Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe mnogobrojnih građana Kantona Sarajevo, a sve u vezi člana 101. Zakona o zaštiti potrošača u BIH, obraćam se zbog problema sa kojima se susreću kao korisnici usluge isporuke toplotne energije od strane KJKP Toplane Sarajevo. Mnogi građani su zbog povećanih cijena odlučili zatražiti isključenje sa sistema i raskinuti ugovor sa navedenim javnim preduzećem, međutim konstantan odgovor koji dobivaju da je nemoguće se iz tehničkih razloga isključiti iz sistema grijanja, te su primorani koristiti uslugu koju ne žele. Da li se na ovakav način krše njihova potrošačka prava?


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada pravnog lica Slastičarna La Delicia zbog protuzakonitog odlaganja otpada u kontejnere koje koriste građani u Jukićevoj ulici čime redovno zatrpavaju kontejnere, te građani ne mogu odložiti svoj otpad. Prema važećim za-konskim propisima svako pravno lice mora posjedovati vlastite posude za odlaganje otpada, te u iste odlagati svoj vlastiti otpad.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Služba za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo redovno dostavlja informaciju o neopravdanim izostancima zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo sa radnih sjednica Komisiji za izbor i imenovanja i administrativna pitanja za postupanje po članu 105. stav (2), a sve u vezi sa članom 104. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo prema kojem se zastupnicima zbog neopravdanih izostanaka sa sjednica umanjuje paušal za 30% po izostanku.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite kopije prijedloga godišnjih planova koje upravnici shodno članu 41. stav (1) tačka k), kao i godišnje izvještaje shodno članu 41. stav (1) tačka l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17) su u obavezi da izrade i to za adrese:
Džemala Bijedića kompleks garaža 279B,279C,279D,279E
Džemala Bijedića kompleks garaža 279G,279H,279F,279J
Džemala Bijedića kompleks garaža 279K,279L


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da me obavijestite šta je do sada učinjeno na sanaciji oštećenja rezervoara za vodu Skenderija.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada u naselju Tibra-Stup od strane pravnih lica, odnosno poslovnih prostora. Molim da provjerite da li svaki poslovni prostor ima odvojene posude za odlaganje otpada shodno zakonskoj obavezi


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da li etažni vlasnici u skladu sa članom 41. stav (1) tačka m) mogu podnijeti zahtjev upravniku za godišnji izvještaj o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade u prethodnoj kalendarskoj godini putem elektronske pošte, te isti dobiti elektronskim putem?


Danijela Kristić

29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor u vezi sa pomorom ribe u rijeci Zujevini, kao i nadzor pravnih lica, privrednih subjekata čiji bi proizvodni procesi mogli biti uzrokom pomora.

U nadzoru molim da se provjere da li pravna lica imaju potrebne vodne dozvole, kao i da li ispun-javaju ostale potrebne zakonske uslove.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Molim da izvršite nadzor nad radom Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH. Kao što je poznato na tržištu su se pojavile flaširane vode koje su sadržavale nedozvoljene bakterije. Molim da u nadzoru utvrdite koja je laboratorija vršila ispitivanja spornih flaširanih voda, te da li je laboratorija ovlaštena i akreditovana za vršenje takvih analiza.
Također molim da u nadzoru izuzmete kopije analiza spornih voda i iste mi dostavite, a sve u cilju istinitog informiranja javnosti i zaštiti zdravlja građana


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se popune sva tri sistematizovana radna mjesta inspektora u stambenoj oblasti pri Inspektoratu urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije KUIP-a zbog velikog broja inspekcijskih nadzora u ovoj oblast i preko 4000 zgrada na području Kantona Sarajevo.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se popune sistematizovana radna mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove zbog odlaska sedam inspektora u penziju u toku 2023. godine.
Naročito skrećem pažnju na nedostajuće građevinske inspektore pri Inspektoratu urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije, te molim da se odmah izvrše interni premještaji inspektora koji imaju potrebne uslove za građevinskog inspektora, a sve shodno Zakonu o državnoj službi KS (Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 31/2016 i 45/2019)


