tražim da mi se dostavi detaljan izvještaj o utrošku finansijskih sredstava Fondacije istina, pravda, dostojanstvo,

Efendić Faruk
Pitanje

Postavljam pitanje ministru za boračka pitanja KS i tražim da mi se dostavi detaljan izvještaj o utrošku finansijskih sredstava Fondacije istina, pravda, dostojanstvo, koja je osnovana u svrhu pomoći porodicama osumjičenih pripadnika OS Armije RBiH iz Hadžića, te da li se gore navedena sredstva troše direktno za socijalno zbrinjavanje ovih porodica ili su ista usmjerena prema advokatima za njihove naknade u zastupanju gore navedenih pripadnika Armije RBiH.

Odgovor: 

Vlada Kantona Sarajevo je, na osnovu poslaničke inicijative, Zaključkom broj: 02-05-30280-1/11 od 29.11.2011. godine prema Skupštini Kantona Sarajevo uputila Prijedlog zaključka kojim se daje podrška Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i svim drugim mogućnostima, u okviru sredstava predviđenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo pruži sve vrste pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Skupština Kantona Sarajevo je Zaključkom broj: 01-05-29000/11 od 29.11.2011. godine prihvatila Prijedlog zaključka upućen od strane Vlade Kantona Sarajevo i obavezala Ministarstvo da putem Fondacije aktivira sve mogućnosti u cilju pravne, finansijske i materijalne pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Fondacija „Za istinu, pravdu i dostojanstvo“ (u daljnjem tekstu: Fondacija) osnovana je 12.07.2010. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02), a u Registar fondacija Fondacija „Za istinu, pravdu i dostojanstvo“ Sarajevo upisana je Rješenjem Federalnog ministarstva pravde broj: 03-05-2-954/10 od 12.07.2010. godine, Rješenjem broj: 03-05-2-954/10 od 31.03.2011. godine i Rješenjem broj: 03-05-2-954/10 od 07.03.2012. godine. Dakle, Fondacija je osnovana prije pokretanja postupaka kod nadležnog suda protiv osam osumnjičenih pripadnika Armije BiH iz Hadžića i pružala je pravnu i drugu pomoć u korist ostalih branitelja.

Ministarstvo i Fondacija zaključili su Sporazum o saradnji pri realizaciji projekta „Pravna pomoć braniteljima“ broj: 06-14-17424/11 od 13.05.2011. godine. Predmet Sporazuma je regulisanje prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa implementacijom odobrenih sredstava namijenjenih za pružanje pravne pomoći braniteljima koja se odnosi na: sufinansiranje troškova odbrane optuženih za ratne zločine, sufinansiranje pravne pomoći u cilju rješavanja problematike vezane za Vojno stambeni fond, sufinansiranje pravne pomoći vezane za aktivnosti na pripremi i vođenju tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, koje budu pokretali pripadnici boračke populacije protiv nalogodavaca i izvršilaca zločina i sufinansiranje ostalih vidova pravne pomoći za kojima se ukaže potreba, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije te uz saglasnost Ministarstva.
Dana 30.12.2011. godine je potpisan i aneks prethodnog Sporazuma kojim je predviđeno doznačavanje još 30.000 KM za iste namjene.
Predviđeno je i da Fondacija može jedan dio sredstava upotrijebiti za pokrivanje troškova poslovanja, te je u tom smislu 22.07.2011. godine data pismena saglasnost da se do 20% doznačenih sredstava može utrošiti za pokrivanje troškova rada.

Sredstva su doznačavana u više navrata, na osnovu pojedinačnih odluka, uz prethodne zahtjeve Fondacije. Fondaciji su Odlukom broj: 06-14-10293/11 od 30.06.2011. godine odobrena i sredstva u iznosu od 10.000 KM sa pozicije 614300 DAN003 „Udruženja od interesa i za boračku populaciju Kantona Sarajevo - programske aktivnosti“ za realizaciju projekta pružanja materijalne i moralne podrške braniocima protiv kojih se vodi istraga i nalaze se u pritvoru, a u vidu obilaska branilaca i njihovih porodica. Također, su Odlukom broj: 06-14-20638/11 od 22.06.2011. godine dodijeljena sredstva u vidu jednokratne pomoći koja će se uručiti generalu Divjaku prilikom posjete u Austriji. Ukupno je na račun Fondacije u 2011. godini uplaćeno 235.500,00 KM.

