INICIJATIVA AMRA JUNUZOVIĆ KALJIĆ (14.12.2021.)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnice Amre Junuzović-Kaljić, Skupština Kantona Sarajevo na 45. Radnoj sjednici, održanoj dana 14.12.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K
Traži se od Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da na svojoj WEB stranici u okviru postojećih registara, kreira i registar sklopljenih Ugovora o djelu od strane kantonalnih javnih institucija, javnih preduzeća, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, kao i zavoda i ministarstava.

U prilogu: Inicijativa;

Broj:01-04-41391-1/21 PREDSJEDAVAJUĆI
14.12.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA