Da li je u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo donošenje Zakona o porijeklu imovine koji bi se, naravno, primjenjivao na teritoriji Kantona Sarajevo?

Konaković Elmedin
Pitanje

Da li je u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo donošenje Zakona o porijeklu imovine koji bi se, naravno, primjenjivao na teritoriji Kantona Sarajevo? Ukoliko jeste, tražim od Ministarstva da što prije moguće krene u proceduru izrade zakona.“

Odgovor: 

Ustav Kantona Sarajevo ne sadrži prepreku za donošenje Zakona o porijeklu imovine, s obzirom da se radi o zakonu koji nije ni u isključivoj nadležnosti Federacije BiH ni u podijeljenoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.
Zakon o porijeklu imovine ne bi mogao biti donesen samo u svrhu utvrđivanja porijekla imovine građana, već u odnosu na imovinu koje je nezakonito stečena, što se dokazuje u sudskom postupku.
S tim u vezi, ukazujemo na do sada vođene aktivnosti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, s obzirom da je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine usvajanje EU standarda utvrđenih u Konvenciji Vijeća Evrope o pranju, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim radnjama (1990) i Konvencijom Vijeća Evrope o pranju, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim radnjama i o finansiranju terorizma (2005), koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2007. godine, odnosno harmonizacija vlastitih propisa u ovoj oblasti.
Na konferenciji na temu „Oduzimanje nezakonitno stečene imovine kao instrument u borbi protiv kriminala“ održanoj 26.09.2013. godine u Sarajevu, Projekt Evropske unije „EU podrška provedbi zakona“ predstavio je set pravnih standarda koji čine minimum polaznih osnova u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine. Na konfedernciji je utvrđeno također da u Bosni i Hercegovini nisu usklađeni standardi u zakonodavstvu (krivični zakoni, zakoni o krivičnom postupku, zakoni o izvšnom postupku i drugi zakoni koji regulišu ovu materiju), što je preduslov za donošenje ovog zakona.
Nakon usvajanja i impementiranja ovih pravnih standarda u domaće zakonodavstvo, pitanje oduzimanja nezakonito stečene imovine u Bosni i Hercegovini će biti u skladu s preporukama Nacrta Direktive o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelima, iz marta 2012. godine.
Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine pokrenute su procedure i prezentiran radni materijal Zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem u Federaciji BiH, a istovremeno se vode aktivnosti na usaglašavanju Krivičnog zakona FBiH, Zakona o krivičnom postupku FBiH, Zakona o izvršnom postupku i drugih zakona koji reguliraju ovu materiju i njihovoj međusobnoj harmonizaciji.
Ministarstvo pravde i uprave smatra da donošenje kantonalnog zakona u ovoj oblasti nije moguće prije donošenja federalnog zakona, s obzirom na zakonska rješenja koja moraju biti harmonizovana i finansijska sredstva potrebna za osnivanje prateće infrastrukture za provođenje zakona, te obavezu da prethodno budu izvršena usklađivanja pomenutih federalnih zakona.