Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede i KJKP RAD:
“Zbog žalbi građana naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća u vezi problema sa odvozom
smeća, iako uredno plaćaju račune podnosim inicijativu da se problem odvoza smeća iz ovog
naselja što hitnije riješi.
Građani navode da na 200 domaćinstava imaju samo 3 kontejnera za smeće u naselju.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za što hitnije uspostavljanje vodozaštitne zone i otpočinjanje aktivne
zaštite područja Crne Rijeke Općina Trnovo, ukoliko je to zakonski moguće prije izrade
glavnog projekta u vezi vodosnabdjevanja, jer izvorište pitke vode Sarajevsko polje je
prekapacitirano i svakim danom sve više ugroženo, te se projekat vodosnabdjevanja sa buduće
akumulacije Crna Rijeka treba što hitnije otpočeti.

Molim resorna ministarstva za detaljno pojašnjenje koraka, kako bi se ovo područje što hitnije
počelo štititi, te kako bismo budućim generacijama obezbijedili na vrijeme nesmetano
vodosnabdjevanje.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje gore navedenim javnim organima:

Na 25. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, dana 18.05.2020. godine, uputila sam
zastupničku inicijativu čiji sadržaj se nalazi u nastavku ovog zastupničkog pitanja. Na isto do
sada nisam dobila odgovor, te molim da odgovorite u što skorijem vremenu.
,, Zahvaljujem se Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na odgovoru akt
broj 05/03-19-5444-34-2/20 od 28.04.2020. godine.
Na osnovu dostavljenih informacija i odgovora ukazujem na sljedeće:
1. Ne nalazim da se upravnik OKI Upravitelj d.o.o. izjasnio o tome zašto nije
izvršavao sve obaveze iz člana 29. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima
zgrade (Službene novine 19/17) u prošle 3 godine, a naročito o obavezama po pitanju
PP zaštite osim ispitivanja vatrodojavnog sistema, stoga molim KUIP i Inspektorat za
zaštitu od požara da poduzme inspekcijski nadzor po ovom pitanju i izvjesti me o
utvrđenom stanju koje se tiču postupanja upravnika i etažnih vlasnika u prethodne 3
godine po pitanju zakonskih obaveza u vezi PP zaštite

2. Ukoliko je upravnik sproveo sva potrebna ispitivanja PP opreme i sistema, molim
da se utvrdi da li je iko upravnika i etažne vlasnike upozorio na protuzakonito
građenje individualnih garaža i uticaj te gradnje na rad sprinkler sistema i uticaj na
ostale PP mjere i sisteme u protekle 3 godine
3. Molim da mi se razjasne različiti procenti naknade/provizije na dva dokumenta
dostavljena mojim kolegama zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo i meni. Na
jednom za 2017. godinu stoji da je provizija upravitelja 12%, a na drugom da je 15%

4. Za ugovore od djelu iz 2017, 2018 i 2019. godine za noćno čuvanje, građevinske
radove i ostalo u potpisu stoje etažni vlasnici Stupska BB garaže, a nisu dostavljeni
zapisnici o odlukama etažnih vlasnika za te ugovore, te molim da se za svaki ugovor
izvrši nadzor Ministarstva i KUIP-a da li su potpisani u skladu sa Zakonom o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), te mi dostavite
zapisnike o odlučivanju etažnih vlasnika za sve pomenute ugovore
5. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji samo potpis jednog etažnog vlasnika i budućeg PEV H.E. a, a
nedostaje potpis trećeg etažnog vlasnika shodno članu 51. stav (1) i (2) Zakona o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), molim
Ministarstvo i KUIP da izvrši nadzor po ovom pitanju

6. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji da su se potpisi prikupljali od 14.09.2017 do 14.09.2017. godine, a odluke
navedene su za 2020. godinu !!! Također u Zapisniku u koloni (29) stoje datumi
potpisa zapisnika i tu stoji datumi iz 2017 godine!!! Kako??? Molim Ministarstvo i
KUIP da provedu nadzor i zatraže objašnjenje ovakve situacije.
Također molim Ministarstvo da me obavijesti da li im je ovaj Zapisnik dostavljen i kada, te da
li je izvršena provjera u skladu sa članom 52. stav (1) i (2) Zakona, jer se ovim zapisnikom
bira novi predstavnik etažnih vlasnika H.E., koji se na posljednjoj objavljenoj
evidenciji zgrada nalazi na 3516 poziciji naveden kao predstavnik etažnih vlasnika što bi
trebalo da znači da je provjera od strane Ministarstva provedena, a u zapisniku se nalaze gore
navedene nelogičnosti!!!
Molim Ministarstvo da mi iz svoje arhive dostavi kopiju dostavljenog zapisnika od strane
upravnika, sa kopijom dokumenta na osnovu kojeg je moguće vidjeti tačan datum dostave
7. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 na svakoj strani ne nalaze se popunjene pozicije (37) do (46) koje se moraju
popunjavati na svakoj stranici shodno Uputstvu o zapisniku o odlučivanju etažnih
vlasnika (Službene novine KS 30/17).


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP
Toplane Sarajevo:
“Molim da mi se dostavi cjelovita informacija o navodnoj nabavci gumene lutke od strane
KJKP Toplane Sarajevo, čija nabavka je izvršena zbog obuke radnika iz prve pomoći.
Kada je lutka nabavljena, da li je predviđena planom javnim nabavki?
Da li je obuka radnika iz prve pomoći obavljena i u kojem obimu, te koliko je sredstava
potrošeno na obuku?
Zašto obuka radnika nije obavljena saradnjom sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć
Kantona Sarajevo što predstavlja eventualno finansijski racionalniji način?
Molim da mi se dostavi kompletna dokumentacija o gore pomenutoj nabavci.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) Rektoratu
Univerziteta u Sarajevu upućujem inicijativu za uvođenje jedinstvene uplatnice za upis
nove akademske godine na fakultete u sklopu Univerziteta u Sarajevu.

OBRAZLOŽENJE:
Studentice i studenti Univerziteta u Sarajevu primorani su ispunjavati najmanje tri uplatnice
prilikom upisa u novu akademsku godinu. Radi se o uplatama za korištenje informacionog
sistema, naknadu za razvoj informacionog sistema i upisninu.
Na ovaj način troškovi upisa se bez ikakvog razumnog razloga u novu godinu za svakog
studenta se uvećavaju za cca. 4,00KM. Smatram da bi ove uplate trebalo objedini te naknadno
razvrstavati po njihovoj svrsi.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Na kvartalnim i godišnjim izvještajima upravnika Sarajevostan d.d. na rashodovnoj strani
nalazi se stavka “Refundacija sitnih troškova isplaćenih putem Blagajne Sarajevostana.
Molim da izvršite nadzor nad zakonitošću ovakvih refundacija, da li su zasnovani na zakonu
ili nekom ugovoru, da li imaju saglasnost etažnih vlasnika, da li su predviđeni godišnjim
planovima i to utvrdite nad svim zgradama na kojima upravnik Sarajevostan d.d. ima ovu
stavku na rashodovnoj strani u 2018., 2019. i 2020. godini.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu saobraćaja, Ministarstvu za obrazovanje,
nauku i mlade i KJKP GRAS:
“Građani naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća žale se na problem javnog prijevoza.
Ističu da u naselju živi veliki broj mladih bračnih parova sa djecom koja pohađaju O.Š.
“Porodica ef. Ramić”, od koje su udaljeni više od 3 kilometra, te im je neophodan prijevoz od
kuće do škole i obratno.
Podnosim inicijativu da se rješavanju gore pomenutog problema pristupi što hitnije.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), a na
molbu studenata koji su mi se obratili, upucujem zastupnicko pitanje resornom ministarstvu:
Zasto jos uvijek nije data saglasnost od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS
za dodatni ispitni termin, usvojen od strane Senata jos 09.09.2020.godine?
Molim vas da cim prije rijesite navedeno pitanje, s obzirom da bi se dodatni ispitni termin
trebao realizovati u prvoj dekadi mjeseca oktobra.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Vrazova br. 3 upravnik OKI Upravitelj d.o.o.
nije dostavio Ministarstvu traženu dokumentaciju, već da će biti dostavljena iz arhive
Ministarstva. Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po
sljedećim stavkama:
U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018, 2019 i 2020. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , u dostavljenom Ugovoru između etažnih vlasnika i
upravnika OKI Upravitelj d.o.o. u članu 17. stoji da etažni vlasnici su odlučili da NEĆE
osigurati zajedničke dijelove zgrade, te molim da utvrdite na osnovu čega je upravnik OKI
Upravitelj d.o.o. zasnivao te rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju
osiguranja zajedničkih dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da

izvrši nadzor, te naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade za
sve godine u kojima nije na zakonski nacin zasnivao te rashode.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima i preduzećima:

