Inicijativa "za formiranje Radne grupe za izradu elaborata o uspostavljanju ustanove za forenzičku psihijatriju u Kantonu Sarajevo".

Elvedin Okerić
Inicijativa

Zastupnik/poslanik Elvedin Okerić, na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za formiranje Radne grupe za izradu elaborata o uspostavljanju ustanove za forenzičku psihijatriju u Kantonu Sarajevo."

OBRAZLOŽENJE

Posljednjih godina je u porastu broj osoba počinilaca različitih prekršajnih i krivičnih djela, kod kojih je utvrđeno da boluju od nekog mentalnog poremećaja, a kojima je sud izrekao mjeru sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi (za neuračunljive i bitno smanjeno uračunljive)
U Kantonu Sarajevo ne postoji ustanova za adekvatno zbrinjavanje (čuvanje), liječenje i rehabilitaciju duševno poremećenih osoba počinilaca krivičnih dijela, a postojeće zdravstvene ustanove nisu ni kadrovski ni prostorno osposobljene za ovakvu namjenu. Također u istinu nema mogućnosti za primjenu specifičnih programa liječenje i rehabilitacija istih.
Formiranjem ovako zamišljene ustanove, obezbijedilo bi se novo zapošljavanje, iskoristili do sada ne iskorišteni kapaciteti JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, kvalitetnije zbrinjavanje navedene kategorije osoba sa duševnim smetnjama i na kraju stvorila mogućnost obrazovanja i razvoja ove ipak specifične djelatnosti kao i značajnih novčanih ušteda ( npr. mogućnost pružanja usluga i za ostale kantone)

Naglašavam sljedeće:
Kanton Sarajevo kao i Federacija na raspolažu ni jednim krevetom za zbrinjavanje ovakvih pacijenata dok na primjer susjedna Hrvatska iam 357 kreveta za forenzičke bolesnike u 4 zdravstvene ustanove.

Glavni cilj je omogućiti da počinioci krivičnih dijela učinjenih u stanju neuračunljivosti budu adekvatno institucionalno smješteni gdje će im biti omogućeno liječenje i rehabilitacija, ali i čuvanje u cilju zaštite same osobe i okoline od agresivnog ponašanja.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Elvedina Okerića nalazi se u prilog.