Zastupnička pitanja

Jelena Pekić

Jelena Pekić

07.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se ispravi diskriminacija po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2023. godinu od 18.05.2023. godine


08.06.2023
Puni tekst pitanja:

Incijativa za kreiranje personalizovanog modela kućne njege po mjeri korisnika/ce u Kantonu Sarajevo

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, broj: 13-03/1-04-24618-48/23 od 10.08.2023. godine


07.08.2023
Puni tekst pitanja:

Kada i na koji način su ukinuti besplatni kuponi ili pogodnosti koje su ostvarivala lica koja imaju status penzionera, a koji žive i prijavljeni su (CIPS) na području KS, a ostvaruju/primaju penziju iz drugih PIO fondova a da nije u pitanju Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje?

i koliki je broj datih lica koja bi ostvarivala prava ukoliko se uključe i ostali fondovi izuzev Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje?


07.09.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto je Program B.1.c:"Sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu" fokusiran samo na Univerzitet u Sarajevu


08.06.2023
Puni tekst pitanja:

1. Kojim brojem EKG Holtera raspolaže Klinički centar Univerziteta Sarajevo i koliko pacijenata je imalo potrebu za nošenjem istog u posljednjih šest mjeseci?

2. Kada su i u kojoj količini posljednji put nabavljeni EKG Holteri za potrebeKCUS-a?


14.08.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva KS za nabavku aparata za radiofrekventnu ablaciju za potrebe Ambulante za terapiju bola pri Općoj bolnici #prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo.
(RFA) je savremena metoda koja se sve više koristi u terapiji različitih oblika bola. Ova tehnika ima značajnu ulogu u olakšavanju u upravljanju bolom kod pacijenata koji se suočavaju s raznim medicinskim stanjima. Razmatranje nabavke aparata za RFA može biti ključno za unapređenje kvalitete njege koju pružamo paciojentima ne samo KS nego i čitave BiH. RFA je postupak koji uključuje korištenje visokofrekventnih električnih impulsa kako bi se selektivno uništili živčani putevi odgovorni za prenos boli. Ova tehnika se često primjenjuje kod pacijenata s hroničnim bolom koji nije adekvatno odgovorio na konzervativne terapije poput lijekova protiv bolova..


26.07.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS za kreiranje programa prevencije upotrebe SNUS-a od strane maloljetnih osoba u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo


25.08.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosimo Inicijativu prema Ministarstvu zdravstva KS za nabavku dijela neophodne opreme za otvaranje ordinacije fizikalne medicine i rehabilitacije u okviru JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS


26.07.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za vraćanje u posjed kapele Sveti Marko na istoimenom groblju u Koševu, Sarajevu i to od strane KJKP Pokop prema Crkvi Sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila (Stara pravoslavna crkva)


25.08.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujemo Pitanje prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Kada će biti objavljen javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u KS za 2023. godinu?


Jelena Pekić

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Budući da je u svijetu kao i u zemljama regiona uobičajna procedura da žene prilikom ginekoloških intervencija i poroda dobijaju analgeziju, molim da odgovorite na slijedeća pitanja:

- Da li postoje aktuelni programi unutar Ministarstva ali i javnih ustanova koji promovišu osnovna prava žena da dobiju analgeziju tokom ginekoloških intervencija kao što su kiretaža, pobačaj, aspiracija, porod, epiziotomija ili šivanje međice nakon poroda?

- Da li ustanove čiji je osnivač Kantona Sarajevo nude usluge analgezije za ginekološke procedure i za porod, te navesti koje su to tačno usluge i da li su dostupne 24h?

- Koliko se navedenih ginekoloških procedura (kiretaža, pobačaj, aspiracija, porod, epiziotomija ili šivanje međice nakon porod) obavi godišnje bez anestezije, a koliko sa anestezijom (ne uključujući lokalnu anesteziju)?

- Da li je ženama uvijek ponuđena mogućnost anestezije i da li imaju neki pisani trag da im je ta mogućnost data?

