"Inicijativa je vezana za Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo".

Ismir Jusko
Inicijativa

Nezadovoljan učinjenim, zastupnik Ismir Jusko, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo ponovo je pokrenuo zastupničku inicijativu sa Druge radne sjednice od 29.04.2015.godine:

"Inicijativa je vezana za Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Problem preduzeća egzistira već neko vrijeme. Samo preduzeće Zavod osnovano je u okviru Građevinskog fakulteta kao neovisni profitni centar koji se samostalno finansirao od svoje aktivnosti. Projektovanje saobraćajnica, testiranje kvaliteta, naučna istraživanja, atesti itd. U to vrijeme uposlenici Zavoda bili su profesori sa Građevinskog fakulteta, asistenti te uspješni studenti koji su tu zapošljavali nakon završetka studija. Zavod posluje u svojoj zgradi koja se nalazi pored Građevinskog fakulteta Sarajevo i sama zgrada je napravljena izdvajanjem sredstava od uposlenika Zavoda. Vremenom, a crpeći sve resurse Zavoda direktori su odlazili u ministarstva i javna preduzeća a Zavod je prepušten sam sebi i trenutno posluje bez definisanog vlasničkog odnosa i licenci koje su mu potrebne za rad i legalno poslovanje. S tim da preostale uposlenike Zavoda koji ničim nisu doprinijeli ovoj situaciju čeka sudbina radnika Aide DITE i slično. S tim da se ovaj problem može riješiti brzo i efikasno uz političku volju i nadzor Kanton koji upravlja fakultetima u Sarajevu. Tražim da se preispita što je prije moguće status i međusobni odnos Građevinskog fakulteta Sarajevo i Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Te da se donesu hitni zaključci i upute menadžmentu ovih firmi kako ne bi došlo do kolapsa u poslovanju Zavoda koji je potreban i fakultetu i privredi Kantona Sarajevo. A samim tim bilo bi manje 50-tak ljudi na birou za zapošljavanje, što u današnje vrijeme nije beznačajno."

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo:

Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevo više puta podnosio je inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za rješavanje pravnog statusa pomenutog Zavoda. Takođe Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo je da Vlada Kantona Sarajevo (putem Ministarstva saobraćaja) da pismenu saglasnost za prenos osnovačkih prava nad Zavodom sa Kantona na Vladu Federacije.
Iz samog naziva Zavoda za saobraćaj vidi da je isti u sastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, to je ovo ministarstvo cijenilo da je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, za podnošenje prijedloga Vladi nadležno Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kojem je pomenuta inicijativa proslijeđena. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak pod brojem: 02-05-17636-2/12 od 17.05.2012 godine, a kojim je odbijen zahtjev za davanje saglasnosti za prenos osnivačkih prava na Federaciju BiH.
Iz dokumentacije koja je bila dostupna i Ministarstvu saobraćaja vidi se da je Zavod za saobraćaj osnovan kao organizaciona jedinica Građevinskog fakulteta, prvenstveno za potrebe izvođenja praktične i eksperimentalne nastave za studente i za naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika koji se realizira u laboratorijama Zavoda. Da je rješenjem Okružnog privrednog suda 1979. godine registrovan kao pravni subjekt pod nazivom“ Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, p.o.“, ali u svojoj registrovanoj djelatnosti zadržao djelatnost radi koje je i osnovan, a to je „ realizacija nastavnonaučnog procesa za sve vidove obrazovanja na Građevinskom fakultetu u Sarajevu; razvoj naučnoistraživačkog rada u naučnoj oblasti saobraćajnica i eksperimentalnog istraživanja; obezbjeđenje materijalne osnove, organizovanja i realizacija naučnog i publicističkog rada nastavnika kao i saradnja sa drugim fakultetima i privredom“.
Takođe je nesporno da Zavod do danas nije uskladio svoju registraciju sa donesenim zakonskim i drugim propisima, nakon čega je Fakultet tražio njegovo brisanje iz sudskog registra kao pravnog lica po službenoj dužnosti Suda.
Nadalje prema pismenim navodima dekana Građevinskog fakulteta, stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju i usklađivanjem statusa Fakulteta i njegovih zavoda i instituta sa Zakonom, Pravilima Fakulteta utvrđena je nova organizacija Fakulteta u kojoj postojeći insituti i zavodi gube svojstvo pravnog lica i postaju organizacione jedinice Fakulteta ( član 106. Zakona o visokom obrazovanju). U smislu navedenog trebalo je brisati svojstvo pravnog lica za sve zavode i institute i organizovati iste kao organizacione jedinice Fakulteta, čemu se Uprava Zavoda usprotivila i isti dovela u nezavidan položaj.
Kako do danas status Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta nije riješen neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere i aktivnosti u tom pravcu, a što je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a obzirom da je Zavod organizaciona jedinica u sastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo.

M I N I S T A R

Dr. sc Mujo Fišo