Parking kod narodnog pozorišta

Fazlija Nedžad
Pitanje

Resorni ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, u prvoj polovini 2013. godine uvjevarao je građane kako će veoma brzo biti izgrađena podzemna garaža na lokalitetu Narodno pozorište, ocjenjujući taj projekat kao veoma dobar i povoljan. S tim u vezi, resorni ministar se obratio na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar 28. marta 2013. godine, na kojoj je u ime Vlade Kantona Sarajevo zatražio da Općinsko vijeće Centar donese Odluku o davanju naknadne saglasnosti Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta.
Sedam mjeseci kasnije, istom Općinskom vijeću Centar na njihovoj 11. redovnoj sjednici 31. oktobra 2013. godine,ministar saobraćaja Kantona Sarajevo dostavio je informaciju o stanju izgradnje podzemne garaže na lokalitetu Narodnog pozorišta konstatirajući da je Ugovor o koncesiji NEPOVOLJAN za Kanton Sarajevo, te da se u okviru vansudskog poravnanja predlaže Vladi Kantona Sarajevo način da se koncesionaru ponudi besplatno davanje parking prostora u vremenskom trajanju sve do namirenja potraživanja iz vansudske nagodbe. Na istoj sjednici, Općinsko vijeće Centar donijelo je Odluku o poništenju odluke o davanju naknadne saglasnosti Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije.
Iz svega navedenog želimo resornog ministra Jusufa Bubicu, u ime građana Kantona Sarajevo pitati sljedeće:
1. Kako je Vlada Kantona Sarajevo uopće mogla pristupiti davanju koncesije na imovinu, koja je vlasništvo Općine Centar, potpisujući odgovarajući Ugovor o koncesiji, a da pri tome nije imala niti jednu saglasnost Općine Centar kao titulara predmetne imovine?
2. Kako je sada, nakon tri godine, iznenada došlo do ocjene da je Ugovor o koncesiji ŠTETAN za Kanton Sarajevo, a da se o tome nije razmišljalo prije potpisivanja predmetnog ugovora?
3. Sada, kada imamo Odluku o poništenju Odluke o davanju naknadne saglasnosti Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije, odnosno kada je Općina Centar vratila u svoj posjed predmetno građevinsko zemljište, na koji način ministar misli riješiti ugovorni odnos sa koncesionarom, jer mogućnost besplatnog davanja parking prostora koncesionaru kod Narodnog pozorišta više ne postoji?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor:

1. Skupština Kantona Sarajevo (predsjedavajuća Meliha Alić) dana 28.10.2004. godine donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u Odluci o provođenju Urbanističkog plana Narodno pozorište ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 21/03). Općinsko vijeće Centar Sarajevo je dana 19.04.2004. godine donijelo Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za područje navedenog Urbanističkog projekta. Istog dana Općinsko vijeće donijelo je odgovarajuća rješenja o preuzimanju zemljišta u korist općine Centar, a u cilju realizacije navedenog projekta. Ukupna površina građevine prostirala se na dijelove 18 katarstarskih čestica. Nadležna općinska služba donijela je i odgovarajuća rješenja o isplanjenju objekata koji na terenu ne postoje, a sve u cilju privođenja zemljišta krajnjoj namjeni – izgradnja podzemne garaže.
Postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane Općine Centar trajao je sve do 2012. godine kada je Ministarstvu dostavljen konačan akt da su sve parcele na kojim je planirana gradnja garaže upisane sa nosiocem prava raspolaganja u korist Općine Centar Sarajevo.
Dakle, nesporno je da se ugovor nije trebao zaključiti prije nego se riješe imovinsko-pravni odnosi, a obzirom da je takva situacija imala za posljedicu memogučnost izvršavanja obaveza utvrđenih ugovorom od strane koncesora. Zašto je ugovor zaključen ranije odgovor može dati tadašnja Vlada koja je dala ovlaštenje Ministru Krmpotiću ( tadašnji ministar saobraćaja) da potpiše takav ugovor.

2. U toku realizacije ugovora u smislu izvršavanja obaveza od strane Ministartva naišlo se na niz poteškoča: rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, uvođenja u posjed na cijelom lokalitetu, nadležnosti za izdavanje urbanističke saglasnosti ( da li Federalno ili kantonalno ministartvo prostornog uređenja), gdje su se oba ministartsva po zahtjevu oglasila nenadležnim. Pored toga Povjerenstvo/Komisija za zaštitu spomenika BiH dala je nejasan stav o mogučnosti gradnje garaže jer se radi o području zaštite te je Ministarstvo zatražilo pojašnjenje stava. Sve to rezultiralo je činjenicom da konesionar nije ishodovao dokumentaciju potrebnu za izgradnju, a rok za puštanje u funkciju iste je januar 2013. godine. Pored svega navedenog koncesionar je pokrenuo spor za naknadu štete. Prema tužbi koncesionar traži naknadu od 2 mil KM za svaku godinu prekoračenja roka utvrđenog ugovorom za izgradnju garaže.
Dakle, zbog činjenice da je ugovor potpisan , a da imovinsko-pravni odnosi nisu priješeni, da se koncesionar ni do danas nije uveo u posjed na cijelom lokalitetu, te da nije jasno ko je nadležan za izdavanje potrebbne dokumentacije za izgradnju garaže, a rokovi za izgradnju su istekli, ugovor čini nepovoljnim za kanton.

3. Općinsko vijeće nije donijelo Odluku o poništenju Odluke o davanju naknadne saglasnosti Vladi kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije, već je Zaključkom općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj:01-11-26/13 od 31.10.2013. godine odlučeno da se stavi van snage Odluka o davanju naknadne saglasnosti Kantonu Sarajevo-Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije za izgradnju javane podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. U tom smislu je naloženo nadležnoj službi da za narednu sjednicu vijeća pripremi materijal.
Nakon saznanja da je Općinsko vijeće donijelo pomenuti zaključak Ministarstvo saobraćaja se pismenim putem obratilo Vijeću te navelo da je ponovo razmatrana mogućnost realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže na pomenutom lokalitetu, te posebno imajući u vidu probleme stacionarnog saobraćaja na području užeg gradskog jezgra, i uvažavajući činjenicu da je predmetna garaža predviđena planskom dokumentacijom. S tim u vezi zatraženo je od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da izvrši analizu obuhvata na kojem je prema mišljenju Povjerenstva/Komisije za zaštitu sposmenika kulture BiH moguća gradnja ove garaže, a čije mišljenje je uslov bez kojeg se ne može graditi, zbog činjenice da se radi o području pod zaštitom.
U smislu navedenog ponovo su ostvareni kontakti sa Komisijom za zaštitu spomenika BiH, te postignuti i načelni dogovori o davanju pozitivnog mišljenja ove Komisije u vezi izgradnje garaže.
Iz navedenih razloga zatraženo je od općinskog vijeća da pomenutu saglasnost ne stavlja van snage.