Skupštinske komisije

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

Nadležnosti komisije:
  • prati stanje u oblasti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u okviru nadležnosti Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturne baštine i Zakona o muzejskoj djelatnosti, koordinirajući sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i Muzejom Sarajeva;
  • prati stanje u oblasti zaštite nefizičke (nematerijalne) baštine i vrši saradnju sa nevladinim organizacijama (kulturno-umjetničkim društvima, nacionalnim kulturnim društvima...)
  • predlaže Skupštini Kantona mjere za zaštitu dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u skladu sa zakonima,
  • razmatra i podnosi prijedloge Skupštini o pitanjima zaštite objekata kulturno-historijskog naslijeđa;
  • u vršenju djelatnosti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Komisija je dužna sarađivati sa institucijama u ovoj oblasti kao i sa vjerskim zajednicama.
Predsjednik komisije:
Vedran Jakupović
Članovi komisije:
Jasna Duraković, Fahrudin Pecikoza, Haris Zahiragić
Vanjski članovi:

Eldar Šahinović, Razija Sipović, Nihad Kestendžić