Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Nadležnosti komisije:
 • razmatra predstavke i žalbe građana i građanskih udruženja, institucija i organizacija a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Kantona i o tome izvještava Skupštinu i podnosioca, osim slučajeva o kojima se vodi sudski postupak;
 • razmatra predstavke i žalbe koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja Kanton i njegovi organi, o tome obavještava podnosioca i Skupštinu sa prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;
 • razmatra prijedloge građana, udruženja građana, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnosi izvještaj podnosiocu i Skupštini sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti;
 • daje Skupštini prijedloge akcija za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;
 • razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine sa aspekta poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome daje mišljenje;
 • sarađuje sa drugim srodnim komisijama i tijelima na državnom i federalnom nivou, te sa srodnim komisijama i tijelima ostalih kantona i međunarodnim organizacijama;
 • sarađuje i daje mišljenje i prijedloge drugim radnim tijelima Skupštine sa aspekta zaštite prava i sloboda o pitanjima iz nadležnosti tih tijela.
Predsjednik komisije:
Igor Stojanović
Članovi komisije:
Smiljana Viteškić, Arijana Memić, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Sanin Čepalo, Anesa Džino, Velibor Kuvač


Komisija za boračka pitanja

Nadležnosti komisije:
 • razmatra prijedloge Vlade Kantona i resornog ministarstva za utvrđivanje politike u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • razmatra informacije, izvještaje i analize o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
 • razmatra nacrte i prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Kantonu, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
 • prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite, te ukazuje Skupštini, Vladi i resornom ministarstvu na pojave i probleme u toj oblasti;
 • prati realizaciju propisa i ostvarivanje zakonitosti koji mogu biti od interesa za korisnike boračko-invalidske zaštite, te obavještava Skupštinu o povredama i postupanjima pojedinih organa u primjeni tih propisa;
 • vrši i druge poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
Predsjednik komisije:
Samir Suljević
Članovi komisije:
Elmedin Konaković, Sabahudin Delalić, Zvonko Marić
Vanjski članovi:

Hamza Zornić, Edin Subašić, Esad Delić


Komisija za ustavna pitanja

Nadležnosti komisije:
 • prati ostvarivanje Ustava Kantona;
 • razmatra pitanja od značaja za dalji razvoj i izgradnju ustavnog sistema;
 • proučava inicijative za promjenu Ustava Kantona i Ustava Federacije i o tome Skupštini daje svoje mišljenje;
 • daje mišljenje o prijedlozima za izmjene, odnosno dopune prijedloga amandmana na Ustav Kantona i Ustav F BiH;
 • stara se o provođenju javne rasprave kada to Skupština odluči;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Poslovnikom i potrebama Skupštine
Predsjednik komisije:
Vibor Handžić
Članovi komisije:
Damir Marjanović, Mahir Dević, Danijela Kristić
Vanjski članovi:

Fuad Cuplov, Elmina Čopra, Hidajeta Redžić


Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Nadležnosti komisije:
 • prati stanje u oblasti prostornog planiranja uređenja i gazdovanja prostora i zaštite okoliša, vrši koordinaciju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, gradskim i općinskim službama, sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju;
 • razmatra i podnosi Skupštini prijedloge iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na nivou Kantona;
 • razmatra pitanja i daje prijedloge iz oblasti komunalnih djelatnosti vezanih za organizovanje, razvoj, unapređenje i finansiranje komunalnih usluga na nivou Kantona;
 • daje prijedloge u području politike stambene izgradnje;
 • daje mišljenje i prijedloge za finansiranje održavanja i upravljanja stambenim zgradama;
 • razmatra pitanja, daje Skupštini prijedloge za poduzimanje akcija u oblasti čovjekove okoline i sprečavanju zagađenja okoliša.
Predsjednik komisije:
Bilsena Šahman
Članovi komisije:
Haris Zahiragić, Damir Nikšić, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Sedik Selimović, Nejra Abazović Horman, Sanjin Draganović


