Poslaničko pitanje

Efendić Faruk
Pitanje

Zahtijevam da nam komesar MUP-a KS odgovori, po kojem pravnom osnovu je predložio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a broj: 01-345/13 od 30.5.2013. godine kojim je Inspektorat za protiv požarnu zaštitu sistematizovan u Upravu policije kao unutrašnja organizaciona jedinica u unutrašnjoj organizacionoj jedinici – Sektor kriminalističke policije, te da li smatra da su odredbe pomenutog Pravilnika vezane za rad policije i da li su ti poslovi propisani članom 2. stav (1) tačkama od 1 do 5, Zakona o unutrašnjim poslovima MUP-a KS. Po kojem osnovu je policijski komesar rasporedio inspektore za protiv-požarnu zaštitu kao državne službenike , jer raspolažemo informacijama da je odbor za žalbe FBiH poništio nekoliko rješenja kojim se rješava o pravima i dužnostima državnih službenika, sa obrazloženjem da ih je donijelo neovlašteno lice, što je i predmet Kantonalnog tužilaštva.