Prema dostavljenom Finansijskom izvještaju Fondacije za 2011. godinu, koji je obuhvatio samo sredstva doznačena od strane Ministarstva, iskazan je slijedeći utrošak sredstava:

Vrsta troška Iznos Obrazloženje
Troškovi rada Fondacije 28.770,00 Naknade uposlenim i angažovanim licima i članovima upravnog odbora, knjigovodstvene usluge, troškovi štampanja, kreiranja web stranice, zakup poslovnog prostora, nabavka računarske opreme i drugo
Dodjela donacija / socijalne pomoći 31.300,00 Pomoći članovima porodica osam uhapšenih branitelja iz Hadžića u iznosu od 24.000,00 KM (Mustafa Dželilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Ćović, Šerif Mešanović, Nermin Kelember) - 3.000,00 KM po porodici), sredstva na ime pomoći generalu Jovanu Divjaku 6.000,00 KM, pomoć za realizaciju ekskurzije po osnovu zahtjeva Udruženja Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo 1.000,00 KM i donacija porodici 300,00 KM
Pravna pomoć - advokatske usluge 62.646,35 Edhem Godinjak– advokatice Vasvija Vidović i Edina Rešidović,
Sefer Halilović – advokat Edina Rešidović,
Ramadan Dervišević – advokat Vasvija Vidović,
Besim Muderizović – advokat Emir Kapidžić,
Fikret Planinčić – advokat Bekir Ferizović,
Zaim Backović – advokat Kolić Kadrija,
tužitelj Spahić Adis- advokat Esad Hrvačić
Projekat „Pravedan povratak“ - tužba žrtava rata prema RS 77.806,00 Advokat Esad Hrvačić 60.000,00 KM po osnovu ugovora,
7.900,00 KM isplate po osnovu ugovora o djelu licima angažovanim na ovom projektu
Uniconsalting d.o.o. 20.000,00 Isplata izvršena na osnovu Ugovora br. 51/11 od 21.11.2011. g. za projekat Obilazak opkoljenog Sarajeva i kulturno-historijskih znamenitosti.
220.522,35

S obzirom na neslaganje iznosa iskazanog u Finansijskom izvještaju Fondacije sa doznačenim sredstvima, Ministarstvo je istoj uputilo Zahtjev za hitnom korekcijom dostavljenih Izvještaja o utrošku doznačenih budžetskih sredstava broj: 06-14-2566-2/12 od 06.11.2012. godine, nakon čega je Fondacija dopunjavala dostavljene izvještaje.

U 2011. godini je akcenat aktivnosti bio na projektu „Pravedni povratak“ čiji je cilj nadoknada ratne materijalne i nematerijalne štete počinjene tokom agresije, pružanje pravne pomoći u slučajevima optužbi za ratne zločine, te pomoć porodicama tzv. hadžićke grupe.

Sa Fondacijom je 13.02.2012. godine potpisan Sporazum o saradnji pri realizaciji aktivnosti u okviru finansiranja pravne pomoći u korist branilaca BiH kojim je predviđeno: sufinansiranje troškova odbrane optuženih za ratne zločine, sufinansiranje pravne pomoći u cilju rješavanje problematike vezane za Vojno stambeni fond, sufinansiranje pravne pomoći vezane za aktivnosti na pripremi i vođenju tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, koje budu pokretali pripadnici boračke populacije protiv nalogodavaca i izvršilaca zločina, sufinansiranje ostalih vidova pravne pomoći za kojima se ukaže potreba, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije te uz saglasnost Ministarstva za boračka pitanja. Fondaciji je odobreno da može utrošiti do 20% sredstava za troškove rada.
Dana 10.09.2012. godine je potpisan novi Sporazum kojim se stavlja van snage prethodno potpisani Sporazum i istim nije predviđeno doznačavanje novih sredstava a precizira se i namjena dijela ranije odobrenih sredstava koja su se u trenutku potpisivanja Sporazuma nalazila u fazi realizacije.
Sredstva su doznačavana na osnovu pojedinačnih odluka, a ukupno je na račun Fondacije u 2012. godini uplaćeno 200.000,00 KM.

Prema dostavljenim finansijskim izvještajima Fondacije u 2012. godini iskazan je slijedeći utrošak sredstava:

Vrsta troška Iznos Obrazloženje
Troškovi rada Fondacije 31.194,42 Naknade uposlenim i angažovanim licima i članovima upravnog odbora, knjigovodstvene usluge, bankarska provizija, kreiranja web stranice i drugo
Dodjela donacija / socijalne pomoći 137.188,66 Pomoći članovima porodica osam uhapšenih branitelja iz Hadžića u iznosu od 68.800,00 KM (Mustafa Dželilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Ćović, Šerif Mešanović, Nermin Kelember), pomoć porodicama optuženih branitelja u slučaju Trusina 20.200,00 KM
(Gušić Salko, Sanela Hodžić, Husein Ališpago, Adnan Bojadžić, Hakalović Bahra, Enes Džeko, Mujan Almir, Amira Memić)
Pomoći braniteljima i njihovim porodicama - liječenje i socijalne pomoć 42.500,00 KM (Rustem Kurtanović, Hamed Pijuk, Nihad Bojadžić, Mirsad Šiljak, Sejida Ajanović, Pervan Irma, Salko Faljić, Edin Hamzić, Dražen Bačić, Goran Jovanovski, Amra Vlahovljak, Maida Hodžić, Bogunić Vahid, Rijad Ćosibegović, Nisad Balta, Enver Durmo, Almir Mujan, Ramiza Šundo, Zeherović Salko, Zejnil Pamuk, Hasib Begović, Jasmin Fejzić, Salko Hajdarević, Tanja Haso, Miralem Bibić,)
Porezi na donacije 6.188,66 KM
Pravna pomoć - advokatske i usluge vještaka 5.140,00 Fikret Muslimović - advokat Ismet Mehić
Murat Šabanović - advokat Alagić Damir
Sabiha Delić – advokat Azem Mehonić - pomoć pri rješavanju stambenog pitanja
Besim Muderizović – naknada za rad vještaka Nehru Ganića
Projekat „Pravedan povratak“ - tužba žrtava rata prema RS 24.150,69 Advokat Esad Hrvačić – 23.400,00 KM, ostalo licu angažovanom po ugovoru o djelu

197.673,77

Obzirom da su i u 2012. godini postojala određena neslaganja u dostavljenim izvještajima od strane Fondacije sa doznačenim sredstvima, od iste je traženo da se izvrši provjera i usaglašavanje izvještaja.

U 2012. godini, akcenat aktivnosti bio je na pružanju pomoći porodicama uhapšenih branitelja, ali su značajna sredstva odobrena i za pomoći za liječenje, projekat „Pravedni povratak“, pravna pomoć i drugo.

Iz navedenih podataka se vidi da je Fondacija odobrena i doznačena sredstva trošila za realizaciju svojih programskih ciljeva, među kojima je i pružanje finansijske i materijalne pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama, među kojima su i osam uhapšenih branitelja iz Hadžića, kako je to decidno naloženo aktima Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo.

Također, iz naprijed navedenog vidljivo ja da je Fondacija dio odobrenih i doznačenih sredstava na ime pružanja pravne i druge pomoći braniteljima realizovala direktno putem advokata angažovanih za zastupanje jednog broja optuženih branitelja, dok je jedan dio implementiran doznačavanjem sredstava direktno optuženim braniteljima ili članovima njihovih porodica. Dio pomoći optuženim braniteljima iz Hadžića, je ralizovan putem namjenski osnovane Fondacije „Patriotski front“ Hadžići.

Navedeni podaci su prezentirani u Informaciji o aktivnostima na pružanju pravne pomoći i druge pomoći optuženim braniocima, odnosno u korist optuženih branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica koju je razmatrala Vlada Kantona Sarajevo. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-2824-19/12 od 12.11.2012. godine naloženo je Ministarstvu finansija – Budžetskoj inspekciji da, u skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11) izvrši provjeru namjenskog utroška doznačenih sredstava, da nakon izvršenja kontrole podnese izvještaj Vladi Kantona Sarajevo, te da isti proslijedi Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje.
S obzirom na još uvijek aktulenu kontrolu rada, odnosno utroška doznačenih budžetskih sredstava, u 2013. godini nije bilo dalje saradnje sa Fondacijom, niti je bilo doznačavanja novih sredstava.
Budžetska inspekcija Ministarstva finansija do dana sačinjavanja ovog odgovora nije dostavila izvještaj o izvršenoj kontroli o namjenskom utrošku doznačenih sredstava, te Vas shodno navedenom obaještavamo, da će te tačne informacije o namjenskom utrošku sredstava od strane Fondacije dobiti po sačinjavanju predmetnog izvještaja nadležne inspekcije.