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti da upozori upravnike na obavezu izrade i dostavljanja godišnjih planova i izvještaja shodno članu 41. stav (1) tačke k) i l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17) kao i da upozorite putem upravnika predstavnike etažnih vlasnika na njihove obaveze u vezi postavljanja godišnjih izvještaja i planova na vidno mjesto u zgradi shodno članu 54. stav (1) tačke g) i h), kao i obavezu održavanja skupa etažnih vlasnika shodno članu 50. stav (7), a njihovo sazivanje je obaveza pred-stavnika etažnih vlasnika shodno članu 54. stav (1) tačka k)

Izvršavanje pomenutih obaveza upravnika i predstavnika etažnih vlasnika biće predmet inspekcijskih nadzora iniciranih od strane Skupštine Kantona Sarajevo u budućnosti


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar-Stup, a nakon krađe hidrantskih crijeva iz naselja, stanari su me zamolili da se u njihovo ime obratim Općini Ilidža za pomoć u nabavci nedostajuće protupožarne opreme, kako bi se zaštitili njihovi životi i imovina od požara, a već su imali neugodna iskustva sa istim.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Etažni vlasnici na području Kantona Sarajevo se često susreću sa krađom protupožarne opreme najčešće u vidu krađe PP aparata i hidrantskih crijeva.

Smatram da gore pomenuti javni organ i uprave u koordinaciji treba da donesu zajedničku pre-poruku i obavijeste etažne vlasnike na prikladan način.

Ljubazno molim ukoliko možete preporučiti tehničko rješenje koje bi etažni vlasnici mogli poduzeti kako bi se kradljivcima otežalo ili onemogućilo otuđenje istih.

Ukoliko je moguće da navedete vrstu, tip hidrantskih ormara, ormara za PP aparate koji bi se mogli postaviti, koristiti u gore pomenute svrhe.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar, a nakon krađe hidrantskih crijeva iz naselja, mo-lim KUCZ KS da me obavijesti da li postoji mogućnost da građani od strane KUCZ KS ili drugog javnog organa, uprave ili ustanove dobiju besplatno hidrantska crijeva, a sve na osnovu neprovjerene in-formacije koje su stanari dobili da je KUCZ KS ili neka druga općinska uprava CZ to radila u prošlosti kod ovakvih slučajeva.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu molbe JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo dostavljam Prijedlog plana realizacije otvaranje dnevne bolnice za preventivni i terapijski program za pacijente sa posttraumatskim poremećajem, kao i pacijente sa stresom i traumom uvjetovanim poremećajem.


14.12.2022

Danijela Kristić

14.12.2022
Puni tekst pitanja:

Nakon obraćanja KUIP-a u medijima i izjave da u prodaji niste pronašli flaširane vode za koje je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio da sadrže bakterije kojih shodno zakonskim propisima nije smjelo biti.

Iz pomenute izjave bi se moglo razumijeti da KUIP posjeduje informaciju o proizvođačima spornih flaširanih voda, te ljubazno molim da mi ih dostavite.


14.12.2022
Puni tekst pitanja:

U cilju zaštite zdravlja građana Kantona Sarajevo ljubazno molim da iskoristite sve svoje zakonske mogućnosti i službenim putem zatražite od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH informaciju o imenima proizvođača flaširanih vode za koje je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio da sadrže bakterije kojih shodno zakonskim propisima nije smjelo biti.

Ljubazno molim da me obavijestite da li je u 2022. Godini došlo do porasta broja oboljeljih na području kantona Sarajevo koji bi se mogli eventualno dovesti u vezu sa konzumiranjem sporne flaširane vode.


14.12.2022
Puni tekst pitanja:

Također molim da mi dostavite i kopije akata kontrola prometovanja flaširane vode za piće u maloprodajnim i veleprodajnim objektima koje ste do sada obavili, koja će OBAVEZNO sadržavati imena proizvođača istih.


14.12.2022
Puni tekst pitanja:

Također molim da mi dostavite i kopije akata kontrola prometovanja flaširane vode za piće u maloprodajnim i veleprodajnim objektima koje ste do sada obavili, koja će OBAVEZNO sadržavati imena proizvođača istih.