“Šta se dešava sa djecom sa posebnim potrebama koja navrše 15 godina starosti, da li su dio kategorizacije kojom se reguliše pravo na školovanje i ostala prava?

Konaković Elmedin
Pitanje

“Šta se dešava sa djecom sa posebnim potrebama koja navrše 15 godina starosti, da li su dio kategorizacije kojom se reguliše pravo na školovanje i ostala prava?
Predlažem da se ova zakonski regulisana oblast dodatno uredi zbog djece koja navršavanju 15 godina.”

Inicijativa:
“Da se hitno riješi radno-pravni status mobilnog tima u Centru za socijalni rad.”

Odgovor: 

ODGOVOR:

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12, 15/13, 18/14 i 25/14) propisano je osposobljavanje za život i rad djeci ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju i djeci kod koje postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću, kroz osnovno školovanje u redovnim školama ili školama specijalnog tipa koje mogu imati internatski smještaj.
Pravo na osposobljavanje za život i rad obezbjeđuje se djeci do navršenih 15 godina života, a izuzetno do 18 godina života ukoliko zbog fizičkih ili psihičkih smetnji nisu bila u stanju završiti osnovno školovanje i osposobljavanje za život i rad u predviđenom roku. Pravo na školovanje i osposobljavanje za život i rad obezbjeđuije se djetetu do navršenih 26 godina života, a najkasnije do navršenih 29 godina života, ukoliko je to pravo ranije uspostavljeno. Pravo na rehabilitaciju u cilju osposobljavanja za život i rad imaju i odrasle osobe kod kojih je onesposobljenost nastupila nakon 26. godine života, ako to pravo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu, a najkasnije do navršenih 40 godina života.
Utvrđivanje postojanja osnova za ostvarivanje prava na školovanje i osposobljavanje za život i rad vrše ljekarske komisije prema Pravilniku o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 26/08 i 5/12).
Djeci i odraslim osobama koje su u skladu sa gore navedenim zakonom osposobljene za život i rad, pripada pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje do trenutka zaposlenja, pod uslovom da se redovno javljaju Službi za zapošljavanje. Ova naknada utvrđena je u visini 20% prosječne plaće, a isplaćuje se mjesečno preko JU „Kantonalni centar za socijalni rad“.

Što se tiče zastupničke inicijative „Da se hitno riješi radno-pravni status Mobilnog tima u Centru za socijalni rad“ dajemo slijedeći odgovor:
Ovo ministarstvo je dana 21.08.2014.god. u okviru nadležnosti koje ima dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ koji je donio Upravni odbor, u kojem su, između ostalog, sistematizovana tri radna mjesta koja se odnose na Mobilni tim.
Prema redosljedu donošenja, odnosno stupanja na snagu unutrašnjih pravnih akata, ističemo da se od strane Upravnog odbora prvo mora donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, pa tek nakon što on stupi na snagu donosi se i Pravilnik o radu kojim se utvrđuju koeficijenti za obračun plaće.
Prema Sporazumu o postupku utvrđivanja platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća i naknada koje nemaju karakter plaće u javnim ustanovama socijalne zaštite Kantona Sarajevo koji je stupio na snagu 22.07.2014.god. i prema kojem javne ustanove socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo imaju obavezu da u roku od 7 (sedam) dana usklade svoje Pravilnike o radu sa navedenim Sporazumom, Upravni odbor ima obavezu donošenja Pravilnika o radu kojim će se utvrditi koeficijenti kako za Mobilni tim, tako i za sva druga radna mjesta u Ustanovi.
Nakon što se donese Pravilnik o radu i na isti od strane ovog ministarstva da saglasnost, potpuno će se riješiti radno pravni status Mobilnog tima u Javnoj ustanovi „Kantonalni centar za socijalni rad“.
Nažalost, dok Upravni odbor Ustanove ne izvrši svoju obavezu donošenja Pravilnika o radu, ovo ministarstvo ne može prići razmatranju ovog unutrašnjeg akta u cilju davanja saglasnosti.