Planiraju li se i kada zakazati tematske sjednice o stanju u kantonalnim javnim preduzećima,

Vajzović Hanka
Pitanje

Planiraju li se i kada zakazati tematske sjednice o stanju u kantonalnim javnim preduzećima, posebno onim koji posluju sa ozbiljnim gubicima, pri čemu posebno mislim na Vodovod i kanalizaciju?."

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo saobraćaja će uputiti zahtjev prema Vladi Kantona Sarajevo da pokrene inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo za održavanjem tematske sjednice za preduzeće KJKP "Gras " d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo nije nadležno da predlaže tematke sjednice, a kada je u pitanju kantonalno javno preduzeće, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o za 2011. i 2012.godinu bit će proslijeđeni Skupštini Kantona u decembru 2013. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u Programu rada za 2013.godinu nije imalo planirane prijedloge za održavanje tematskih sjednica o stanju u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima.
Naime, ovo ministarstvo je redovno održavalo radno konsultativne sastanke sa upravljačkim tijelima preduzeća, sa prijedlozima za poboljšanje funkcije u cilju organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti, budući da su komunalne djelatnosti od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe.
Takođe ono što treba istaći jeste da je Vlada Kantona Sarajevo na 43.sjednici održanoj 26.11.2013.godine donijela Zaključak broj 02-05-29860-18.2/13 kojim se nalaže svim resornim ministarstvima da u saradnji sa javnim preduzećima iz svoje nadležnosti pripreme prijedlog racionalizacije i reorganizacije kompletnog sektora komunalne privrede, da sačine sanacione programe koji će u sebi imati kompletan prikaz stanja preduzeća kao i sanacione mjere, a sve u cilju poboljšanja poslovanja komunalne privrede.

Na osnovu navedenog zaduženja, ovo resorno ministarstvo kojem pripadaju kantonalna javna komunalna preduzeća obavezuje iste da dostave prijedloge i sanacione programe najkasnije do 20.01.2014.godine.
Nakon dostavljenih materijala i analiziranja istih Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša će dostaviti Vladi Kantona Sarajevo konkretne prijedloge u cilju poboljšanja poslovanja preduzeća.
U svojim prijedlozima prema Vladi Kantona Sarajevo, ovo ministarstvo će nakon analize razmotriti i prijedlog za održavanje tematskih sjednica o stanju u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima.