„Da li su ti Zaključci Skupštine još uvijek na snazi ili su pak stavljeni van snage te u vezi sa tim, da li je formiran Antikorupcioni tim, da li je imao nekih aktivnosti i koje su to aktivnosti, te koji su rezultati tih, eventualnih, aktivnosti?

Pećanac Nermin
Pitanje

„Da li su ti Zaključci Skupštine još uvijek na snazi ili su pak stavljeni van snage te u vezi sa tim, da li je formiran Antikorupcioni tim, da li je imao nekih aktivnosti i koje su to aktivnosti, te koji su rezultati tih, eventualnih, aktivnosti?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Komisija za izradu antikorupcijskog plana na nivou Vlade Kantona Sarajevo
imenovana je Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-18214-5/11 od 26.5.2011.
godine.
Komisija broji 15 članova, a u istu su imenovani predstavnici svih ministarstava,
sekretar Vlade Kantona Sarajevo i šef Ureda za kvalitet. Do sada je Komisija održala dva
sastanka.
Na sastanku održanom 19.09.2011.godine dogovoreni su okvirni elementi Akcionog
plana sa sljedećim sadržajem: preventivni elementi, represija-provedba zakona, obrazovanje i
promicanje svijesti o štetnosti korupcje, monitoring i koordinacija ovog plana.
Osim toga dogovoreno je da se ispred Komisije upute dopisi:
- Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove sa zahtjevom da predlože svog
predstavnika u ovu komisiju, kao i
- svim organima uprave i službama Kantona Sarajevo kojima je potrebno zatražiti
analizu dijagnoze problema korupcije.