inicijativa prema Ministarstvu privrede.

Amra Hasagić
Pitanje

Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za cijepanje parcele radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu koje u naravi predstavlja Groblje upisano u z.k. ul.broj 384 k.o. SP Gornja Vogošća kao državno vlasništvo

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da