Kako je panirana rekonstrukcija tramvajske pruge i da li će kao prošle godine imati prioritet za dobijanje tendera Slovačka firma nad domaćom firmom?„

Zeković Enes
Pitanje

Kako je panirana rekonstrukcija tramvajske pruge i da li će kao prošle godine imati prioritet za dobijanje tendera Slovačka firma nad domaćom firmom?„

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

U narednom periodu nije planirana rekonstrukcija tramvajske pruge. Neupućena je i sugestivno formirana konstatacija da je pored naših domaćih firmi prioritet pri dodjeli tendera imala strana firma te ovom prilikom želimo upoznati poslanika sa realnim činjeničnim stanjem. Naime, zakonom je precizno, jasno i nedvosmisleno određen kriterij za ocjenjivanje i dodjelu tendera na način da se isti dodjeljuje privrednom društvu koji ispunjava zakonom i tenderom propisane uslove neophodne za efikasno i kvalitetno pružanje zahtjevanih usluga. U slučaju kada domaće firme ne ispunjavaju elementarne uslove za obavljanje potrebnih usluga radi kojih se raspisuje određeni tender zakonska je i razumna odrednica da se mora angažovati strana firma.

Imenovani zastupnik je postavio i drugo pitanje:

„Da li će Gras u narednim danima ostati bez električne energije?„

Na postavljeno pitanje zastupnika dajemo sljedeći odgovor:

Na postavljeno pitanje može odgovoriti direktor Elektroprivrede koji je jedini i najbolje upućen u predmetnu materiju i politiku tretiranja dugovanja u vezi sa isporukom i potrošnjom električne energije prema KJKP Gras. Prema prikupljenim i dostavljenim podacima od KJKP Gras-a ministarstvo raspolaže informacijom da je dug povodom potrošnje električne energije ostvaren od strane KJKP Gras od mjeseca jula 2012.godine do kraja septembra 2013 godine porastao sa 1.807.193,39 KM na 2.956.462,42 KM.