Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i
Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:

“U ulici Podgaj u blizini Udruženje slijepih Kantona Sarajevo nalaze se taktilne vodilice za
slijepe koje su ujedno u strogoj zoni zabrane parkiranja i zaustavljanja, te jasno ofarbane
žutom bojom kako bi bile jasno uočljive.
Posljednji slučaj nepropisnog parkiranjana na pomenutom mjestu od strane diplomatskog auta
registarskih oznaka 15-A-127 treba biti posljednje upozorenje da se poduzmu određeni koraci
kako bi se spriječilo dovođenje u opasnost života slijepih lica, te otežavanje njihovog kretanja.
Molim MUP KS da u navedenoj ulici češće vrši kontrolu nepropisnog parkiranja.
Molim Ministarstvo vanjskih poslova BIH da u skladu sa diplomatskom praksom poduzme
sve potrebne korake, te na neki način upozori diplomatsko, konzularno predstavništvo ili
drugu diplomatsku misiju kojoj pripada auto sa gore navedenim oznakama o navedenom
slučaju.


06.01.2021

06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zahvaljujem se na informacijama koje ste mi dostavili aktom broj 05/03-19-50258/20 od
17.12.2020. godine.
Ovom prilikom zahvaljujem se uposlenicima Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i
nadzor u stambenoj oblasti na do sada odrađenom poslu i u potpunosti razumijem situaciju u
kojoj se nalazite.
Molim da me obavijestite o tačnim potrebama Sektora za dodatnim stručnim kadrom kako bih
uputila inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo.
Skupština Kantona Sarajevo će nastojati u skorijem vremenu rasteretiti Sektor osnivanjem
privremenog radnog tijela Skupštine Kantona Sarajevo koji će imati zadatak da izvrši nadzor
nad svim segmentima u oblasti upraviteljstva.
Nažalost, stanje u oblasti upraviteljstva koje više očigledno nije posljedica samo nemara
predstavnika etažnih vlasnika i upravnika, već mnogi njihovi postupci počinju poprimati sva
obilježja krivičnih djela, moram obavijestiti Sektor da zbog gore navedenog i konstatnih žalbi
i pitanja etažnih vlasnika ću nastaviti upućivati zastupnička pitanja i inicijative iz oblasti
upraviteljstva sa napomenom da ih Sektor obrađuje u skladu sa svojim mogućnostima, mimo
rokova shodno Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo, kako je to bilo svih ovih mjeseci.”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Ljubazno molim Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša da mi dostavi godišnje izvještaje za 2019. godinu, kao i kvartalne
2020. godinu za zgrade koje imaju poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa
upravnika otvorenog u ime i za račun etažnih vlasnika zgrade, a kojih prema informacijama
kojima raspolažem ima samo 6 na području Kantona Sarajevo.
Molim da mi dostavite godišnje izvještaje u skladu sa članom 46. Zakona o upravljanju
zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) koji će sadržavati sve rashode sa
podacima o vrsti i opisu rashoda, broju dokumenta po kome je izvršeno plaćanje, datumu
nastanka rashoda i iznosu rashoda.”


06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu:
“Ljubazno molim da me izvijestite o dosadašnjim iskustvima mjerenja aerozagađenja od
strane Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Da li imamo neke nove podatke i informacije na osnovu kojih možemo poduzeti konkretne
mjere na smanjenju aerozagađenja?”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zbog upita građana podnosim inicijativu da se u izmjenama i dopunama ili novom Zakonu o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade propiše mogućnost održavanja ostava i
podrumskih prostorija koje neće biti obavezno, ali da etažni vlasnici svojom odlukom to
mogu ugovoriti sa upravnikom čime će se korisna površina zgrade povećati za površinu
održavanih ostava i podrumskih prostorija.”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Ljubazno molim Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša da mi dostavi zapisnik o izboru upravnika i predstavnika etažnih
vlasnika zgrade na adresi Džemala Bijedića 279L i 279K , lamele B1, B2, B3, kao i rješenja
Ministarstva o potvrđivanju izbora upravnika i predstavnika etažnih vlasnika.”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Poštovani,
na inicijativu vezano za pristup upravnika/upravitelja podacima iz zemljišne knjige, dobila
sam odgovor da sve osobe uključujući i upravnike imaju neometan pristup pomenutim
podacima, pa ljubazno molim da li je potrebno poduzeti još neke korake od strane zastupnika
u Skupštini Kantona Sarajevo?


