Imenovanje upravnih i nadzornih odbora iz oblasti zdravstva

Fazlija Nedžad
Pitanje

Ponovo postavljam pitanje da dobijemo tražene podatke od Ministarstva zdravstva koji se odnose na imenovanje upravnih i nadzornih odbora iz oblasti zdravstva. Na moje zadnje pitanje i pozivanje na Zakon o pristupu informacijama, iako je našim Poslovnikom regulisano da se zastupniku moraju dostaviti svi traženi podaci za obavljanje njegovih poslova, ministar Eldan Lokmić se sakriva iza Zakona o zaštiti ličnih podataka. Pošto je Klub SDP-a smatrao da smo potpunosti u pravu da ne kršimo niti jedan zakon, a pogotovo ne spomenuti zakon, obratili smo se Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH i dobili mišljenje da nema nikakvih zakonskih prepreka da dobijemo tražene podatke. Molim Skupštinsku službu da ovo mišljenje umnoži i podijeli zastupnicima jer im može poslužiti prilikom traženja informacija. Poštovani ministra Lokmiću, ne morate se brinuti da ćete prekršiti bar ovaj zakon ako nam dodatne informacije koje kao zastupnici od vas tražimo i koje ste, kao ministar, dužni da ih dadnete.“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vas je aktom broj: 10-37-2517/13 od 18.03.2013. godine kao i aktom od 05.04.2013. godine informisalo o proceduri koju je resorno ministarstvo provelo za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo kako sllijedi: Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 09.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 2/13“ također dana 09.01.2013.godine, a Ispravka Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, je objavljena u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 16.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 4/13“ također dana 16.01.2013.godine. Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 16.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 4/13“ također dana 16.01.2013.godine. Vlada Kantona Sarajevo je Rješenjem broj: 02-05-2000-11/13 od 28.01.2013. godine imenovala Komisiju za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Komisija je, postupajući u skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, provela proceduru po pomenutimm javnim oglasima, izvršila otvaranje svih pristiglih prijava na iste, utvrdila njihovu blagovremenost i potpunost, obavila intervju sa kandidatima, izvršila bodovanje prema utvrđenim kriterijima, te sačinila rang liste sa prijedlogom najboljih kandidata za svaku ustanovu pojedinačno i iste dostavila Ministru zdravstva Kantona Sarajevo. O svom radu Komisija je sačinila zapisnike. Shodno naprijed navedenom Ministar zdravstva Kantona Sarajevo je predložio Vladi Kantona Sarajevo da donese Rješenja kao u predloženom tekstu, a Vlada Kantona je na sjednici održanoj 26.02.2013. godine donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/13). U skladu sa navedenim ne radi se o svjesnom izbjegavanju odgovora na postavljena pitanja. Naime, Vaš zahtjev se odnosio na dostavu Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva. Resorno ministarstvo Vas je aktom od 18.03.2013. godine obavijestilo da su Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva objavljena u „Službenim novineama Kantona Sarajevo“, broj: 9/13. Također, tražili ste da vam dostavimo podatke o stručnoj spremi, zaposlenju i ustanovi ispred koje su se podnosioci prijave kandidovali u upravljačke strukture javnih ustanova iz oblasti zdravstva. Shodno navedenom dijelu zahtjeva podsjećamo Vas na odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br.: 49/06, 76/11 i 89/11 (u daljem tekstu: Zakon)). Naime, odredbama člana 3. Zakona propisano je da lični podaci znače bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice na osnovu koje je utvrđen ili se može utvrditi identitet lica” a kontrolor je svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa.” Također, u članu 4. Zakona propisani su osnovni principi obrade ličnih podataka kojih su obavezni da se pridržavaju svi kontrolori i da je kontrolor obavezan obrađivati lične podatke na pravičan i zakonit način. Iz navedenog jasno proizilazi činjenica da Resorno ministarstvo nije u mogućnosti u potpunosti udovoljiti Vašem zahtjevu i dostaviti kopije prijave na javni oglas sa dokumentima za kandidate koji su se prijavili, jer bi došlo do povrede odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br.: 49/06, 76/11 i 89/1). Podsjećamo Vas i na odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na postupak izbora i imenovanja organa upravljanja i rukovođenja u zdravstvenoj ustanovi po proceduri i na način predviđen Zakonom. Naime, od dana preuzimanja osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama Vlada Kantona Sarajevo mora pokrenuti postupak izbora i imenovanja organa upravljanja, i rukovođenja u zdravstvenoj ustanovi po proceduri i na način predviđen Zakonom, a osnivačka prava je Skupština Kantona Sarajevo preuzela nad zdravstvenim ustanovama na sjednici održanoj 05.03.2012. godine. Vlada Kantona je utvdila bliže kriterije za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova i pokrenula postupak izbora i imenovanja upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Kantona Sarajevo saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10), Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, kao i bližim kriterijima utvrđenim od strane Vlade Kantona Sarajevo. Kriteriji za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i člana upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, utvrđeni su Odlukom o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/12). Također Vas podsjećamo na odredbe člana 64. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10), kojima je utvrđeno da upravni odbor zdravstvene ustanove u vlasništvu kantona čine predstavnici: 1. osnivača – tri člana, od kojih jedan mora biti ispred Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a ne uposlenik Ministarstva zdravstva tj. državni službenik i 2. stručnih radnika zdravstvenih ustanova – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika. Dakle, ne radi se o stručnim radnicima zdravstvene ustanove nego o stručnim radnicima zdravstvenih ustanova. U skladu sa naprijed navedenim na ponovno postavljeno isto pitanje od 30.04.2013. g dostavljamo Vam isti odgovor.