„Da li je Vlada Kantona Sarajevo, a na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo od 24.02.2014. godine, razriješila sve imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama Javnih ustanova i da li su svi zastupnici i izabrani zvaničnici koji se nalaze u upra

Fazlija Nedžad
Pitanje

„Da li je Vlada Kantona Sarajevo, a na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo od 24.02.2014. godine, razriješila sve imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama Javnih ustanova i da li su svi zastupnici i izabrani zvaničnici koji se nalaze u upravljačkim strukturama Javnih ustanova podnijeli ostavke?“

Odgovor: 

ODGOVOR

Vlada Kantona Sarajevo nije razriješila imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama u javnim ustanovama-osnovnim i srednjim školama, uz napomenu da je u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, izabran u upravljačke strukture jedan takav predstavnik.
Napominjemo da je u vrijeme donošenja Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo istekao četverogodišnji mandat svim članovima školskih odbora osnovnih i srednjih škola, te da je Vlada Kantona Sarajevo imenovala vršioce dužnosti predsjednika i članova školskih odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca.
Takođe napominjemo da je ovo ministarstvo raspisalo javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo,a obrada aplikacija i priprema materijala za Vladu Kantona Sarajevo je u završnoj fazi.

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA RAD SOC. POLITIKU....

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem obavještavamo Vas da se imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora i predsjednika i članova nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica vrši u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/02, 08/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13), Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Odlukom o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/13), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo.

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo donesena je na osnovu naprijed citiranih pravnih akata.

Navedenom odlukom propisani su, između ostalog, opšti i posebni uslovi za imenovanje na pozicije predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo.

Prema navedenoj Odluci kandidat koji se imenuje za predsjednika i člana upravnog odbora ne može biti izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik.

Imajući u vidu naprijed navedeno u upravni i nadzorni odbor javnih ustanova nisu ni mogle biti imenovane osobe – kandidati koji ne ispunjavaju citirani uslov.

Vlada Kantona Sarajevo je na 48. sjednici održanoj dana 19.12.2013. godine donijela pojedinačna rješenja o razrješenju predsjednika odnosno članova upravnih i nadzornih odbora svih fakulteta i akademija te naučnoistraživačkih instituta u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon izvršenih razrješenja imenovan je Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu u koji Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala niti jednog člana koji je zastupnik u zakonodavnom tijelu odnosno izabrani zvaničnik.

Vlada Kantona Sarajevo je na 48. sjednici održanoj dana 19.12.2013. godine donijela pojedinačna rješenja o razrješenju predsjednika odnosno članova upravnih i nadzornih odbora svih fakulteta i akademija te naučnoistraživačkih instituta u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon izvršenih razrješenja imenovan je Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu u koji Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala niti jednog člana koji je zastupnik u zakonodavnom tijelu odnosno izabrani zvaničnik.

ODGOVOR MINISTARSTVO OBRAZOVANJA
Vlada Kantona Sarajevo je na 48. sjednici održanoj dana 19.12.2013. godine donijela pojedinačna rješenja o razrješenju predsjednika odnosno članova upravnih i nadzornih odbora svih fakulteta i akademija te naučnoistraživačkih instituta u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon izvršenih razrješenja imenovan je Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu u koji Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala niti jednog člana koji je zastupnik u zakonodavnom tijelu odnosno izabrani zvaničnik.