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu pravde i uprave, odnosno Upravnom inspektoratu:

“Molim da me obavijestite o poduzetim nadzorima u Općinskom sudu u Sarajevu u vezi
kršenja propisa o sistematizaciji radnih mjesta, zapošljavanju, unapređenju i penzionisanju
uposlenika o čemu su skoro izvještavali mediji.
Ljubazno molim kopiju svih akata koje je donosio Upravni inspektorat po ovom pitanju”

Odgovor:

Prilog dostavljen zastupnici


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu KJP PD Butmir:

“Molim KJP PD BUTMIR da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU
OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH
PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON
SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te
inicijative zastupnika Skupštine KS.”


06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem na odgovoru akt broj 14-02-04-03784/20 od 22.09.2020. godine. Molim da nastavite nadzor na pomenutoj adresi, te molim da mi se pojasne sljedeće stvari:

1. Praksa Kantonalne uprave za inspekcijske poslove shodno postignutom dogovoru sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša dana 02. i 05.06.2020. godine radi ekonomičnosti postupka po zastupničkim inicijativama/pitanjima, shodno kojem prvo Ministarstvo izvrši nadzor u skladu članom 67. stav 1. tačke b.,c. i d. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo br. 19/17 i 17/18), zašto je u slučaju zgrade Ejuba Sarajkića 6 učinjeno drugačije, te je nadzor KUIP-a obavljen dana 18.09.2020. a nadzor Ministarstva tek krajem novembra 2020. godine?

2. Zašto se nije izvršio nadzor po pitanju popravke i redovnog servisa protivpožarne instalacije i protivpožarnih aparata u zgradi za 2019. godinu, uključujući i pregled hidrantske mreže shodno članu 29. stav (2) tačke n) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17)?”

3. Zašto ste zanemarili činjenicu da upravnik OKI Upravitelj nije izvršio preglede hidrantske mreže u 2019 i 2020. godini što mu je bila dužnost bez obzira u kakvom stanju je preuzeo od strane prethodnog upravnika, a naročito šta je poduzeo po pitanju njegovog osposobljavanja zbog čega su dovedeni u opasnost životi i imovina etažnih vlasnika u slučaju požara?


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Molim da izvršite nadzor da li svi objekti unutar Zaštićenog pejzaža „Trebević“ imaju sve
potrebne vodne akte, te da li dolazi do nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda.
Također molim da se nadzorom utvrdi da li je izrađen katastar, odnosno sistem registrovanja,
praćenja i kontrole funkcionalnosti svih septičkih jama u ZP Trebević koji je trebao biti
uspostavljen od strane KJU ZPPKS.”


06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 05/03-19-32187-36-293/20 od 14.12.2020. godine.
Molim da nastavite nadzor na ovoj adresi naročito po sljedećim pitanjima:
1. Budući da je utvrđeno da etažni vlasnici nisu donijeli odluku o uzimanju pozajmice
u skladu sa članom 50. stav (2) tačka e) molim Ministarstvo da obavijesti etažne
vlasnike i to odmah da se član 27. stav (2) ne može primjeniti budući da takvu odluku
sami etažni vlasnici nisu donijeli i da mogu raskinuti ugovor sa sadašnjim
upravnikom, a eventulani spor u vezi pozajmice riješe sudskim putem.
2. Molim da utvrdite da li se pozajmica-zajam uzela zbog zakonski propisanog pokrića
troškova održavanja koji nisu pokriveni zajedničkom rezervom, a potrebni su za
obavljanje poslova redovnog održavanja koji se ponavljaju u razmacima dužim od
jedne godine
3. Budući je očigledno da je predstavnik etažnih vlasnika bez znanja i odluke etažnih
vlasnika zadužio zgrade Paromlinska 55A, 55B, 55C, 55D jako velikim iznosom
molim da službenim putem o ovim radnjama obavijestite Tužilaštvo Kantona Sarajevo
da provede istragu da li ovakvo postupanje ima elemente krivičnog djela
4. Molim da ponovo uputite zahtjev upravniku OKI Upravitelj da za pomenute adrese
dostavi godišnje izvještaje za 2019. i 2020. godinu jer dostavljeni izvještaji ne sadrže
potrebne informacije shodno članu 46. stav (3), a naročito brojeve dokumenata po
kome je izvršeno plaćanje, datum nastanka rashoda, te godišnji izvještaj ne treba da
sadrži zbirne rashode nego svaki rashod pojedinačno, čak i ako se radi o rashodu koji
se mjesečno ponavlja
5. Prema nepotpunim godišnjim izvještajima za 2019. godinu ne nalaze se rashodi po
pitanju osiguranja zajedničkih dijelova zgrade dok se u godišnjim planovima za 2019.
i 2020. godinu nalaze, kao i u dostavljenom Ugovoru između etažnih vlasnika i
upravnika. Molim da provedete nadzor da li je osiguranje ugovoreno na zakonski
način i dostavite mi zapisnik kojim se potvrđuje da su etažni vlasnici donijeli odluku o
osiguranju
6. Iako je zatraženo u odgovoru nisam dobila kopiju zapisnika da su etažni vlasnici
dali saglasnost na tekst Ugovora između etažnih vlasnika i upravitelja, te molim da mi
se dostavi, a Ministarstvo svojim nadzor utvrdi da li je Ugovor potpisan na zakonit
način ”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

“Etažni vlasnici zgrade Džemala Bijedića 279L i 279K , lamele B1, B2, B3 žale se na buku koja nastaje pri jačem vjetrovitom vremenu zbog reklama koje se nalaze na fasadi ove zgrade.

Molim da izvršite inspekcijski nadzor u datim vremenskim uslovima i utvrdite tačnost navoda etažnih vlasnika, te poduzmete zakonom predviđene mjere.”


Neira Dizdarević

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova:
“Na osnovu informacije u odgovoru na zastupničku inicijativu akt broj 01-7-02-2-3992/20 od
03.09.2020. u kojem Inspektorat za zaštitu od požara ističe da pored širokih nadležnosti
nadzora zbog svoje nedovoljne kapacitiranosti nisu u mogućnosti izvršiti nadzor nad svim
objektima kolektivnog stanovanja, stoga podnosim inicijativu Ministarstvu unutrašnjih
poslova da razmotri mogućnost zapošljavanja dodatnih inspektora, jer stanje protupožarne
zaštite u stambenom sektoru je nezadovoljavajuće, a već imamo više slučajeva u kojem su lica
gubila život ili zadobila teže povrede zbog požara”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Inspektoratu zaštite od požara MUP KS:

“Ljubazno molim da izvršite inspekcijski nadzor u podzemnim garažama zgrade Malta 27, 29
po pitanju pregrađenih garaža i njihovog uticaja na protupožarnu zaštitu.
Etažni vlasnici tvrde da im je firma PROVING d.o.o. iz Sarajeva do sada izdavala pozitivne
ateste za sistem protivpožarne zaštite (PPZ) u predmetnoj podzemnoj garaži, uz primjedbu da
trenutno izvedeno stanje ne odgovara izvornom stanju zbog određenog broja pregrađenih
garažnih mjesta. U usmenom razgovoru sa odgovornim osobama iz firme PROVING d.o.o.
dobili su informaciju da se radi o podzemnoj garaži gdje je PPZ sistem projektovan i izgrađen
po najsavremenijim sigurnosnim standardima, te da prilikom zatvaranja garažnih mjesta nije
presječena niti jedna sprinkler cijev ili mlaznica. Tom prilikom su istakli da bi se navedena
primjedba u atestu mogla ukloniti na način da se izradi projekat izvedenog stanja, te napravi
elaborat zaštite od požara za izvedeno stanje, a sve u cilju utvrđivanja da li je pregrađivanjem
predmetnih garažnih mjesta narušena sigurnost stanara i korisnika zajedničke podzemne
garaže. Zadnji atest firme PROVING je negativan.
Etažni vlasnici traže mišljenje od Inspektorata da li je moguće zadržati pregrađene garaže, a
da se pri tome ispoštuju SVI aspekti protupožarne zaštite, te se tako NE UGROZE
imovina i životi stanara.

Napominjem da je u Zapisniku o provedenom inspekcijskom nadzoru urbanističko-
građevinski inspektor Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo broj 04-19-
3472/20 od 14.07.2020. godine naveo da je na 3 nivoa garažnih prostora izvršeno ugrađivanje
garažnih rolo ili sekcionih vrata na 50 od ukupno 194 garažna mjesta. Zapisnikom je
konstatovano da su izvedeni radovi na pregrađivanju garažnih mjesta promijenili stanje u
prostoru, te da postoji mogućnost da zbog navedenih radova sprinkler mlaznice, detektori CO
i vatrodojave neće blagovremeno reagovati na pojavu požara, kao i da zbog pregrađivanja
prostora ventilacija neće moći kvalitetno vršiti odimljavanje.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo:

“Molim Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da provede SVE obaveze iz UREDBE
O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA
UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE
OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito
pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu za zgradu Avde Smajlovića br. 25 navodite da upravnik OKI
Upravitelj d.o.o. nije dostavio Ministarstvu traženu dokumentaciju, već da će biti dostavljena
iz arhive Ministarstva. Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Općini Novo Sarajevo:
“Zbog pozitivnog odgovora i načelne saglasnosti Općine Novo Sarajevo akt broj 09-sl/20 od
10.08.2020. u vezi inicijative o ugradnji solarnih panela za proizvodnju električne energije na
krovovima zgrada općina na području Kantona Sarajevo, ljubazno molim Ministarstvo
prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da sa Općinom Novo Sarajevo dogovore
naredne aktivnosti u realizaciji ove inicijative, naročito planiranje budžetskih sredstava u
narednoj 2021. godini, kao i izradi Studije opravdanosti.
Također molim da u realizaciji uključite UNDP, kao i druge organizacije ili ambasade voljne
pomoći ovakav projekat, te me o poduzetim aktivnostima izvijestite.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Podnosim inicijativu da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ostvari
saradnju sa javnim organima manjeg bh entiteta i općina koje graniče sa Kantonom Sarajevo,
ukoliko to nije već učinilo, u vezi usklađivanja zakonskog okvira po pitanju očuvanja
kvaliteta zraka i smanjenja aerozagađenja, jer pomenuti prostori manjeg bh entiteta su dio
zajedničke kotline u kojoj se javlja prekomjerno aerozagađenje, te će zakonska i svaka druga
neusklađenost usporiti napore koje samo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite
okoliša poduzima.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Fadila Hadžića br. 5 nije moguće dostaviti
fotokopiju zapisnika iz razloga jer upravnik OKI Upravitelj d.o.o. nije potpisivao ugovor iz
razoga što je Rješenjem određen za upravnika koji obavlja poslove prinudnog upravljanja.
Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po sljedećim stavkama:

1. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018 i 2019. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , budući da nije potpisan ugovor između
upravnika i etažnih vlasnika na osnovu čega je upravnik OKI Upravitelj zasnivao te
rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju osiguranja zajedničkih

dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor, te
naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade.

2. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018., 2019. i 2020. godinu stoji procenat
provizije na naknadu upravnika od 12%. Molim da provjerite da li je Ministarstvo na
osnovu člana 31. stav (2) svojim Rješenjem utvrdilo pravo na naknadu ili je to
upravnik OKI Upravitelj uradio samostalno. Ukoliko je to uradio samostalno molim
da se izda nalog za povrat svih sredstava na račun zgrade uzetih na osnovu naknade i
obavijesti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši nadzor iz svoje
nadležnosti. Molim da mi se dostavi kopija Rješenja za određivanje prinudnog
upravnika na ovoj adresi.