Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

Neira Dizdarević

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Separatori ulja na Babinom dolu


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“U odgovoru koji sam dobila od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove spominje se informacija od KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo da je kanalizacioni kolektor Bjelašnica-Igman-Hadžići uvršten na spisak Vlade Federacije BIH kao strateški projekat za realizaciju, stoga molim Vladu Federacije BIH i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da me obavijesti o tačnosti informacije, kao i stepenu realizacije pomenutog projekta ukoliko je informacija tačna.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Vladu KS i sva njena resorna ministarstva da izvrše nadzor nad provedbom UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 11. Uredbe (Službene novine KS, 21/19), te me obavijeste o poduzetim aktivnostima kao i utvrđenom stanju.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za dopunu Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/18)”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi se dostave podaci o izvršenim kontrolama saobraćajne policije, prometne i tržišne inspekcije shodno članu 17. stavu (5) i (6) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2019. godini”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da MUP Kantona Sarajevo pojača nadzor po pitanju nepropisnog parkiranja vozila naročito na prilaznim putevima i mjestima koja bi naročito ometala pristup vatrogascima tokom njihovih intervencija”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi zaposlenih u kantonalnim institucijama i tijelima, kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama, zavodima i fondovima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo i privrednim društvima u većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo. Takodje, podnosim inicijativu za reviziju diploma zastupnika i zastupnica u Skupštini KS, koji predstavljaju interese građana KS”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informacije o provedenim inspekcijskim nadzorima nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini, a naročito informacije o mjerama i prekršajima shodno članu 59. i 60. Odluke.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se uredi pravni i prostorno planski okvir kako bi svaki novi javni objekat (novogradnja) na području Kantona Sarajevo bez obzira da li će njegov vlasnik biti Bosna i Hercegovina, Federacija BIH ili Kanton Sarajevo obavezno posjedovao alternativni obnovljivi izvor električne energije u vidu solarnih panela ili drugih tehnologija korištenja solarne energije sve u cilju podizanja energijske efikasnosti, smanjenja aerozagađenja i troškova električne energije. Trend korištenja obnovljivih izvora energije u svijetu raste dok troškovi tehnologije korištenja obnovljivih izvora solarne energije padaju”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj 14-02-05-04954/19 od 12.11.2019. godine o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad stanjem kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u kojem se kaže da rekostrukcija dionice Brezovača u dužini od jedan km, nije izvršena zbog neuslovnog terena za koji ne postoje podaci o deminiranju, podnosim incijativu da Vlada KS, resorna ministarstva kao i KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo stupe u kontakt sa Centrom za uklanjanje mina BH MAC ili drugim nadležnim tijelom i utvrde činjenično stanje dionice Brezovača po pitanju podataka o deminiranju.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informaciju o provedenim aktivnostima monitoringa, analize i izvještavanja shodno članu 50. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD da mi dostavi kopiju finalnog izvještaja “Praćenje i tehnička podrška realizacije rada na analizama sastava i količina procjednih voda u okviru RCUO Smiljevići za period 01.07.2018.-30.06.2019.godine koji je dostavljen 11.11.2019. godine.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se uredi pravni i prostorno planski okvir kako bi svaki novi javni objekat (novogradnja) na području Kantona Sarajevo bez obzira da li će njegov vlasnik biti Bosna i Hercegovina, Federacija BIH ili Kanton Sarajevo obavezno posjedovao alternativni obnovljivi izvor električne energije u vidu solarnih panela ili drugih tehnologija korištenja solarne energije sve u cilju podizanja energijske efikasnosti, smanjenja aerozagađenja i troškova električne energije. Trend korištenja obnovljivih izvora energije u svijetu raste dok troškovi tehnologije korištenja obnovljivih izvora solarne energije padaju”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informaciju o provedenim neposrednim nadzorima shodno članu 56. stav (3) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2019. godini.”