Zajedničko pitanje Jelena Pekić i Belma Kapo


Jelena Pekić

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Budući da je u toku proces penzionisanja radnika KJKP Gras, a za koje je resorno Ministarstvo saobraćaja i Vlada Kantona Sarajevo osiguralo uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje „povezivanje staža osiguranja", a na upit kćerke korisnika date penzije prema meni kao zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, molim Vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja:

- Dokle je procedura penzionisanja radnika KJKP GRAS u okviru Programa zbrinjavanja zaposlenika KJKP Gras za 2022. godinu (prema informacijam koje imam radi se o broju od 80 radnika)?

- Da li je resorno Ministarstvo, KJKP Gras i JU Služba za zapošljavanje KS izvršila sve svoje obaveze u postupku penzionisanja gore navedenih radnika?

- Da li za određen broj radnika nisu uplaćeni doprinosi iz proceduralnih razloga, ako jesu, koji su to radnici i iz kojih proceduralnih razloga?

Molim vas da mi detaljno odgovorite na data pitanja, kako bih mogla kao zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH dalje djelovati i prema drugim institucijama u datom procesu, a sa ciljem završetka procesa penzionisanja radnika KJKP Grasa.


Jelena Pekić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto nije predložen Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06 i 51/09) i Programom rada Vlade Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2022. godine?
Navedenom Zakonu treba da prethodi i izrada novih Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo jer je implementacija Amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo XLIII - LIII iz 2017. godine u praksi predstavljala problem i veliki izazov, naročito Gradu Sarajevo i općinama koje čine Grad Sarajevo.

Za postavljanje ovog pitanja me je inspirisala sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održana ove sedmice (u srijedu 25.01.), a gdje je usvojen novi Statut Grada Sarajeva nakon 15 godina, što je zaista pohvalno za trenutno rukovodstvo Grada Sarajeva.


Jelena Pekić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje Programa: “Sarajevo – Središte IT industrije”,


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

U prethodnom periodu su učinjeni značajni napori kada je u pitanju briga o najugroženijim kategorijama stanovništva na području Kantona Sarajevo, a koji se odnose na rad javnih kuhinja, subvencioniranje grijanja, porodiljskih naknada, pomoć penzionerima. Možete li nam reči koliko su iznosile date subvencije i koliko korisnika je bilo obuhvaćeno istima?


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje pomoćne/krizne telefonske linije s ciljem prevencije ili sprečavanja samoubistva/suicida.


08.02.2024

Jelena Pekić

08.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uspostavi program i donese odluka o subvencioniranju uspostave krovnog zelenila, fasadnog zelenila i privatnih parkovskih površina u užem urbanom području te raspisivanje javnog poziva za potencijalne korisnike


08.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uspostavi program subvencioniranja postavljanja solarnih panela na individualne i kolektivne objekte stanovanja u Kantonu Sarajevo kako bismo potaknuli korištenje obnovljivih izvora energije i smanjili troškove električne energije


18.12.2023

Jelena Pekić

18.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvrštavanje predstavnika Direkcije za robne rezerve KS u članove Štaba civilne zaštite KS


18.12.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Senat visokoškolske ustanove u ovom sl.Univerziteta u Sarajevu propisao načine i uslove pod kojima se može zaključiti i obavljati studentski rad, kao i pripadajuća prava i obaveze studenata i poslodavaca?


20.10.2023

Jelena Pekić

20.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno riješi pitanje interno raseljenih lica na području općine Novo Sarajevo a koja imaju status nosioca stanarskog prava u objektima koji se nalaze na teritoriji općine Novo Sarajevo koji su ratnim dejstvima uništeni ili oštećeni

Odgovor:

Odgovor općinskog načelnika Općine Novo Sarajevo, broj: 01-19-5-8939/23 od 25.12.2023. godine


20.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se djeci koja borave u hraniteljskim porodicama omogući boravak/upis u predškolskim ustanovama-vrtićima prema mjestu stanovanja hranitelja


14.02.2024

Jelena Pekić

14.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za kreiranje promotivne kampanje i podizanje svijesti o važnosti vakcinacije protiv humanog papiloma virusa (HPV-a)


24.10.2023

Jelena Pekić

24.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje troškova korištenja usluga produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju