Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.

Amel Mekić
Inicijativa

Poslanik/zastupnik Amel Mekić na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu.
INCIJATIVA
Ponukan nedavnim gostovanjem glavne tužiteljice Kantonalnog suda gdje. Dalide Burzić, te detaljnim isčitavanjem i o radu Kantonalnog suda za 2014. Godinu predsjednika gospodina Jahiefendića.
Mogu konstatovati da je napravljen dobar iskorak , no međutim to nije dovoljno.
Iskreno, ja se ne osjećam sigurno, kao ni većina sugrađana.
Gospođa Dalida kaže da su joj ruke vehzane zbog ZKP FNIH kao i nekih kantonalnih zakona.
Zbog toga želim pokrenuti incijativu.
PREDMET: Incijativa za razmatranje načina predupražnjenja postupanja Tužilaštva i Suda na Kantonalnom nivou , sukladno ZKP FBIH sa ciljem otklanjanja ugrozbe sigurnosti građana sa urgentnim početkom sudskih postupaka . Dostavlja se kao preliminarni tematski materijal u smislu inciranja i razmatranja Skupštine Kantona Sarajeva.
Zbog svega navedenog, mi zastupnici se moramo uključiti stavovima zasnovanim na realnim pravno provodivim zakonima i pomoći funkcionisanje sudske vlasti i provedbi zakona u Kantonu Sarajevo.
Zbog čega ovo sve govorim.
U posljednje vrijeme intenziviran je između ostalog i porast izvršenja krivičnih djela , kao i nošenje i upotreba nelegalnog vatrenog oružja. Evidentiran je i porast nezadovoljstva građana koja se manifestuju određenim vidovima osobne nesigurnosti.
Ja ću se osvrnuti na elemente kriminogenosti ali isključivo iz ugla vremenskog aspekta, fokusiranog na momenat lišavanje slobode , izvršioca kaznenog dijela , njegovog procesuiranja po pravilima ZKP FBIH, uključujući i određivanje pritvora te onih dešavanja u vezi sa tim.
U ovom konkretnom slučaju nije mi cilj tumačiti odrednice KZFBIH u smislu visine kazne koja je zaprijećena za određena krivična djela nego se fokusirati na jedan jedan segment koji podstiče efikasnost , brzinu postupanja , kompletiranje dokumentacije, te čekanje optuženih lica na početak suđenja.
Naime u članu 145. ZKP detaljno je precizirano kad i na koji način se određuje pritvor u članu 146. ZKP su navedeni razlozi pod kojim se određuje pritvor koji obuhvata i vanredne okolnosti, dok je u članu 148. ZKP precizirana nadležnost za određivanje pritvora što je u implicitnoj zadaći suda na prijedlog tužioca. Potom, slijede odredbe u vezi pritvora i to u članu 152. ZKP FBIH, 160. ZKP FBIH nadzor nad izvršenje pritvora itd.
Međutim nakon što je licu ukinut pritvor sukladno ZKP odlukom Suda optuženijk izlazi na slobodu do početka suđenja. Taj period i pored sigurnosnih mjera koje se izriču za to lice , predstavlja potencijalnu mogućnost da on kao takav napravi ili pak pokuša napraviti uraditi radnju koja ima elemente krivičnog dijela i kao takav izazvati strah i nemir u sredini koja ga okružuje.
Smatram za neophodno da se pokrene incijativa kako bi se zakonskom procedurom donijele ili pak precizirale odredbe zakona koje bi ubrzale početak suđenja.
Stoga, predlažem , da se sa ove sjednice uputi predmetna incijativa stvarno nadležnom ministrastvu i drugim organima i organizacijama , koji bi sukladno ovlastima koje imaju, pokrenuli postupak u citiranom pravcu i to bez odlaganja direktno , jer smatram da će se na ovaj način u potrebnoj mjeri osigurati prioritetno vladavina zakona.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

IZJAŠNJENJE MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE NA INICIJATIVU AMELA MEKIĆA:
Na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.05.2015. godine, zastupnik Amel Mekić pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), u dijelu koji se odnosi na određivanje i trajanje pritvora u krivičnom postupku u odnosu na početak suđenja, radi dostavljanja nadležnom ministarstvu i pokretanja propisane procedure.
Na osnovu zahtjeva Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo broj: 16-49-436-50/15 od 12.06.2015. godine, Ministarstvo pravde i uprave dostavlja slijedeće

I Z J A Š NJ E NJ E

Odredbama čl. 145. do 153. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), propisan je način određivanja pritvora, trajanja pritvora, razlozi za pritvor, nadležnost za određivanje pritvora, trajanje pritvora u istrazi, ukidanje pritvora, pritvor nakon potvrđivanja optužnice, te određivanje odnosno produženje pritvora nakon izricanja prvostepene presude. Takođe, odredbama člana 14. propisano je pravo na suđenje bez odlaganja, najkasnije u roku od jedne godine od dana potvrđivanja optužnice, te da trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme.
Imajući u vidu da su navedenim odredbama Zakona precizno utvrđeni razlozi i dužina trajanja pritvora u svim fazama postupka i u odnosu na visinu zaprijećene kazne za određeno krivično djelo, potrebno je da se podnesena inicijativa za izmjene ovog zakona dopuni i konkretizuje u smislu preciziranja i navođenja člana Zakona sa tekstom koji se mijenja, kako bi ista bila upućena na razmatranje nadležnom Federalnom ministarstvu pravde.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Enver Smajkan, dipl. pravnik

*Izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo se nalazi u prilogu.