“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove svojim nadzorom akt broj 14-02-04-03780/20 od
09.09.2020. nad sječom šume u rejonu kroz koji prolazi planinarska staza zvana “Josipova
staza” obavijestila me je da Zakonom o šumama niti bilo kojim drugim zakonom nije izričito
zabranjeno projektovanje traktorskih puteva na obilježenim planinarskim stazama, te da
planinarska društva gotovo uvijek samovoljno obilježavaju planinarske staze na postojećim
traktorskim putevima bez ikakve saglasnosti korisnika šuma.

Podnosim inicijativu da Vlada KS, resorna ministarstva i javna preduzeća svako iz svoje
nadležnosti poduzmu sljedeće:

1. Organizuju radni sastanak sa planinarskim društvima, ekološkim udruženjima i
svim zainteresovanim građanima, na kojem bi se razgovaralo o zakonskom rješenju u
vezi planiranja i označavanja planinarskih staza, uz napomenu da svako narušavanje
prirodnog ambijenta prostora Bjelašnice i Igmana koji su prema trenutno važećem
Prostornom planu dijelovi nacionalnog parka treba biti svedeno na minimum kako bi
planinari, ljubitelji prirode i ostali građani mogli uživati u istim

2. Vlada KS, Uprava za šumarstvo, te resorna ministarstva kao i javna preduzeća
urade reviziju šumskih osnova kako bi se dodale zone u kojima neće biti sječe zbog
planinarskih staza i vodozaštitnih zona ili će sječa biti ograničenog obima uz primjenu
mjera očuvanja šumskog tla
3. Vlada KS, resorna ministarstva poduzmu korake na razvoju turizma na području
Bjelašnice i Igmana koji će imati minimalan ili nikakav uticaj na prirodni ambijent
planina, te zaustave odmah svako štetno djelovanje po iste.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu privrede:
Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 01-04-27823-46/20 od 18.08.2020. godine i ljubazno
molim da mi dostavite Izvještaj o stanju šuma i šumskog zemljišta na području Kantona
Sarajevo za 2019. godinu broj: 07-07-22-14502/20 od 28.5.2020. godine, uz molbu da
Izvještaj objavite i na zvaničnoj web stranici Ministarstva”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 14-02-04-03488/20 od 17.09.2020. godine, međutim u
inspekcijskom nadzoru niste utvrdili da li je bez obzira na sve okolnosti upravnik
Sarajevostan bez naloga i potpisa istog od strane predstavnika etažnih vlasnika naplatio
sredstva sa računa zgrade za pomenute radove, jer predstavnik tvrdi da takav nalog nije
potpisao."


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnom stambenom fondu:

“Podnosim inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnom stambenom fondu da razmotre razvoj socijalne stanogradnje i stanovanja na
području Kantona Sarajeva, poput onoga u Beču, pri kojem bi se građanima omogućilo
stanovanje po povoljnim cijenama najma. Grad Beč godinama po pitanju stanovanja zauzima
jedno od vodećih mjesta u svijetu, te na to sigurno utječu usmjerenja koja su trasirana u
davnim desetljećima socijalne stanogradnje čije prednosti Kanton Sarajevo bi trebao ozbiljno
razmotriti i iskoristiti u budućnosti.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP
Vodovod i kanalizacija Sarajevo:
“Zbog mnogobrojnih žalbi građana naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća u vezi
problema vodosnabdjevanja, koji nisu dostojni 21. vijeka, te ignorisanja žalbi i pisanih
obraćanja Općini Vogošća, podnosim inicijativu za hitno poduzimanje koraka ka rješavanju
problema vodosnabdjevanja ovog naselja.
Građani su najavili i mirne proteste ukoliko se ne pristupi rješavanju njihovog problema.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 14-02-04-03785/20 od 17.09.2020. godine, nadzor je na
pomenute okolnosti u zastupničkoj inicijativi zatražen za adresu Semira Frašte broj 18.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova:
“Na osnovu informacije u odgovoru na zastupničku inicijativu akt broj 01-7-02-2-3992/20 od
03.09.2020. u kojem Inspektorat za zaštitu od požara ističe da pored širokih nadležnosti
nadzora zbog svoje nedovoljne kapacitiranosti nisu u mogućnosti izvršiti nadzor nad svim
objektima kolektivnog stanovanja, stoga podnosim inicijativu Ministarstvu unutrašnjih
poslova da razmotri mogućnost zapošljavanja dodatnih inspektora, jer stanje protupožarne
zaštite u stambenom sektoru je nezadovoljavajuće, a već imamo više slučajeva u kojem su lica
gubila život ili zadobila teže povrede zbog požara”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Inspektoratu zaštite od požara MUP KS:

“Ljubazno molim da izvršite inspekcijski nadzor u podzemnim garažama zgrade Malta 27, 29
po pitanju pregrađenih garaža i njihovog uticaja na protupožarnu zaštitu.
Etažni vlasnici tvrde da im je firma PROVING d.o.o. iz Sarajeva do sada izdavala pozitivne
ateste za sistem protivpožarne zaštite (PPZ) u predmetnoj podzemnoj garaži, uz primjedbu da
trenutno izvedeno stanje ne odgovara izvornom stanju zbog određenog broja pregrađenih
garažnih mjesta. U usmenom razgovoru sa odgovornim osobama iz firme PROVING d.o.o.
dobili su informaciju da se radi o podzemnoj garaži gdje je PPZ sistem projektovan i izgrađen
po najsavremenijim sigurnosnim standardima, te da prilikom zatvaranja garažnih mjesta nije
presječena niti jedna sprinkler cijev ili mlaznica. Tom prilikom su istakli da bi se navedena
primjedba u atestu mogla ukloniti na način da se izradi projekat izvedenog stanja, te napravi
elaborat zaštite od požara za izvedeno stanje, a sve u cilju utvrđivanja da li je pregrađivanjem
predmetnih garažnih mjesta narušena sigurnost stanara i korisnika zajedničke podzemne
garaže. Zadnji atest firme PROVING je negativan.
Etažni vlasnici traže mišljenje od Inspektorata da li je moguće zadržati pregrađene garaže, a
da se pri tome ispoštuju SVI aspekti protupožarne zaštite, te se tako NE UGROZE
imovina i životi stanara.

Napominjem da je u Zapisniku o provedenom inspekcijskom nadzoru urbanističko-
građevinski inspektor Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo broj 04-19-
3472/20 od 14.07.2020. godine naveo da je na 3 nivoa garažnih prostora izvršeno ugrađivanje
garažnih rolo ili sekcionih vrata na 50 od ukupno 194 garažna mjesta. Zapisnikom je
konstatovano da su izvedeni radovi na pregrađivanju garažnih mjesta promijenili stanje u
prostoru, te da postoji mogućnost da zbog navedenih radova sprinkler mlaznice, detektori CO
i vatrodojave neće blagovremeno reagovati na pojavu požara, kao i da zbog pregrađivanja
prostora ventilacija neće moći kvalitetno vršiti odimljavanje.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo:

“Molim Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da provede SVE obaveze iz UREDBE
O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA
UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE
OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito
pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu za zgradu Avde Smajlovića br. 25 navodite da upravnik OKI
Upravitelj d.o.o. nije dostavio Ministarstvu traženu dokumentaciju, već da će biti dostavljena
iz arhive Ministarstva. Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Općini Novo Sarajevo:
“Zbog pozitivnog odgovora i načelne saglasnosti Općine Novo Sarajevo akt broj 09-sl/20 od
10.08.2020. u vezi inicijative o ugradnji solarnih panela za proizvodnju električne energije na
krovovima zgrada općina na području Kantona Sarajevo, ljubazno molim Ministarstvo
prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da sa Općinom Novo Sarajevo dogovore
naredne aktivnosti u realizaciji ove inicijative, naročito planiranje budžetskih sredstava u
narednoj 2021. godini, kao i izradi Studije opravdanosti.
Također molim da u realizaciji uključite UNDP, kao i druge organizacije ili ambasade voljne
pomoći ovakav projekat, te me o poduzetim aktivnostima izvijestite.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Podnosim inicijativu da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ostvari
saradnju sa javnim organima manjeg bh entiteta i općina koje graniče sa Kantonom Sarajevo,
ukoliko to nije već učinilo, u vezi usklađivanja zakonskog okvira po pitanju očuvanja
kvaliteta zraka i smanjenja aerozagađenja, jer pomenuti prostori manjeg bh entiteta su dio
zajedničke kotline u kojoj se javlja prekomjerno aerozagađenje, te će zakonska i svaka druga
neusklađenost usporiti napore koje samo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite
okoliša poduzima.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Fadila Hadžića br. 5 nije moguće dostaviti
fotokopiju zapisnika iz razloga jer upravnik OKI Upravitelj d.o.o. nije potpisivao ugovor iz
razoga što je Rješenjem određen za upravnika koji obavlja poslove prinudnog upravljanja.
Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po sljedećim stavkama:

1. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018 i 2019. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , budući da nije potpisan ugovor između
upravnika i etažnih vlasnika na osnovu čega je upravnik OKI Upravitelj zasnivao te
rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju osiguranja zajedničkih

dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor, te
naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade.

2. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018., 2019. i 2020. godinu stoji procenat
provizije na naknadu upravnika od 12%. Molim da provjerite da li je Ministarstvo na
osnovu člana 31. stav (2) svojim Rješenjem utvrdilo pravo na naknadu ili je to
upravnik OKI Upravitelj uradio samostalno. Ukoliko je to uradio samostalno molim
da se izda nalog za povrat svih sredstava na račun zgrade uzetih na osnovu naknade i
obavijesti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši nadzor iz svoje
nadležnosti. Molim da mi se dostavi kopija Rješenja za određivanje prinudnog
upravnika na ovoj adresi.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša:

“Molim Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
da me obavijeste da li postoji zakonski osnov da Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, poput
Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, dostavlja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju
Skupštini KS, te kada je to posljednji put učinio?”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavijestila me je aktom broj 14-02-04-02422/20
od 29.06.2020. da u predmetu UP-1-14-06-19.6-12832/20 upravnik Sarajevostan d.d.
Prijedlogom plana za 2019. i 2020. nije planirao održavanje PP opreme i PP instalacije.
Sarajevostan d.d. uprkos brojim zastupničkim inicijativama, pitanjima, skupštinskim
zaključcima, stručnim mišljenima i upozorenjima Ministarstva prostornog uređenja, građenja i
zaštite okoliša, uprkos stradanju lica u požarima nije čak planirao, a kamoli izvršio svoje
obaveze iz domena protupožarne zaštite. Time se obezvrijeđuje rad vrijednih državnih
službenika Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti i
inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, a ono što je još opasnije dovode se
životi i imovina etažnih vlasnika u potencijalnu opasnost.
Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša da svojim vanrednim
nadzorom ili u toku redovnog godišnjeg nadzora za 2020. godine ukoliko još uvijek nije
izvršen, provjere sve zgrade na kojima je upravnik Sarajevostan d.d. da li je za svaku zgradu
Prijedlogom plana za 2019. i 2020. Sarajevostan d.d. planirao održavanje PP opreme i PP
instalacije, te ukoliko nisu, poduzmete sve potrebne zakonske korake i obavijestite
Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva KS:
1. Zasto kantonalna lista esencijalnih lijekova do danas nije uskladjena sa federalnom
listom? Ko su clanovi Komisije za lijekove? Na kojim principima radi Komisija, koje
su smjernice? Zasto se podaci ne objavljuju transparentno na stranici Ministarstva
zdravstva?
2. Kao zastupnici u Skupstini KS obratila mi se majka djeteta sa 100 % invaliditetom,
koje koristi lijek za plucnu hipertenziju SILDENAFIL. Taj lijek na mjesecnom nivou
kosta 700 KM. Zasto Komisija, ili neko od nadleznih, ne uzme u obzir pedijatrijski
uzrast (djecu od 1 mjesec do 15 godina) koji moraju svakodnevno koristiti ovaj lijek,
nekad i citav zivot? Program Revatio se odnosi na odrasle pacijente, cime su djeca u
potpunosti diskriminisana, dok npr HNK putem Zavoda zdravstvenog osiguranja
obezbjedjuje ovaj lijek i djeci oboljeloj od plucne hipertenzije.