Inicijativa Danijela Kristić (17.11.2021.)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnice Kristić Danijele, Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici, održanoj dana 17.11.2021. godine, donijela je slijedeći:
Z A K LJ U Č A K
1. Predlaže se Općinskom sudu u Sarajevu i Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo da intenziviraju aktivnosti na postupcima u primjeni mjere privremenog oduzimanja vozila od višestrukih povratnika u činjenju najtežih saobraćajnih prekršaja s ciljem zaštite javne sigurnosti, života, zdravlja i imovine građana.
2. U vezi sa tačkom 1. ove Inicijative predlaže se da postupak privremenog oduzimanja vozila kojim je počinjen prekršaj primjenjuju prema vozaču koji se zatekne u činjenju saobraćajnih prekršaja kažnjivih po članu 234a. stav (2) u vezi stava (1) i 235. stav (2) u vezi stava (1) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (prekršaji za koje je obavezno izricanje zaštitne mjere "zabrana upravljanja motornim vozilom"), a izvršenim provjerama u raspoloživim evidencijama se utvrdi da je isti vozač u prethodne dvije godine pravosnažno kažnjavan najmanje tri puta za isti ili sličan prekršaj i da ima dug u Registru novčanih kazni od najmanje 1000,00 KM ili više za prekršaje iz oblasti saobraćaja, kao i prema vozaču za kojeg se provjerama utvrdi da je u prethodne dvije godine počinio više od pet prekršaja propisanih navedenim članovima zakona, bez obzira na iznos duga u Registru novčanih kazni.
3. O realizaciji ove inicijative potrebno je da Općinski sud u Sarajevu i Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo podnesu izvještaje putem svojih redovnih izvještaja o radu.
U prilogu: Inicijativa

Broj:01-04-38505-3/21 PREDSJEDAVAJUĆI
17.11.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Općinski sud
Zastupnik: