„Više puta smo se osvjedočili da se u funkcionisanju Kantona Sarajevo ne poštuju sudske presude, što je, rekli bismo, elementarno nepoštivanje funkcioniranja institucija države Bosne i Hrcegovine. U tom smislu, postavljam pitanje vršiocu dužnosti premijer

Hajdarević Hadžem
Pitanje

„Više puta smo se osvjedočili da se u funkcionisanju Kantona Sarajevo ne poštuju sudske presude, što je, rekli bismo, elementarno nepoštivanje funkcioniranja institucija države Bosne i Hrcegovine. U tom smislu, postavljam pitanje vršiocu dužnosti premijera gospodinu Muhamedu Kozadri, odnosno Ministarstvu za nauku obrazovanje i mlade, zbog čega se, nakon donesene sudske presude Općinskog suda u Sarajevu, br. 65 0 Rs 423919 14, direktorica Dobrinjske gimnazije Sabiha Miskin ne vrati na mjesto direktora, kako bi Gimnazija mogla neometano i normalno funkcionirati i do koje će mjere privatni kaprici jednog dijela članova Školskog odbora Gimnazije biti jači od sudske presude da se direktorica Miskin vrati na posao.“

Odgovor: 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade smatra potrebnim upoznati cijenjenog zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo sa nekoliko činjenica relevantnih za razumijevanje situacije u Javnoj ustanovi Gimnazija Dobrinja kao i činjenica u vezi sa poduzetim radnjama iz nadležnosti ovog ministarstva.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kao nosilac aktivnosti u pripremi prijedloga zaključaka, rješenja, odluka i drugih materijala, čije donošenje je u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo, uputilo je ovom organu prijedloge odluka o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola, kao javnih ustanova. Naime, procedura po javnom pozivu nije bila okončana, a mandat školskih odbora u svim srednjim školama je istekao 29.10., odnosno 12.11.2013. godine.
Vlada Kantona Sarajevo je donijela odluke kojima se daje saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola na osnovu kojh je ministarstvo donijelo rješenja o njihovom imenovanju. Ova procedura je završena u rekordno kratkom roku, a predmetne odluke i rješenja su sa Instrukcijom Ministarstva dostavljeni svim školama 26.02.2014. godine. Instrukciju dostavljamo u prilogu.
Nakon toga, prva informacija o održavanju sjednice Školskog odbora Javne ustanove Gimnazija Dobrinja, zaprimljena je u Pisarnicu Kantona Sarajevo 31.03.2014. godine, a odnosi se na donošenje odluke o razrješenju direktorice ove ustanove, od 28.03.2014. godine, te imenovanju vršioca dužnosti direktora, od 28.03.2014. godine). Odluke su dostavljene bez pečata škole i uz istu je dostavljena službena zabilješka, broj: 06-1-293/14. od 31.03.2014. godine u kojoj se navodi da su pečati Škole, od strane sekretara, predati mužu direktorice Sabihe Miskin 29.03.2014. godine.
Istog dana (31.03.2014. godine) u Pisarnici Kantona Sarajevo zaprimljena je informacija Sabihe Miskin, koja se odnosi na navodnu zaštitu pečata, koju također dostavljamo u prilogu.
Dana 03.04.2014. godine zaprimljena je kopija potvrde Općinskog suda u Sarajevu o prijemu Tužbe sa privremenom mjerom u kojoj su naznačene glavne stranke Sabiha Miskin i JU Gimnazija Dobrinja.
Dana 04.04.2014. godine zaprimljen je zahtjev, broj: 01-4-321/14, od 04.04.2014. godine, u kojem se traži hitna deblokada rada škole i vraćanje pečata u posjed ustanove. Zahtjev je potpisan sa „VD Direktorica Mediha Brodović“.
Dana 14.04.2014. godine zaprimljen je akt u kojem su izneseni stavovi zaposlenika i članova Siindikalne organizacije Gimnazije Dobrinja i tim povodom je održan sastanak predstavnika Ministarstva sa predstavnicima Sindikata, a s ciljem iznalaženja rješenja za nastalu situaciju. Na sastanku je predstavnicima Ministarstva uručena kopija Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 423919 14 Rs, od 04.04.2014. godine kojim se odbija prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja. Dakle, u vrijeme postavljanja poslaničkog pitanja je bilo doneseno Rješenje Općinskog suda u Sarajevu od 04.04.2014. godine, kojim se odbija izricanje mjere osiguranja.
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade je dana 22.04.2014. godine putem faxa proslijeđen Poziv na ročište povodom mjere osiguranja koji je Općinski sud u Sarajevu uputio Gimnaziji Dobrinja, a koje je zakazano za 24.04.2014. godine. Istog dana zaprimljena je usmena informacija iz Kabineta Premijera da je ova ustanova dostavila Vladi akt, broj: 06-1-340/14, od 16.04.2014. godine sa prilogom koji čine: Rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 423919 14 Rs, od 04.04.2014. godine, Dopis uz dostavu tužbe na obavezni odgovor. Pomenuta dokumentacija je dostavljena u Ministarstvo 24.04.2014. godine.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je smatralo da mora hitno reagirati, te je Gimnaziji Dobrinja (Školskom odboru) dostavio akt, broj: 11/04-05-6127-7/14, od 23.04.2014. godine, sa jasnim uputama koji se tiču zaštite interesa Škole.
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je putem faxa (25.04.2014. godine) Ministarstvu dostavilo akt, kojim vraća tužbu sa dokumentacijom Gimaniziji Dobrinja, uz obrazloženje da ovaj organ ne zastupa javne ustanove, izuzev po zahtjevu osnivača. Navedeno je propisano Zakonom o pravobranilaštvu.
Dana 27.05.2014. godine u Pisarnici Kantona Sarajevo je zaprimljen akt, broj: 06-1-901/14, od 27.05.2014. godine kojim se dostavlja Rješenje o određivanju mjere osiguranje Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 423919 14 Rs, od 14.05.2014. godine.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je od momenta prvog saznanja za situaciju vrlo aktivno uključeno u sve aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem rješavanja problema. Poseban značaj za ovo ministarstvo ima činjenica da je nastavna godina na kraju, te da učenici, kao i ni uposlenici ustanova iz nadležnosti ovog ministarstva ne smiju biti ni žrtve, niti kolateralna šteta bilo čije međusobne netrpeljivoti kao ni kaprica, niti interesa sa štetnim posljedicama. Također, smatarmo potrebnim obavijestiti Vas da je, prema našim saznanjima ova mjera izvršena, te da zbog posljednjih događaja nije bilo štetnih posljedica po učesnike odgojno-obrazovnog procesa u ovoj ustanovi.
Napominjemo da je mandat vršilaca dužnosti predsjednika i članova Školskog odbora Javne ustanove Gimnazija Dobrinja, kao organa koji je donio odluku o kojoj se vodi spor na Sudu u Sarajevu, istekao 26.05.2014. godine. Tim povodom Ministarstvo je uputilo i Urgenciju v.d. Premijeru za donošenje odluka o davanju saglasnosti za imenovanje predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola, kao javnih ustanova, odnosno prijedlog da Vlada ovlasti Pravobranilaštvo za uljučivanje u pomenuti sudski spor, radi zaštite interesa ove ustanove.
Poštovanje sudskih odluka je zakonska obaveza svih onih na koje se odluka odnosi, shodno Zakonu o sudovima, a zaštita javnog interesa je obaveza svih građana ove zemlje.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade će i ubuduće poduzimati sve potrebne radnje za zaštitu zakonitosti u svim subjektima uključenim u obrazovni sistem.