„Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, da za narednu sjednicu Skupštine, pripremi informaciju o modalitetima implementacije Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) kao i ispunjenje rokova nav

Mehmedić Besim
Pitanje

„Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, da za narednu sjednicu Skupštine, pripremi informaciju o modalitetima implementacije Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) kao i ispunjenje rokova navedenih u istoj, te način implementacije korekcije tarifnog pravilnika u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo“.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Na prijedlog resornih ministarstava, Vlada Kantona Sarajevo (novembar 2008.g.) dala je saglasnost na nekoliko infrastrukturnih projekata od posebnog značaja za Kanton. Realizacija tih projekata nije bila moguća finansiranjem samo budžetskim sredstvima, nego su za realizaciju istih potrebna bila i značajna kreditna sredstva. Nakon usvojenih zakonskih regulativa stvorene su predpostavke za finansiranje kapitalnih investicija putem kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo i Vlada KS je zadužila Ministarstvo finansija da iznađe najpovoljnije modalitete za implementaciju istih.
U prilogu je „Informacija o aktivnostima i predloženim uslovima zaduživanja Kantona Sarajevo“, koju je pripremilo Ministarstvo finansija KS nakon sprovedenih aktivnosti (21.11.2008.godine).

O sprovedenim aktivnostima KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. je upoznat putem zaključka Vlade Kantona, kojim se prihvatilo Mandatno pismo EBRD-a o finansiranju projekata rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže i ovlastili Premijer Vlade gosp. Mehmedić Besim, Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša gosp. Jusić Abid i Direktor KJKP „Vodovod i kanaliazcija“ d.o.o. gosp. Pilavdžić Fahrudin da potpišu Mandatno pismo.

Dalja implementacija vršila se prema utvrđenim modalitetima, odnosno Pravilima EBRD-a, navedenih u mandatnom pismu.
EBRD je angažovao konsultantsku kuću, konzorcij od italijanskih firmi „Apri“ i „D`Apolonia“ za izradu studije izvodljivosti i ocjenu kredibilnosti VIK-a, a koja je trajala šest mjeseci (u periodu 06.07.2009-17.03.2010.).
Konasultant je dao svoju saglasnost na pripremljeni 10-godišnji „Pogram sanacije dotrajalih dijelova vodovodnog i kanalizacionog sistema 2009-2018.“ i preporučio da se uradi Izvod iz Programa za planirani trogodišnji period implementacije kredita EBRD-a u visini od 30 mil €.

Također je preporučeno da se da prioritet sanaciji vodovodne mreže grupisane u zone vodosnabdijevanja radi ostvarivanja i mjerljivosti osnovnog cilja Programa – smanjenje gubitaka. Stim u vezi odabrane su najkritičnije dionice za sanaciju, prvenstveno u dijelovima u kojima je pored dotrajalosti mreže već prisutna redukcija vode (centralni dijelovi grada; u zonama Marijin dvor, Skenderija, Bjelave, Kovačići, Hrid, Pogledine, Hambina Carina).
Za dalje aktivnosti potrebno je bilo obezbjediti projektnu dokumentaciju za prvu tranšu od 10 mil €, što je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i uradio.
U svojoj studiji konsultanstka kuća je zaključila da bi se implementacijom kratkoročnog, 3-godišnjeg programa obezbijedilo povećanje sigurnosti vodosnabdijevanja i smanjenje gubitaka do 5% na godišnjem nivou.
Obzirom da su potrebe sanacije sistema značajno veće, naglašeno je da se implementacija i nakon trogodišnjeg perioda mora nastaviti, kako bi se očekivani efekti smanjenja gubitaka sveli na europske standarde.

Mandatnim pismom EBRD-a koje je potpisano 31.09.2009. zatim, dokumentom Standardni uslovi EBRD-a i pregovorima koji su predstavnici Vlade Kantona Sarajevo obavili u sjedištu banke EBRD-a u Londonu, definisani su modaliteti implementacije kreditnog zaduženja.
Ugovorom o zajmu između BIH i EBRD-a koji je potpisan 23.11.2010. (Ministar Vrankić) prihvaćeni su svi uslovi zaduženja, kao i način nabavke roba, radova i usluga uključujući i konsultantske usluge potrebne za Projekat a koji se finasiraju iz sredstava kredita tj. sve nabavke vršiće se prema Pravilima i procedurama nabavke EBRD-a.

Ugovorom o zajmu BIH – EBRD i pregovorima u Londonu, utvrđeni su slijedeći uslovi i rokovi/dinamika za implementaciju:

Rok/Dinamika

Iznos kredita
30 miliona €  kredit još nije efektivan,
 potrebno potpisivanje Ugovora između FBIH i Kantona Sarajevo
 rok za potpisivanje je 30.11.2013.g.

Rok otplate
15 godina rok otplate kredita počinje danom postanka efektivnosti kredita
Grace period 3 godine rok ističe 31.12.2013.g

Kamatna stopa šestomjesečni Euribor + 1% marža na godišnjem nivou Kamata će se početi otplaćivati od 01.01.2014.
Dospijeće polugodišnje, u jednakim otplatama glavnice Juni 2014.

Jednokratna provizija
1% na iznos kredita rok za uplatu provizije će biti odmah po postanku efektivnosti kredita (300 hilj. €)

Tranše implementacije

I tranša 10 mil€
uslovi za I tranšu
 planiranje sredstava za PDV i druge poreske obaveze u budžetu KS
 promjena tarife cijena usluga
 potpisivanje svih supstidijarnih ugovora između BIH,FBIH, KS i VIK-a
II tranša 20 mil€  izrada plana reorganizacije preduzeća (FOPIP)
 Ugovor između KS i VIK-a o usklađivanju tarifa
Visina provizije
na neiskorištena sredstva
I tranša 0,5 % godišnje
II tranša od 0,25 % do 05% godišnje
Na KS prispjela obaveza od cca 280 hiljada €

Završene aktivnosti, obaveze KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.;

Napomena

1. Imenovana jedinice za implementaciju PIU i Savjet

17.08.2012.g.
završeno

2. Pravno mišljenje VIK-a o Projektnom ugovoru između EBRD i VIK-a
05.02.2013. g
završeno

3.
Potpisan Projektni ugovor EBRD – VIK
05.02.2013.g
završeno

3. EBRD grant sredstvima obezbjedio angažovanje konsultanta za pripremu implementacije projekta

08.03.2013. g
završeno
angažovan do marta 2014.g

4.
Savjet odobrio Plan implementacije za I tranšu

17.04.2013.g
završeno
(odobrena 3 tendera)

5. Provedena procedura za izbor Konsultantske kuće za implementaciju cijelog projekta
Lista kandidata pripremljena za odobrenje Savjeta i EBRD-a
u toku

6.
Izrada tenderske dokumentacije (tender 1) za radove rekonstrukcije vodovodne mreže I -tranše

na osnovu glavnih projekata pripremljena tenderska građa za cca 28 km rekonstrukcije cjevovoda

u toku

7.
Statut ViK-a i Odluka Vlade KS o cijeni usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, službeno prevedeni na engleski jezik
28.01.2013.g
01.08.2013.g
završeno

Pozicije 5. i 6. će biti predmetom daljeg Plana dinamičke realizacije, koji trenutno zavisi od proglašenja efektivnosti kredita.
Naime potrebno je potpuno ispunjenje uslova iz Ugovora o zajmu BIH stavke 5.01 i 5.02., a koji nisu do danas završeni. Konkretno obaveze koje se trebaju završiti odnose na aktivnosti potpisivanja supstidijarnih Ugovora (sa pravnim mišljenjima) između FBIH i KS i Ugovor o podršci projektu između FBIH i KS.
Takođe, u prilogu ovoga odgovor dostavlja se Informacija o aktivnostima i predloženim uslovima zaduživanja Kantona Sarajevo od 21.11.2008.godine pripremljene od strane Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.