Zastupničko pitanje ministru Muameru Bandiću, a koje se odnosi na obavezu izvršenja uplate sredstava za nastavak gradnje objekta kolektivnog stanovanja na lokalitetu Baruthana-Vasin Han, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica

Solaković Adnan
Pitanje

Poslanik Adnan Solaković je, na 27. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.06.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda ,,Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio Zastupničko pitanje ministru Muameru Bandiću, a koje se odnosi na obavezu izvršenja uplate sredstava za nastavak gradnje objekta kolektivnog stanovanja na lokalitetu Baruthana-Vasin Han, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica. Naime, Generealnim sporazumom Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, obavezalo se o uplati sredstava u iznosu od 100.000,00 KM, kojim bi se riješilo navedeno zbrinjavanje. U tom smislu proistekla su pitanja:
- Zašto nadležno ministarstvo nije izvršilo, sporazum, pruzete obaveze?
- Kada će biti ispoštovani zakonski okviri dogovora?
- Da li će sanacija planirane izgradnje objekta biti nastavljena i kada?

Odgovor: 

Vezano za gore navedena pitanja Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je poduzelo aktivnosti na provjeri da li su Generalni sporazum o načinu realizacije Projekta ,,Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Baruthana-Vasin Han, općina Stari Grad, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica“, broj: 13-14-21778/12 od 09.07.2012. godine i Aneks Generalnog sporazuma, broj: 13-14-27349/12 od 19.10.2012. godine u skladu sa odredbama Zakona koje uređuju ostvarivanje prava na određene vidove stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba, odnosno odredbama koje uređuju uslove za pristupanje izgradnji relociranog objekta.

U vezi sa naprijed navedenim Ministarstvo je, dana 22.04.2013. godine, općini Stari Grad uputilo Zahtjev za dostavu informacije sa dokazima o ispunjavanju uslova za odobravanje relokacije stambenog objekta, kako slijedi:

- obrazložen Prijedlog Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine,
- Saglasnost načelnika općine,
- konačnu Odluku Općinskog vijeća o relokaciji stambenog objekta iz 1991. godine,
- ovjerenu potrvdu Općinskog načelnika da relokacija objekta na novi lokalitet nije u suprotnosti
sa usvojenim urbanističko-regulacionim planom općine,
- ovjerenu izjavu potencijalnog korisnika da se odriče prava na rekonstrukciju stambenog objekta
iz 1991. godine,
- ovjerenu izjavu potencijalnog korisnika da preuzima obavezu pribavljanja potrebne
dokumentacije za novoizgrađeni objekat,
- ovjerenu izjavu svih punoljetnih članova domaćinstva da će novoizgrađeni objekat tretirati kao
objekat iz 1991. godine, u smislu ostvarivanja prava na povratak, a u vezi sa pravima iz Aneksa
VII općeg okvirnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.

U odgovoru Općine Stari grad – Služba za stambene poslove broj: 05/1-23-sl./13 od 29.04.2013. godine nisu dati traženi odgovori, osim što je eksplicitno navedeno da lista potencijalnih korisnika još uvijek nije finalizirana.

Da bi se utvrdilo kompletno stanje u dosadašnjim provedenim aktivnostima, Ministarstvo je, dana 05.06.2013. godine, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo uputilo Zahtjev za Mišljenje, odnosno provođenje inspekcijskog nadzora Projekta ,,Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Baruthana-Vasin Han, općina Stari Grad, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica“.

Nakon dobivenih svih informacija i podataka, sa istim će biti upoznata Vlada Kantona Sarajevo koja će zauzeti konačan stav o daljnjim aktivnostima na navedenom projektu, o čemu ćemo Vas blagovremeno upoznati.