Da se u KJP PD Butmir pošalju sve institucije za zaštitu zakonitosti

Čardžić Damir
Inicijativa

Da se u KJP PD Butmir pošalju sve institucije za zaštitu zakonitosti od tužilaštva, policije.... koje bi doprinjele na zaštiti državnog kapitala tj imovine Kantona Sarajevo

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor na zastupničku incijativu:
Ministarstvo unutrašnjih poslova je Informaciju Skupštine Kantona Sarajevo,

broj: 01-05-18525/13 od 02.09.2013. godine, sa prilogom tj. predmetnom Inicijativom zastupnika Damira Čardžića , u skladu sa članom 230. ZKP-a F BiH dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija, broj: T 09 0 KTA 0058420 13 od 22.11.2013. godine, po kojem policijski službenici ovog Ministarstva preduzimaju mjere i radnje na provjeri navoda iz predmetne Inicijative zastupnika Damira Čardžić, a po okončanju će operativni materijal dostaviti Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.
Predlažemo da se za dozvolu davanja informacija o vršenju predistražnih radnji obratite Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, pozivom na njihov broj predmeta.