Koliko sredstava iz Budžeta se mjesečno, mimo plaća i paušala, odvaja onosno uplaćuje na privatne račune tzv. Samostalnih zastupnika

Bajramović Srna Segmedina
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Kriza morala i moralnih vrijednosti jedna je od najvećih napasti društva u kojem živimo. Sasvim je logično da su prvi na tapetu, u žiži interesovanja, oni koji sudjeluju u političkom životu. No, svjedoci smo i ovdje, na našim sjednicama, prisutnosti često licemjernog pozivanja na moral i moralne vrijednosti. Ali, kako ova zemlja i njeni građani ne postoje radi lagodnog života onih koji su, makar i profesionalno ili ne, angažirani u institucijama, danas bih zamolila i smatram jako važnim da nam se kaže koliko sredstava iz Budžeta se mjesečno, mimo plaća i paušala, odvaja onosno uplaćuje na privatne račune tzv. Samostalnih zastupnika. Koja su to sredstva i koji je zakonski osnov po kojem se isplaćuju? Je li tačno da se u pojedinim slučajevima radi o iznosima koji premašuju plaće profesionalnih zastupnika? Gdje je taj novac, kako ga se pravda?" .

Odgovor: 

U skladu sa Odlukom o raspoređivanju sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, namjenjenih finansiranju političkih stranaka, parlamentarnih grupa i klubova zastupnika za 2013. godinu, do isteka mandata ovog skupštinskog saziva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/13), koju je jednoglasno donijela Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, iz Budžeta se finansiraju 4 političke partije, 3 Kluba zastupnika i 2 parlamentarne grupe.

Samostalni zastupnici-ce u Skupštini Kantona Sarajevo su formirali parlamentarne grupe i to:
1. Parlamentarnu grupa "Mehmedić, Pindžo, Hodžić S., Mulaosmanović, Vajzović" i
2. Parlamentarnu grupa „Zeković-Jurić“

Parlamentarne grupe su Službi za skupštinske poslove dostavili pisani akt sa transakcijskim računima na koje se uplaćuju sredstva koja su Budžetom Kantona Sarajevo i Zakonom o izvršenju Budžeta planirana za finansiranje parlamentarnih grupa.

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevoje je u skladu sa članom 7. stav 6. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12) i članom 4. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 15/13) donijela Odluku o raspoređivanju sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, namjenjenih finansiranju političkih stranaka, parlamentarnih grupa i klubova zastupnika za 2013. godinu, do isteka mandata ovog skupštinskog saziva.

Tačka 4. Ove odluke reguliše da se sredstva predviđena u Budžetu Kantona Sarajevo za finansiranje političkih partija, klubova zastupnika i parlamentarnih grupa raspoređuju na sljedeći način:

a) 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,

b) 60% sredstava dijeli prema broju zastupničkih mandata koje svaka politička stranka, parlamentarna grupa, odnosno klub zastupnika ima u Skupštini Kantona Sarajevo,

c) 10% ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama odnosno klubovima zastupnika srazmjerno broju zastupničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Član 7.tačka (5). Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12) određuje da parlamentarne grupe, odnosno klubovi poslanika i delegate i nezavisni kandidati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine učestvuju u raspodjeli sredstava iz stava (3) tačka b) ovog člana prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata u domovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Odgovor:
Član 4. stav 9. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/13) određuje da parlamentarne grupe samostalno odlučuju o načinu raspolaganja i korištenja sredstava i dužni su da podnesu godišnji izvještaj o utrošku i namjeni sredstava Komisiji za izbor i imenovanje i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo. Rok za dostavljanje izvještaja za prethodnu godinu je 31.03. tekuće godine, kako je to regulisano Izbornim zakonom za političke stranke.