Komisija za jednakopravnost spolova

Nadležnosti komisije:
 • razmatra nacrte i prijedloge zakonskih propisa i općih akata iz nadležnosti Skupštine Kantona i daje mišljenje, prijedloge i inicijative vezane za usklađivanje sa međunarodnim konvencijama o jednakosti spolova i zabrani svakog oblika diskriminacije po osnovu spola;
 • razmatra stanje prava žena i predlaže mjere za eliminaciju mogućih posljedica diskriminacije u oblasti ekonomije i zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite, političkog i javnog života, te odgoja i obrazovanja u svjetlu poštivanja ljudskih prava;
 • pribavlja informacije od značaja za integrisanje spolne analize u politiku i programe Skupštine;
 • sarađuje sa odgovarajućim tijelima u Kantonu, Federaciji i državi, sindikatima, nevladinim organizacijama i sl.
Predsjednik komisije:
Vildana Bešlija
Članovi komisije:
Smiljana Viteškić, Bibija Kerla, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Arijana Huseinović, Amela Kosovac, Dženana Memišević Hrlović


Komisija za sigurnost

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Vibor Handžić, Aljoša Čampara, Igor Stojanović
Vanjski članovi:

Faik Špago, Redžo Lemezan, Muhamed Mudimlić


Komisija za kulturu i sport

Predsjednik komisije:
Amel Mekić
Članovi komisije:
Bibija Kerla, Dževad Poturak, Sabahudin Delalić, Damir Nikšić
Vanjski članovi:

Vahida Kozić, Faris Šačić


Zakonodavno-pravna komisija

Nadležnosti komisije:
 • razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom Kantona i pravnim sistemom i podnosi pismeni izvještaj o tome;
 • prati proces zakonodavne procedure prilikom donošenja zakona i drugih akata u nadležnosti Skupštine i davanje mišljenja u pismenom obliku;
 • razmatra opće akte organizacija i institucija na koje Skupština daje saglasnost i daje mišljenje Skupštini u pismenom obliku, iz aspekta usklađenosti sa odnosnim zakonima;
 • utvrđuje prečišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Skupština;
 • utvrđuje odgovore ustavnim sudovima u slučajevima pokretanja postupka pred ustavnim sudovima;
 • obavlja druge poslove u skladu sa ovim poslovnikom.

 

Predsjednik komisije:
Aljoša Čampara
Članovi komisije:
Samir Suljević, Haris Zahiragić, Vildana Bešlija, Vibor Handžić
Vanjski članovi:

Mirsad Dupovac, Sakib Kasapović,


Komisija za obrazovanje i nauku

Nadležnosti komisije:
 • razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja u nadležnosti Kantona i o tome daje mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini;
 • razmatra pitanja politike finansiranja institucija javnog obrazovanja na nivou Kantona i o tome podnosi prijedloge Skupštini i resornom ministarstvu;
 • razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i finansiranja institucija kulture na nivou Kantona;
 • razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapređenje javnih sportskih objekata;
 • daje prijedloge za unapređenje učešća mladih u javnom životu; i
 • ostvaruje saradnju sa organizacijama mladih radi unapređenja položaja mladih i učešća u javnom životu i o tome podnosi izvještaj i daje prijedloge akcija Skupštine.
Predsjednik komisije:
Damir Marjanović
Članovi komisije:
Jasna Duraković, Mahir Dević, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Dajana Čolić, Emela Mehmedspahić, Namir Ibrahimović


Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

Nadležnosti komisije:
 • razmatra pitanja i prijedloge programa razvoja poljoprivredne djelatnosti i prehrambene industrije;
 • razmatra pitanja i prijedloge za utvrđivanje politike korištenja poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa;
 • razmatra prijedloge za unapređenje upravljanja šumama i šumskim zemljištem; i
 • razmatra pitanja zaštite i očuvanja prirodnog bogatstva, zaštite flore i faune.
Predsjednik komisije:
Mirza Čelik
Članovi komisije:
Elvis Vreto, Hamed Aljović, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Hasan Herić, Jasmin Smječanin, Mirza Semić


Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

Nadležnosti komisije:
 • prati stanje u oblasti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u okviru nadležnosti Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturne baštine i Zakona o muzejskoj djelatnosti, koordinirajući sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i Muzejom Sarajeva;
 • prati stanje u oblasti zaštite nefizičke (nematerijalne) baštine i vrši saradnju sa nevladinim organizacijama (kulturno-umjetničkim društvima, nacionalnim kulturnim društvima...)
 • predlaže Skupštini Kantona mjere za zaštitu dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u skladu sa zakonima,
 • razmatra i podnosi prijedloge Skupštini o pitanjima zaštite objekata kulturno-historijskog naslijeđa;
 • u vršenju djelatnosti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Komisija je dužna sarađivati sa institucijama u ovoj oblasti kao i sa vjerskim zajednicama.
Predsjednik komisije:
Vedran Jakupović
Članovi komisije:
Jasna Duraković, Fahrudin Pecikoza, Haris Zahiragić
Vanjski članovi:

Eldar Šahinović, Razija Sipović, Nihad Kestendžić


Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Nadležnosti komisije:

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti podnosi Skupštini prijedloge u skladu sa važećim propisom.

Predsjednik komisije:
Elvis Vreto
Članovi komisije:
Admela Hodžić, Amel Mekić, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Ismet Hadžić, Samir Čajić, Jasmina Mršo


Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva

Nadležnosti komisije:
 • razmatra i daje prijedloge u oblasti zaštite javnog zdravlja, sanitarne zaštite, posebno zaštite građana po pitanju ispravnosti hrane i vode;
 • podnosi prijedloge Skupštini za poduzimanje akcija potrebnih za unapređenje zaštite građana na svim područjima pružanja usluga; i
 • poduzima mjere za unapređenje sistema edukacije građana iz oblasti sanitarne zaštite, zaštite javne sigurnosti u oblasti zdravlja ljudi, te zaštite ispravnosti proizvodnje hrane.
Predsjednik komisije:
Amra Junuzović-Kaljić
Članovi komisije:
Segmedina Srna Bajramović, Jasmina Bišćević-Tokić, Sead Milavica, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Emir Kurtalić, Almir Pašagić


Komisija za budžet i finansije

Nadležnosti komisije:
 • razmatra prijedloge politike opće i zajedničke potrošnje;
 • razmatra uslove i način finansiranja odgovarajućih kantonalnih organa i javnih preduzeća i ustanova;
 • razmatra zaduženje Kantona;
 • razmatra Kantonalni budžet;
 • razmatra završni račun;
 • razmarta opći bilans sredstava i druga pitanja iz oblasti finansija.
Predsjednik komisije:
Sead Milavica
Članovi komisije:
Bilsena Šahman, Vildana Bešlija, Amra Junuzović-Kaljić
Vanjski članovi:

Lejlija Seferović, Šaćira Konak, Lejla Dragnić


Komisija za mlade

Nadležnosti komisije:
 • razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zdravstva, radnih odnosa, boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave, izborna pitanja, pitanja poslaničkog sistema, informisanosti zaštite i unapređenja životne sredine, prostora i drugo;
 • razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu;
 • razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini;
 • organizuje seminare radi edukacija mladih;
 • organizuje tradicionalne proslave, jubileje i drugo;
 • razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda;
 • razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma;
 • ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu, Federaciji i BiH, kao i s međunarodnim organizacijama.
Predsjednik komisije:
Amra Hasagić
Članovi komisije:
Neira Dizdarević, Arijana Memić, Senad Hasanović
Vanjski članovi:

Tatjana Rukavina, Neira Ćosić, Amer Duvnjak


Komisija za rad i socijalnu politiku

Nadležnosti komisije:
 • prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih građana;
 • daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unapređenje životnog standarda građana;
 • prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti socijalne politike;
 • daje prijedloge akcija za unapređenje socijalnog dijaloga i saradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad.
Predsjednik komisije:
Neira Dizdarević
Članovi komisije:
Amel Mekić, Smiljana Viteškić, Fahrudin Pecikoza
Vanjski članovi:

