Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši nadzor nad radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Akifa Seremeta br.3


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezano za požar koji je izbio na lokaciji Pijace Kvadrant za pomoć u sanaciji štet nastale na zgradama u ulici Radnka Abazovića, kao i na objektima KJP Tržnice-pijace Sarajevo


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je ova oblast uređena federalnim Zakonom o zaštiti prirode molim da mi odg.na slijedeće pitanje vezano za regulisanje pitanja usavršavanja Eco sistema i problema sigurnosti u KS


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u Budžetu 2024. godinu izdvoje sredstva za nabavku GPS narukvica za djecu iz autističnog spektra i djecu koja imaju druge oblike poteškoća i imaju potrebu za ovim narukvicama

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva KS, broj: 10-04-50075-23/23 od 05.01.2024. godine


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Prema info.Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS podneseno je u 2022.god. 8.044 zahtjeva prema Općinskom sudu u Sarajevu za provođenje postupka prinudne naplate ili lišenja slobode zbog neplaćanja prekršajnih kazni u saobraćaju i to:.


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da kmi se dostave svi godišnji planovi i izvještaji o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade za period od 2021. godine do danas, uključujući i mjesečne ili kvartalne za 2023. godinu za slijedeće adrese: 1. Radnka Abazovića...

Odgovor:

Ostatak odgovora se nalazi u Službi za skupštinske poslove


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika podnosim inicijativu da izvršite nadzor nad radom upravnika na sljedećim adresama: RAdenka Abazovića 2A, 2B, 2C,2D


Danijela Kristić

14.02.2024
Puni tekst pitanja:

Imaju listatističke podatke koliko je na KS izrađeno IPP ili IEP/ova, za koliki broj djece? Ko prati evaluaciju individualnog plana i programa i programa djeteta i na osnovu čega? Ko evaluira rad Koordinatora Mobilnih timova?


15.02.2024
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...


Danijela Kristić

06.12.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju pojedinačno po svakoj osnovnoj i srednjoj školi o broju prijava u 2023. godini prema smjernicama komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u KS..


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se nabavi neophodna oprema koja je potrebna za vanjski dio dnevnog centra vrtić Ciciban


06.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se urade smjernice postupanja poslicijskih službenika u situacijama kada nepropisno parkirano vozilo blokira put


06.12.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju o broju poziva u 2023. godini koje su PU u KS uputili prema KJKP RAD za izlazak vozila Pauk na intervenciju


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i uvrštavanje na esencijalnu listu lijekova Darzalex, Kyprolis, Nilaro i imnovid za liječenje multiplog mijeloma, mijelodisplastičnog sindroma i dr.rijetkih krvnih bolest


06.12.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je bilo poziva upućenih prema KJKP RAD-u za asistenciju vozila, a da nisu izašli na intervenciju


06.12.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je svaka odgojno-obrazovna ustanova u KS uspostavila tim za upravljanje kriznim događajima (TUKD)?


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši rekonstrukcija krova Srednje škole za stručno osposobljavanje

Odgovor:

Zahtjev za odobravanje sredstava za rekonstrukciju krova, broj: 08-55/24 od 31.01.2024. godine


06.12.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju pojedinačno po svakoj PU u Kantonu Sarajevo u 2023. godini o broju poziva koje su uputili prema KJKP RAD za izlazak vozila Pauk na intervenciju?


Danijela Kristić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

inicijativa da se nabavi neophodna oprema (digitalni logopedski set Behringer, logopedski set vibrafon, logopedske sonde, interaktivni panel...) za rac dva logopedska kabineta u amblanti Hrasno brdo


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se status perspektivnog sportiste veže za školsku godinu, a ne kalendarsku


10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u Javnom pozivu za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih sa kriterijima za dodjelu subvencija u dijelu kr.: -ugovor kupopr. ovjeren kod notara doda "ili potpisan i ovjeren predugovor za stanove u izgradnji sa vlasnikom-inv


10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih uslov da kupoprodajna cijena stana ili kuće ne prelazi iznos od 180.000,00 KM


Danijela Kristić

30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši zamjena oštećenih usporivača brzine na Dobrinji u ulici Mimara Sinana. Na navedenom lokalitetu postavljeno je više usporivača brzine. Svi postavljeni su oštećeni i stvaraju problem vozačima prilikom prelaska preko njih, često dolazi i do oštećenja auta.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika zgrade SARAJEVO TOWER ulica Džavida Haverića molim pojašnjenje zašto se etažnimlasnicima koji imaju vlastite kalorimetre uopšte ne dozvoljava isključenje iz sistema grijanja što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača BIH.

Stanari se žale da im se na računima ne obračunava ispravan koeficijent od 0,25 za balkonske površine, traže pojašnjenje zašto im KJKP Toplane uporno govore da će “ugroziti kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te da bi se time negativno uticalo na okoliš“ kada su mnoge stambene jedinici neuseljene i ne koriste grijanje, te kako one ne utiču na kvalitet korištenja i standard drugih korisnika.

Moje pitanje se prevashodno odnosi na konačno rješavanje pravnog okvira koji reguliše ovu oblast jer sve veći broj etažnih vlasnika mi se kao zastupnici obraća po pitanju ovog problema.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-01-04-24618-17/23 od 22.06.2023. godine


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši izmjena člana 60. (Zavojni materijal) Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva u smislu brisanja dobne granice