Molim ministra Muamera Bandića da mi odgovori koliko je kao ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, raseljenih lica i izbjeglica vratio na prijeratno prebivalište u toku svog mandata.

Solaković Adnan
Pitanje

Molim ministra Muamera Bandića da mi odgovori koliko je kao ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, raseljenih lica i izbjeglica vratio na prijeratno prebivalište u toku svog mandata.
Naime, ministarstvo na čijem je čelu ministar Bandić u svom nazivu ima dio koji se odnosi na raseljena lica i izbjeglice, što bi trebalo da podrazumijeva brigu o toj kategoriji stanovnika kao i poštivanje zakonskih i podzakonskih akata kojima je regulisana ova oblast kao i poštivanje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Uvidom u izvještaj koji nam je dostavljen jasno se vidi da je broj raseljenih lica u Kantonu Sarajevo smanjen tako što su u i iz Kantona Sarajevo raseljena lica i izbjeglice vraćeni putem projekata drugih nivoa vlasti, a ne na osnovu projekata koje je finansiralo ovo ministarstvo, ili na osnovu ranije započetih projekata. Također, dio osoba je izgubio status raseljenih lica na osnovu dokaza koji su prikupljeni na terenu, a koji se odnose na dokaze da je raseljena osoba riješila svoj status izgradnjom stambenog objekta ličnim ulaganjima na području neke druge opštine u odnosu na prijeratnu općinu stanovanja. Dio lica je izgubilo status zbog prijave stalnog prebivališta u Kantonu Sarajevo, a radi ostvarivanja drugih statusnih prava iz oblasti boračke i socijalne zaštite.
Zbog svega gore navedenog želim podatak koliki je broj raseljenih lica i izbjeglica koji su vraćeni na svoje prijeratno prebivalište ličnim angažmanom ministra Bandića i iz sredstava Budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo?

Odgovor: 

Vezano za predmetno zastupničko pitanje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo ističe da u segmentu rješavanja prava raseljenih lica i povratnika primjenjuje i provodi zakonske propise i druge akte koji regulišu ovu oblast i to:

- Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 23/99, 21/03 i 33/03);
- Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, br. 15/05);
- Zakon o raseljenim osobama–prognanicima i izbjeglicama–povratnicima u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 27/05 – Prečišćeni tekst);
- Uputstvo o načinu i procedurama odabira projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 48/06);
- Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 74/2012).

Dakle, Ministarstvo je nadležno da se pridržava navedenih propisa, te da u tim okvirima zajedno sa drugim nivoima vlasti, počev od Države do opštine, uključujući i Fond za povratak Bosne i Hercegovine, kontinuirano radi na omogućavanju povratka svake raseljene osobe na svoje prijeratno prebivalište.

Naglašavamo da se radi o sistemskom pitanju a ne pitanju koje može da riješi jedan pojedinac.

Ključni doprinos u ovom segmentu, a u vrijeme mandata ministra Bandića, ovo ministarstvo je dalo pripremivši i predloživši Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta (,,Službene novine Kantona Sarajevo” br. 18/13), koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo u maju 2013.godine.

Nadalje, u istom periodu podnijeta je inicijativa Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno njegovim resornim komisijama, za dopune Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na mogućnost rješavanja stambenog pitanja raseljenih osoba iz Kantona Sarajevo na način da se za iste mogu graditi stambene jedinice, iz opravdanih razloga, i na drugim adresama stanovanja u odnosu na onu koju su imali prije rata.

Detaljni podaci o povratku, kroz sve oblike stvaranja uslova za povratak, prezentirani su u Izvještaju o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period od 01.01. – 30.06.2013. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja, koji je usvojila Vlada Kantona Sarajevo na 35-oj sjednici, održanoj 18.09.2013. godine i koji je dostavljen Skupštini Kantona Sarajevo.

U okviru raspoloživih sredstava Ministarstvo čini sve da raspoloživa budžetska sredstva što racionalnije iskoristi kako bi se putem istih omogućio povratak što većeg broja raseljenih osoba.

S tim u vezi, u toku su aktivnosti na realizaciji Projekta obnove 12 stambenih jedinica vlasništvo raseljenih porodica iz općina Kantona Sarajevo sa boravištem u Kantonu Sarajevo za čiju pojedinačnu obnovu su ispunjeni prevashodno tehnički uslovi.