"Kada ćete donijeti propis – pravilnik kojim se preciznije definiše: Procedura izbora, kriteriji za izbor, te nadležnosti i rad direktora u srednjim školama Kantona Sarajevo?"

Mario Vukasović
Pitanje

Zastupnik Mario Vukasović na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Kada ćete donijeti propis – pravilnik kojim se preciznije definiše: Procedura izbora, kriteriji za izbor te nadležnosti i rad direktora u srednjim školama Kantona Sarajevo?"

Odgovor: 

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo je važnost donošenja ovog akta, te za isti kao i za ostalih petnaest akata, stupilo u kontakt sa partnerima, odnosno Zajednicom direktora srednjih škola Kantona Sarajevo i Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i tehnologije.

Po zahtjevu Ministarstva navedene strukture su dostavile imena i prezimena, te je formirana radna grupa koja radi na izradi pomenutog pravilnika.

U narednom periodu očekujemo donošenje istog te ćete biti blagovremeno obaviješteni odmah nakon što pravilnik bude usvojen.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović