Zastupnička pitanja

Jelena Pekić

Jelena Pekić

29.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje odjeljenja za primjenu mjere sigurnosti obaveznog liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, uključujući poseban odjel za maloljetnike


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnika na punu normu u školama i centrima na svim niovima odgoja i obrazovanja po principu jedna škola jedan socijalni radnik


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da resorno ministarstvo u saradnji sa lokalnim zajednicama a u skladu sa "Elaboratom o reciklažnim dvorištima, nišama i zelenim otocima Kantona Sarajevo" započnme izgradnju novih reciklažnih dvorišta po uzoru na ranije izrađeno reciklažno dvorište u opštini ilijaš


01.04.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje senzornog kutka u školama na području Kantona Sarajevo


28.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu da se uspostavi usluga bezbolnih ginekoloških intervencija i bezbolnih prirodnih poroda za svaku ženu, teda bolnica u svoj protokol uvede pisanu proceduru za navedenu uslugu


27.03.2024
Puni tekst pitanja:

Za kreiranje programa edukacije roditelja i djece o važnosti HPV vakcinacije


28.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujemo zastupničku inicijativu za izdvajanje sredstava potrebnih za edukaciju zdravstvenog osoblja JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u cilju pružanja usluge bezbolnog poroda


27.03.2024
Puni tekst pitanja:

Da se uvede program subvencioniranja ili u potpunosti pokrivanja troškova obaveznih sanitarnih pregleda koji se zahtijevaju kao uslov za prisustvo nastavi za srednjoškolce u Kantonu Sarajevo i to u medicinskim, tehničkim, te ugostiteljskim srednjim školama.


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u okviru resornog ministarstva u Budžetu KS za 2024. godinu osiguraju sredstva u vrijednostima od 100.000 KM, te u saradnji sa Općinom ilijaš obezbjedi neophodan broja plavih kanti, kako bi se uvela treća linija prikupljanja otpada


29.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje odjeljenja za primjenu mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi pri JU Psihijatrijska bolnica Ks, uključujući poseban odjel za maloljetnike


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za propisivanje obaveznog uspostavljanja Registra godišnjih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća, javnih ustanova, fondova, agencija i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo


Jelena Pekić

23.01.2024
Puni tekst pitanja:

Koliko osnovnih škola na području KS nema osiguran produženi boravak za djecu, u odnosu na ukupan broj osnovnih škola koje se nalaze na području KS?


Jelena Pekić

18.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje novog Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo


Jelena Pekić

21.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poveća sigurnost učenika i učenica OŠ Osman Nuri Hadžić prilikom prelaska ulice do škole


21.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu dokumenta analize aktivnih politika zapošljavanja i prijedloga novih mjera sa ciljem smanjenja nezaposlenosti na području Kantona Sarajevo

Odgovor:

Odgovor JU "Služba za zapošljavanje KS, broj: 04/1-34-0/65/24 od 30.01.2024. godine


Jelena Pekić

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje Programa određenih beneficija za dobrovoljne darivaoce krvi sa područja KS za osobe koje su dobrovoljni darivaoci krvi za 2024. godin


27.10.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada nacrta poslovnika Skupštine KS i kad možemo isti očekivati da se uputi u procedutru prema Skupštini KS?


06.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje Fonda za investiranje u tehnološke startupe u 2024. godini


Jelena Pekić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno pokrene procedura sa ciljem objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje mladih u rješavanju njihovog stambenog pitanja u KS za 2023. godinu


05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se unaprijedi realizacija refundacije troškova na ime plata, pripadajućih poreza i doprinosa, a po odobrenim sredstava u okviru Programa sufinansiranja saozapošljavanja za 2023. godinu


12.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se koriguju kriteriji na način da kriterij za dobijanje stana bude kvadratura stana, a ne vrijednost stana i da se u obuhvat osoba koje mogu aplicirati uzme u obzir period od dana objavljivanja javnog poziva prošle godine


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS prilikom dostavljanja izvještaja o finansijskoj reviziji javnog sektora KS, dostavlja i Program mjera/akcione planove za otklanjanje nepravilnosti revidiranih subjekata i unapređenje rada i poslovanja


Jelena Pekić

25.08.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosimo Inicijativu prema Ministarstvu zdravstva KS za nabavku dijela neophodne opreme za otvaranje ordinacije fizikalne medicine i rehabilitacije u okviru JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS


26.07.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za vraćanje u posjed kapele Sveti Marko na istoimenom groblju u Koševu, Sarajevu i to od strane KJKP Pokop prema Crkvi Sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila (Stara pravoslavna crkva)


25.08.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujemo Pitanje prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Kada će biti objavljen javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u KS za 2023. godinu?