Elma Kašić, Vahida Stomornjak, Dženita Bajović


Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Nadležnosti komisije:
 • razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
 • priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje svih osoba nosilaca funkcija za čiji je izbor, imenovanje,  potvrđivanje i razrješenje nadležna Skupština;
 • prati primjenu propisanih procedura prilikom izbora, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
 • vodi proces unutar skupštinskih dogovora vezanih za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje nosilaca funkcija u nadležnosti Skupštine;
 • priprema i utvrđuje prijedloge akata, kojima se uređuju pitanja plaća i drugih primanja funkcionera koje bira, odnosno imenuje Skupština, kao i naknada za vršenje poslaničke/zastupničke funkcije i drugih primanja poslanika/zastupnika, donosi odgovarajuće akte za njihovu primjenu, te utvrđuje visinu naknada troškova i posebne naknade za rad članovima radnih tijela Skupštine izabranih iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika;
 • učestvuje u utvrđivanju prijedloga finansijskog plana Skupštine i njenih radnih tijela.
Predsjednik komisije:
Danijela Kristić
Članovi komisije:
Vibor Handžić, Bibija Kerla, Mahir Dević, Segmedina Srna-Bajramović, Damir Marjanović, Zvonko Marić

Komisija za međuparlamentarnu saradnju

Nadležnosti komisije:
 • razmatra pitanja ostvarivanja saradnje, uspostavljanja, održavanja i razvijanja odnosa sa regijama i kantonima, gradovima i lokalnim zajednicama u BiH i inostranstvu i odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organima i organizacijama, naročito u oblasti privrede, kulture, sporta, turizma i drugo;
 • predlaže Skupštini razmatranje pitanja koja se odnose na saradnju Kantona sa inostranstvom;
 • podstiče povezivanje svih subjekata u Kantonu u oblasti međunarodne saradnje;
 • razmatra i druga pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa.
Predsjednik komisije:
Elmedin Konaković
Članovi komisije:
Igor Stojanović, Elvedin Okerić, Haris Zahiragić, Fahrudin Pecikoza, Sabahudin Delalić, Haris Pleho

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Nadležnosti komisije:
 • razmatra planska dokumenta Kantona;
 • razmatra Prostorni plan Kantona i daje Skupštini mišljenje i prijedloge iz djelokruga rada Komisije;
 • prati realizaciju planskih dokumenata(Strategije razvoja)i Prostornog plana i predlaže Skupštini mjere i smjernice za njihovu realizaciju, odnosno predlaže izmjene ovih dokumenata;
 • razmatra prijedloge mjera ekonomske i finansijske politike Kantona Sarajevo i daje Skupštini svoje mišljenje, te predlaže smjernice za njihovu realizaciju;
 • razmatra prijedloge programa razvoja pojedinih privrednih oblasti u Kantonu Sarajevo, te daje Skupštini svoje mišljenje i prijedloge;
 • razmatra nacrt i prijedlog Budžeta Kantona i izvan budžetskih fondova i daje svoje mišljenje, prijedloge amandmana i zaključke;
 • razmatra nacrte i prijedloge zakona kojima se uređuju pojedine privredne oblasti i daje svoje mišljenje i prijedloge amandmana;
 • ostvaruje saradnju sa općinama u Kantonu radi realizacije planskih dokumenata (Strategije razvoja);
 • ostvaruje saradnju sa privrednim asocijacijama na realizaciji planskih dokumenata i mjera ekonomske politike;
 • razmatra godišnji izvještaj o radu Vlade Kantona i kantonalnih organa uprave iz djelokruga Komisije i daje Skupštini mišljenje.
Predsjednik komisije:
Admela Hodžić
Članovi komisije:
Neira Dizdarević, Senad Hasanović, Dževad Poturak
Vanjski članovi:

Vahidin Đaltur, Emir Šaković, Ismar Adžajić


Komisija za međuparlamentarnu saradnju

Nadležnosti komisije:
 • razmatra pitanja ostvarivanja saradnje, uspostavljanja, održavanja i razvijanja odnosa sa regijama i kantonima, gradovima i lokalnim zajednicama u BiH i inostranstvu i odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organima i organizacijama, naročito u oblasti privrede, kulture, sporta, turizma i drugo;
 • predlaže Skupštini razmatranje pitanja koja se odnose na saradnju Kantona sa inostranstvom;
 • podstiče povezivanje svih subjekata u Kantonu u oblasti međunarodne saradnje;
 • razmatra i druga pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa.
Predsjednik komisije:
Ana Babić
Članovi komisije:
Sejo Bukva, Sabahudin Delalić, Muhamed Kozadra, Fahrudin Pecikoza, Sabina Ćudić, Slaviša Šućur

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Nadležnosti komisije:
 • razmatra planska dokumenta Kantona;
 • razmatra Prostorni plan Kantona i daje Skupštini mišljenje i prijedloge iz djelokruga rada Komisije;
 • prati realizaciju planskih dokumenata(Strategije razvoja)i Prostornog plana i predlaže Skupštini mjere i smjernice za njihovu realizaciju, odnosno predlaže izmjene ovih dokumenata;
 • razmatra prijedloge mjera ekonomske i finansijske politike Kantona Sarajevo i daje Skupštini svoje mišljenje, te predlaže smjernice za njihovu realizaciju;
 • razmatra prijedloge programa razvoja pojedinih privrednih oblasti u Kantonu Sarajevo, te daje Skupštini svoje mišljenje i prijedloge;
 • razmatra nacrt i prijedlog Budžeta Kantona i izvan budžetskih fondova i daje svoje mišljenje, prijedloge amandmana i zaključke;
 • razmatra nacrte i prijedloge zakona kojima se uređuju pojedine privredne oblasti i daje svoje mišljenje i prijedloge amandmana;
 • ostvaruje saradnju sa općinama u Kantonu radi realizacije planskih dokumenata (Strategije razvoja);
 • ostvaruje saradnju sa privrednim asocijacijama na realizaciji planskih dokumenata i mjera ekonomske politike;
 • razmatra godišnji izvještaj o radu Vlade Kantona i kantonalnih organa uprave iz djelokruga Komisije i daje Skupštini mišljenje.
Predsjednik komisije:
Neira Dizdarević
Članovi komisije:
Edin Forto, Fikret Prevljak, Ana Babić
Vanjski članovi:

Mehmed Selmanović Halil Subašić Sanela Džinović


Komisija za obrazovanje i nauku

Nadležnosti komisije:
 • razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja u nadležnosti Kantona i o tome daje mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini;
 • razmatra pitanja politike finansiranja institucija javnog obrazovanja na nivou Kantona i o tome podnosi prijedloge Skupštini i resornom ministarstvu;
 • razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i finansiranja institucija kulture na nivou Kantona;
 • razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapređenje javnih sportskih objekata;
 • daje prijedloge za unapređenje učešća mladih u javnom životu; i
 • ostvaruje saradnju sa organizacijama mladih radi unapređenja položaja mladih i učešća u javnom životu i o tome podnosi izvještaj i daje prijedloge akcija Skupštine.
Predsjednik komisije:
Mario Vukasović
Članovi komisije:
Eldar Čomor, Rasim Lakota, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Sabiha Salčin, Duško Mirjanić, Sabiha Miskin


Komisija za rad i socijalnu politiku

Nadležnosti komisije:
 • prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih građana;
 • daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unapređenje životnog standarda građana;
 • prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti socijalne politike;
 • daje prijedloge akcija za unapređenje socijalnog dijaloga i saradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad.
Predsjednik komisije:
Semir Halilović
Članovi komisije:
Kemal Ademović, Neira Dizdarević, Zvonko Marić
Vanjski članovi:

Lejla Khattab, Amela Bašalić, Hazima Pecirep


Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Nadležnosti komisije:
 • razmatra predstavke i žalbe građana i građanskih udruženja, institucija i organizacija a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Kantona i o tome izvještava Skupštinu i podnosioca, osim slučajeva o kojima se vodi sudski postupak;
 • razmatra predstavke i žalbe koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja Kanton i njegovi organi, o tome obavještava podnosioca i Skupštinu sa prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;
 • razmatra prijedloge građana, udruženja građana, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnosi izvještaj podnosiocu i Skupštini sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti;
 • daje Skupštini prijedloge akcija za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;
 • razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine sa aspekta poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome daje mišljenje;
 • sarađuje sa drugim srodnim komisijama i tijelima na državnom i federalnom nivou, te sa srodnim komisijama i tijelima ostalih kantona i međunarodnim organizacijama;
 • sarađuje i daje mišljenje i prijedloge drugim radnim tijelima Skupštine sa aspekta zaštite prava i sloboda o pitanjima iz nadležnosti tih tijela.
Predsjednik komisije:
Sabina Ćudić
Članovi komisije:
Zvonko Marić, Fikret Prevljak, Nermin Bjelak
Vanjski članovi:

Zlata Jelačić, Omer Čevra, Ferid Kapidžić


Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

Nadležnosti komisije:
 • razmatra pitanja i prijedloge programa razvoja poljoprivredne djelatnosti i prehrambene industrije;
 • razmatra pitanja i prijedloge za utvrđivanje politike korištenja poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa;
 • razmatra prijedloge za unapređenje upravljanja šumama i šumskim zemljištem; i
 • razmatra pitanja zaštite i očuvanja prirodnog bogatstva, zaštite flore i faune.
Predsjednik komisije:
Selma Filipović
Članovi komisije:
Amar Dovadžija, Bibija Kerla, Slaviša Šućur
Vanjski članovi:

Sanela Klarić, Muamer Dervišević, Mehmed Osmanović


Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

Nadležnosti komisije:
 • prati stanje u oblasti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u okviru nadležnosti Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturne baštine i Zakona o muzejskoj djelatnosti, koordinirajući sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i Muzejom Sarajeva;
 • prati stanje u oblasti zaštite nefizičke (nematerijalne) baštine i vrši saradnju sa nevladinim organizacijama (kulturno-umjetničkim društvima, nacionalnim kulturnim društvima...)
 • predlaže Skupštini Kantona mjere za zaštitu dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u skladu sa zakonima,
 • razmatra i podnosi prijedloge Skupštini o pitanjima zaštite objekata kulturno-historijskog naslijeđa;
 • u vršenju djelatnosti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Komisija je dužna sarađivati sa institucijama u ovoj oblasti kao i sa vjerskim zajednicama.
Predsjednik komisije:
Bajrović Izudin
Članovi komisije:
Predrag Kojović, Amor Mašović, Semir Halilović
Vanjski članovi:

Senada Mujkanović, Sabina Bukva, Faruk Jabučar


Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Nadležnosti komisije:

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti podnosi Skupštini prijedloge u skladu sa važećim propisom.

Predsjednik komisije:
Nermin Bjelak
Članovi komisije:
Amar Dovadžija, Safet Mešanović, Izudin Bajrović
Vanjski članovi:

Vedran Hadžić, Alma Ejubović, Jasmina Mršo


Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Nadležnosti komisije:
 • prati stanje u oblasti prostornog planiranja uređenja i gazdovanja prostora i zaštite okoliša, vrši koordinaciju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, gradskim i općinskim službama, sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju;
 • razmatra i podnosi Skupštini prijedloge iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na nivou Kantona;
 • razmatra pitanja i daje prijedloge iz oblasti komunalnih djelatnosti vezanih za organizovanje, razvoj, unapređenje i finansiranje komunalnih usluga na nivou Kantona;
 • daje prijedloge u području politike stambene izgradnje;
 • daje mišljenje i prijedloge za finansiranje održavanja i upravljanja stambenim zgradama;
 • razmatra pitanja, daje Skupštini prijedloge za poduzimanje akcija u oblasti čovjekove okoline i sprečavanju zagađenja okoliša.
Predsjednik komisije:
Eldar Čomor
Članovi komisije:
Eldar Čomor, Sejo Bukva, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Abid Jusić, Nasiha Pozder, Mirza Hulisić


Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva

Nadležnosti komisije:
 • razmatra i daje prijedloge u oblasti zaštite javnog zdravlja, sanitarne zaštite, posebno zaštite građana po pitanju ispravnosti hrane i vode;
 • podnosi prijedloge Skupštini za poduzimanje akcija potrebnih za unapređenje zaštite građana na svim područjima pružanja usluga; i
 • poduzima mjere za unapređenje sistema edukacije građana iz oblasti sanitarne zaštite, zaštite javne sigurnosti u oblasti zdravlja ljudi, te zaštite ispravnosti proizvodnje hrane.
Predsjednik komisije:
Goran Akšamija
Članovi komisije:
Selma Filipović, Segmedina Srna Bajramović, Safet Mešanović
Vanjski članovi:

