"Kojim pravom ove države načelnik Opštine Ilidža prodaje zemljište iznad zaštićene zone Vrela Bosne, kad znamo da je to strogo zaštićeni dio izvora sa kojeg se Grad Sarajevo napaja pitkom vodom?"

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Kojim pravom ove države načelnik Opštine Ilidža prodaje zemljište iznad zaštićene zone Vrela Bosne, kad znamo da je to strogo zaštićeni dio izvora sa kojeg se Grad Sarajevo napaja pitkom vodom? Iznad samog izvora Vrela Bosne prodata je velika površina zemljišta na kojem je počela gradnja luksuznih vila kuvajčana. Ima li iko bar malo mozga u glavi kojim bi razmislio i skrenuo pažnju načelniku Opštine Ilidža da to nije njegova babovina nego isključivo vlasništvo građana Grada Sarajeva."

Odgovor: 

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Što se tiče citiranog poslaničkog pitanja, napominjemo da odredbe čl. 7. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. novine Federacije BiH“, br 25/03) definišu da je gradsko građevinsko zemljište u privatnom vlasništvu u prometu. Stav 2. istog čl. Precizira da gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini raspolažu vlasnici, samo uz ograničenja i pod uslovima propisanim drugim relevantnim zakonima. S tim u vezi ističemo odredbe čl. 8. stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Sl. novine Federacije BiH“, br 66/13), u kojim je predviđeno da vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na dobrima od općeg interesa dužni su vršiti svoja prava u skladu sa načinom upotrebe i korištenja, propisanim posebnim zakonima. Čl. 166. Zakona o zaštiti prirode („Sl. novine Federacije BiH“, br. 67/13), ograničava promet nekretnina u zaštićenim prirodnim vrijednostima na način da, vlasnik koji namjerava tu nekretninu prodati dužan je najprije ponuditi Vladi kantona.

Pored navedenog odredbe čl. 44. Zakona o građevinskom zemljištu regulišu da općinsko vijeće dodjeljuje neizgrađeno zemljište radi izgradnje građevina uz pravičnu naknadu i to shodno čl. 45. istog Zakona na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, pod

uslovima i na način i u postupku propisanim ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima. Pored svih traženja, koje je ovo Ministarsvo poduzelo vezano za navedenu problematiku, do sada nemamo nikakvih saznanja vezano za način sticanja zemljišta i prava građenja na predmetnom lokalitetu.

Naime dana 16. 12. 2014. godine, ovaj organ je dobio obavijest od Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, da je na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ , koje je istovremeno vodozaštitna zona započeta izgradnja stambenih objekata. U navedenoj obavijesti stoji, između ostalog, da je Ustanova za zaštićena područja zatražila inspekcijski nadzor od strane urbanističko građevinske inspekcije općine Ilidža, koja ih je informisala da se radovi odvijaju prema izdatim odobrenjima za građenje, te da su radovi propisno prijavljeni.

Nakon navedenog, ovo Ministarstvo je poduzelo aktivnosti, u okviru svoje nadležnosti radi utvrđivanja činjenica u pogledu zakonitosti predmetnih radova, odnosno obustavi istih. Naime, dana 22. 12. 2014. godine Općina Ilidža je obaviještena od strane ovog Ministarstva da se predmetni radovi izvode u drugoj zaštićenoj zoni utvrđenoj Zakonom o proglašenju Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, što je suprotno odredbama ovog Zakona, kao i Zakona o zaštiti prirode FBiH, Zakona o vodama FBiH, Zakona o vodama Kantona Sarajevo kao i Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u „Sarajevskom polju“. Istodobno je obaviještena i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, o izvođenju ovih radova i činjenici da općinska građevinska inspekcija nije izvršila nadzor nad zakonitošću izdatih urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje, tj. nije izvršila nadzor u skladu sa odredbama čl. 159. Zakona o prostornom uređenju, te je zatraženo postupanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Dana 26. 12. 2014. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije, poslao nam je obavijest da je poduzeo aktivnosti iz svoje nadležnosti, te da će nas blagovremeno informisati o utvrđenom.

Dana 20. 01. 2015. godine, Općina Ilidža, dostavila nam je informaciju da se radovi izvode prema izdatim rješenjima o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje, te nam je u prilogu dostavila navedena rješenja. Uvidom u ista ovaj organ je utvrdio da su urbanističke saglasnosti izdate u suprotnosti sa odredbama čl. 79. 80. i 81. Zakona o prostornom uređenju. Naime, za navedeno područje ne postoji usvojena provedbena planska dokumentacija, što je imalo za obavezu pribavljanje stručnog mišljenja nosioca izrade plana, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti kao jednog od preduslova izdavanju odobrenja za građenje. Iz navedenog proizilazi da su doneseni akti NIŠTAVI, jer su u suprotnosti sa odredbama materijalnog propisa, te odredbama člana 135. Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 26/06 i 4/11), kojim je utvrđena obaveza donošenja Prostornog plana posebnog obilježja. Analizom dokumentacije, kojom je raspolagao ovaj organ, utvrđeno je da je prilikom donošenja rješenja za predmetne radove, Općinski organ zanemario i odredbe čl. 15. Zakona o zaštiti prirode („Sl. novine Federacije BiH“, br. 66/13), kojim je propisana zabrana promjene namjene zemljišta na zaštićenom području, a koja nije u skladu sa dokumentima prostornog uređenja. Pored navedenog, prema odredbama Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 16/06, 36/09 i 06/10-Prečišćeni tekst) navedeni lokalitet nalazi se u drugoj zoni zaštite, u kojoj nije predviđena nikakva stambena izgradnja. Aktom broj: 05-23-30769-1/14 III od 27. 01. 2015. godine, Općina Ilidža je obaviještena o utvrđenim nedostacima, te je naglašena potreba da se preispitaju donesena rješenja i obustave sve aktivnosti na navedenom lokalitetu.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove-Inspektorat urbanističko građevinske, ekološke i komunalne inspekcije- je dana 10. 03. 2015. godine, na naše traženje, a shodno zaključku sa sastanka održanog 05. 03. 2015. godine, sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, uputila molbu za inspekcijski nadzor federalnog inspektora zaštite prirode na lokalitetu Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, o čemu nemamo povratnu informaciju. Razlog za navedeno traženje je taj što Kantonalna uprava nema zaposlenog na poslovima zaštite prirode.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove-Inspektorat urbanističko građevinske, ekološke i komunalne inspekcije- je dana 22. 04. 2015. godine, informisala ovaj organ o poduzetim aktivnostima vezano za predmetnu izgradnju. Naime, odredbama čl. 159. stav 3. tačka 3. Zakona o prostornom uređenju, propisano je da ...kantonalni urbanističko građevinski inspektor vrši nadzor nad radom općinskih urbanističko-građevinskih inspektora i pruža pomoć u radu, zbog čega su donesena rješenja koja se odnose na postupak kontrole pravosnažnih upravnih akata donijetih za objekte u izgradnji i postupak kontrole upravnih akata za objekte za koje postoje saznanja da je odobravanje građenja u toku. Ovaj organ nema povratnu informaciju o postupanju općinskih urbanističko-građevinskih inspektora.

Napominjemo da smo, dana 22. 07. 2015. godine, uputili urgenciju odnosno zahtjev, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, s ciljem povratnog informisanja o preduzetim aktivnostima vezano za opisanu problematiku. Po prijemu informacije o ovom pitanju naknadno ćemo vam je dostaviti.

M I N I S T A R

Čedomir Lukić, dipl.ing.arh