Zahtjev za dostavu podataka o zapošljavanjima u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo za period 01.01.-10.06.2015.godine

Kemal Ademović
Pitanje

Zastupnik Kemal Ademović, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Molim da mi se u poslovničkoj proceduri dostavi odgovor na sljedeće pitanje i dostave sljedeći podaci o svim zapošljavanjima u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.-10.06.2015.godine, i to:
1. zasnivanje stalnog radnog odnosa,
2. zasnivanje radnog odnosa po ugovoru o djelu i
3. zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.
Molim da mi se podaci dostave po školama i poimenično, kao i u kojoj proceduri je zasnovan radni odnos (konkurs ili bez konkursa)."

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.