Hadžan Konjo, Amela Kaljić-Junuzović, Bisera Šahman


Komisija za budžet i finansije Skupštine

Nadležnosti komisije:
 • razmatra prijedloge politike opće i zajedničke potrošnje;
 • razmatra uslove i način finansiranja odgovarajućih kantonalnih organa i javnih preduzeća i ustanova;
 • razmatra zaduženje Kantona;
 • razmatra Kantonalni budžet;
 • razmatra završni račun;
 • razmarta opći bilans sredstava i druga pitanja iz oblasti finansija.
Predsjednik komisije:
Muhamed Kozadra
Članovi komisije:
Mersiha Mehmedagić, Haris Pleho, Zvonko Marić
Vanjski članovi:

Mirza Tabaković, Adisa Gec, Nađija Bukvić


Komisija za mlade

Nadležnosti komisije:
 • razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zdravstva, radnih odnosa, boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave, izborna pitanja, pitanja poslaničkog sistema, informisanosti zaštite i unapređenja životne sredine, prostora i drugo;
 • razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu;
 • razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini;
 • organizuje seminare radi edukacija mladih;
 • organizuje tradicionalne proslave, jubileje i drugo;
 • razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda;
 • razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma;
 • ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu, Federaciji i BiH, kao i s međunarodnim organizacijama.
Predsjednik komisije:
Mersiha Mehmedagić
Članovi komisije:
Elvedin Okerić, Amel Mekić, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Mehmed Sinanović, Mirsela Mehanić, Jovana Marković


Komisija za boračka pitanja

Nadležnosti komisije:
 • razmatra prijedloge Vlade Kantona i resornog ministarstva za utvrđivanje politike u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • razmatra informacije, izvještaje i analize o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
 • razmatra nacrte i prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Kantonu, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
 • prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite, te ukazuje Skupštini, Vladi i resornom ministarstvu na pojave i probleme u toj oblasti;
 • prati realizaciju propisa i ostvarivanje zakonitosti koji mogu biti od interesa za korisnike boračko-invalidske zaštite, te obavještava Skupštinu o povredama i postupanjima pojedinih organa u primjeni tih propisa;
 • vrši i druge poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
Predsjednik komisije:
Mirza Čelik
Članovi komisije:
Dževad Rađo, Goran Akšamija, Sabahudin Delalić
Vanjski članovi:

Munib Mehanić, Ramiz Karović, Zijad Bratić


Komisija za sigurnost

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Mario Vukasović, Rasim Lakota, Edin Forto
Vanjski članovi:

Adnan Cvijetić, Nermin Džino, Denis Muminović


Komisija za kulturu i sport

Predsjednik komisije:
Amel Mekić
Članovi komisije:
Bibija Kerla, Elvedin Okerić, Sejo Bukva
Vanjski članovi:

Enes Peštek, Jasmina Panjeta, Bećir Šejtanić


Komisija za jednakopravnost spolova

Nadležnosti komisije:
 • razmatra nacrte i prijedloge zakonskih propisa i općih akata iz nadležnosti Skupštine Kantona i daje mišljenje, prijedloge i inicijative vezane za usklađivanje sa međunarodnim konvencijama o jednakosti spolova i zabrani svakog oblika diskriminacije po osnovu spola;
 • razmatra stanje prava žena i predlaže mjere za eliminaciju mogućih posljedica diskriminacije u oblasti ekonomije i zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite, političkog i javnog života, te odgoja i obrazovanja u svjetlu poštivanja ljudskih prava;
 • pribavlja informacije od značaja za integrisanje spolne analize u politiku i programe Skupštine;
 • sarađuje sa odgovarajućim tijelima u Kantonu, Federaciji i državi, sindikatima, nevladinim organizacijama i sl.
Predsjednik komisije:
Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije:
Sabina Ćudić, Amel Mekić, Segmedina Srna Bajramović
Vanjski članovi:

Ajla Omerović, Edin Lepenica, Fuad Čibukčić