Da li će se u toku ove godine raditi rekonstrukcija kompletne ulice Adema Buće?

Jurić Mira
Pitanje

"Da li će se u toku ove godine raditi rekonstrukcija kompletne ulice Adema Buće"?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo u ovoj godini planira realizovati dio projekta rekonstrukcije lokalnog Kantonalnog puta u ulici Adema Buć i to:

I faza dionica od ulice Bužimska km 2+000,00 do 3+128,46 ( prema deponiji gdje su završeni radovi na rekonsrukciji kanalizacione mreže)

II faza dionica od "Zraka" km 0+600,00 – prateći realizaciju rekonstrukcije vodovodnih instalacija tj. dionica na kojoj bude završena rekonstrukcija vodovodnih instalacija.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama završena je procedura izbora izvođača radova na rekonstrukciji  ulice Adem Buć, a početak pripremnih radova je 18.06.2013 godine.