Inicijativa Danijela Kristić

-Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da u roku do 6 mjeseci održi tematsku sjednicu u vezi sa stanjem u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;
-Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo i resorna ministarstva da na vrijeme pripreme cjelovitu informaciju o stanju u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;
-Obavezuje se KJKP “Vodovod i kanalizacija” da Skupštini Kantona Sarajevo dostavi cjelovitu informaciju o poduzetim aktivnostima na zaštiti unutar vodozaštitne zone “Sarajevsko polje”, kao i kopije dokumenata-akata upućivanim drugim javnim organima po ovom pitanju u proteklim godinama;
-Obavezuju se Općina Ilidža, Općina Trnovo da za tematsku sjednicu pripreme cjelovitu informaciju o stanju unutar vodozaštitne zone “Sarajevsko polje” iz svoje nadležnosti, a naročito o aktivnostima općinskih inspekcija;
-Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da u konsultaciji sa Vladom i resornim ministarstvima, kao i sa Univerzitetom u Sarajevu i ostalim stručnim institucijama na tematsku sjednicu pozove što je moguće više stručnjaka uz molbu da pripreme kratki materijal u kojem bi izložili svoje stručno viđenje situacije o stanju vodozaštitne zone “Sarajevsko polje”;
-Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da u saradnji sa resornim ministarstvom na tematsku sjednicu pozove stručna lica koja su radila na izradi “Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje”.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
KJKP VIK
Općina Ilidža
Općina Trnovo
Vlada Kantona
Zastupnik: