Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 19.06.2012

Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da mi u što kraćem roku dostavite zapisnike sa svih sjednica Kolegija i stenogram sa 14-te sjednice SKS.

Odgovor:

U Stručnj službi Vlade Kantona Sarajevo može se koristiti tonski i video zapis sa sjednice Vlade Kantona, a u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo mogu se dobiti na uvid svi tonski zapisi, video zapisi, transkripti i zapisnici sa sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.05.2012

Puni tekst pitanja:

„Zašto nije imenovan Nezavisni odbor policije, kada znamo da mu je istekao mandat prije
skoro godinu dana. Dva člana su podnijela ostavku, a svi i dalje primaju prinadležnosti. Kako
oni koji su podnijeli ostavku primaju prinadležnosti, primaju pare i ko danas vrši nadzor nad
radom policije?“

Puni tekst pitanja:

"Da Skupština Kantona Sarajevo obaveže Javnu ustanovu Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za sačinjavanje posebnog programa finansiranja zapošljavanja sa evidencije nezaposlenih iz kategorije članova porodica šehida i poginulih boraca, te ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
Ovaj program bi podrazumijevao u cjelosti finansiranje brutto plaće i doprinosa za zapošljavanje ove kategorije nezaposlenih u trajanju jedne godine.
Program bi se provodio počevši od 2012.godine i dalje kontinuirano na godišnjem nivou za najmanje 30 mladih iz ove kategorije nezaposlenih."

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

„Da Skupština Kantona donese Zaključak, kojim bi se obavezale skupštine Javnih preduzeća u kojima osnivačka prava ima Kanton Sarajevo da donesu privremene mjere štednje u Javnim preduzećima koja su iskazala gubitak u prošloj i prethodnim godinama, koji premašuju nekoliko stotina miliona maraka, koje bi podrazumijevale korekcije plaća direktora u skladu sa finansijskim rezultatima, te smanjivanje i ukidanje privilegija menadžmenta u vidu prava korištenja službenih vozila, ograničavanje korištenja službenih mobitela, reprezentacije i promotivnih materijala, a ujedno tražim od resornog ministarst

12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.02.2012

Puni tekst pitanja:

„Da li je svečana sjednica u povodu 1.marta Dana nezavisnosti BiH bila obavezujuća, pitam za one koji su primili ovakav poziv?“

10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.12.2011

Puni tekst pitanja:

„Ko daje autentično tumačenje odluka, zaključaka, preporuka i stavova Skupštine Kantona Sarajevo?“

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

Nadalje konstatujući da Vlada Kantona najčešće ne uvažava izvještaje radnih tijela Skupštine po materijalima upućenim u skupštinsku proceduru, poslanik Solaković pita:
„Da li su radna tijela Skupštine Kantona Sarajevo samo instrument da se „uhljebe“ staranački aktivisti“

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 20.10.2011

Puni tekst pitanja:

„Da predsjedavajući stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo budu iz reda poslanika Skupštine.“

Puni tekst pitanja:

„Kako je moguće da da Skupština Kantona razmatra i usvaja programe i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti kulture koje, pri tome, raspolažu sa skromnim finansijskim sredstvima, a programe i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, čiji su budžeti višemilionski, tretira samo informativno?“

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 14.09.2011

Puni tekst pitanja:

„Da se u Skupštini Kantona Sarajevo, kao povremeno radno tijelo, formira „Komisija-experni tim za sport“.

Šire elaborirajući inicijativu, poslanik Konaković podsjeća da je, uvažavajući veoma teško stanje u kojem se nalazi sport u Kantonu Sarajevo te činjenicu da je i inicijativa, ranije pokrenuta, da se održi tematska sjednica o stanju u sportu odbijena, nekoliko sportista i sportskih radnika koji su u Skupštini Kantona aktivni ocijenilo uputnim dati maksimalan doprinos razvoju sporta u Kantonu kroz zvanično radno tijelo Kantona.

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 31.05.2011

Puni tekst pitanja:

„Da li poslanici u Skupštini Kantona koji su se profesionalizirali, radno vrijeme provode u skladu sa zakonskim propisima,konkretnije, da li se vode na evidenciji prisustva na poslu sa punim radnim vremenom, da li se ta evidencija dostavlja osobi koja potpisuje isplatu redovnih primanja profesionalnih poslanika i dr.“

3. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 27.04.2011

Puni tekst pitanja:

Poslanik Predrag Kojović pokrenuo je ponovno poslaničku inicijativu, a u vezi uvođenja prinudne uprave na Pravni fakultet i da se osnivać Pravnog fakulteta, Skupština, rezolucijom, izjasni o aferi i ulozi ljudi, koji i dalje predaju i čak se kandidiraju za upravni odbor Pravnog fakulteta u Sarajevu“.

1. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 17.02.2011

Puni tekst pitanja:

Poslanik Predrag Kojević, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo,održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», pokrenuo je inicijativu:
«Da se u cilju ukidanja postojećih, diskriminatorskih odredbi u Poslovniku Skupštine, koje neminovno impliciraju donošenje takvih, ostalih pravnih akata od strane Skupštine Kantona, od postojećih relevantnih radnih tijela Skupštine osnuje jedna komisija koja bi prošla sve akte koje donosi Skupština Kantona u cilju njihovog oslobađanja diskriminatorske politike.»

Puni tekst pitanja:

Posalnik Elmedin Konaković, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 17.02.2011. godine u okviru tačke dnevnog reda «Poslanička pitanja inicijative i odgovori» pokrenuo je sljedeću inicijativu:
«Da se kao stalno radno tijelo Skupštine forima komisija za sigurnost»

Vlada FBIH

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.12.2015

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo pokreće inicijativu prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za hitne izmjene člana 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/02, 22/05), kako bi se ukinula odredba kojom lica koja ostvare mjesečni prihod veći od 25% prosjećne plaće gube status nezaposlene osobe

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

"Tražim od zastupnica i zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo da podrže zajedničku inicijativu prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za hitne izmjene člana 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/02, 22/05), kako bi se ukinula odredba kojom lica koja ostvare mjesečni prihod veći od 25% prosječne plaće gube status nezaposlene osobe.”

JKP Sarajevo Šume, Ministarstvo privrede

37.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.01.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Pitanje upućujem upravi KJP “Sarajevo-šume”, te tražim da mi u pisanom odgovoru dostave informaciju koliko iznose kazne koje su menadžment i direktor KJP “Sarajevo-šuma” platili na osnovu inspekcijskih naloga kantonalne i federalne inspekcije.
Također tražim da mi se odgovori šta je sa imovinom KJP “Sarajevo-šume” d.o.o na području Općine Trnovo, te koliko je investirano u istu u posljednjih deset godina?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Zašto šumsko privredne osnove Za ŠPP (šumsko-privredno područja) „Trnovsko“ i „Igmansko“ do sada nisu usklađene sa „Prostornim planom Kantona Sarajevo 2003-2023“ (član 8, stav 2. Zakona o šumama, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 05/13), sa regulacionim planovima Općine Trnovo i katastrom nekretnina Općine Trnovo u granicama Općine Trnovo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JKP Sarajevo Šume

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.12.2015

Puni tekst pitanja:

"Molim direktora KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da mi odgovori ko (ime i prezime i broj važeće licence certificiranog računovođe) ovjerava finansijski izvještaj KJP "Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo i koju funkciju obavlja u preduzeću?"

18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 18.07.2012

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Hodžić na 18. Redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 18.07.2012. godine u okvoru tačke Dnevnog reda„ Poslanička pitanja, inicijative i odgovori „ postavio je zastupničko pitanje građana Općine Trnovo ,kako „Sarajevo šume“ fizički sprečavaju šumske puteve gromadama kamenja i zemlje u predjelu Igmana pa sve do Treskavice tačnije Kilavaca, tako da su šumski putevi u ovome rejonu zatvoreni i da motorna vozila ne mogu proći, pa ni građani do svojih privatnih šuma i posjeda, a te puteve su uvijek koristili i oni su potrebni građanima. Lokalna zajednica je ulagala u izgradnju ovih puteva skupa sa italijanskom nevladinom organizacijom, praveći biciklističke staze od istih. Mišljenja sam da trebamo štititi šumsko dobro ali da ovo nije način na koji se šuma štiti. Građani imaju problema sa sječom ogrevnog drveta a svaki dan privatnici izvoze naše šumsko dobro uništavaju naše puteve a neulažući u njihovu rekonstrukciju.
Postavljam pitanje: Zašto je ovo urađeno i šta se misli uraditi po ovim pitanjima, da se izbjegnu ove barijere, jer da dođe do pojave šumskog požara vatrogasna vozila nemogu proći da gase isti zbog ovih zapreka koje su postavile „Sarajevo šume“.

KJKP ZOI84, Ministarstvo privrede

37.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.01.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, zakazanoj za 31.01.2018.godine, izražavam nezadovoljstvo zbog činjenice da nisam dobila odgovore od Ministarstva privrede KS i KJP "ZOI '84", vezano za zastupničko pitanje o broju dodijeljenih službenih ski - karata, kao ni izjašnjavanje o pokrenutoj inicijativi za korekcijom tarifne politike za kupce ski karata, ovisno o tome da li se radi o rezidentima ili nerezidentima.
Napominjem da sam zastupnička pitanja/inicijative podnijela na sjednici Skupštine KS, održanoj 15.11.2017. godine, dakle na samom početku skijaške sezone 2017/2018, i do danas, na pragu mjeseca februara, tražene podatke nisam dobila.”

35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 15.11.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila zastupničko pitanje prema Ministarstvu privrede KS i KJP "ZOI '84" za dostavu informacije o službenim sezonskim ski kartama.

Pitanje u prilogu.

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje vezano za "stanje u Kantonalnom javnom preduzeću ZOI '84".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP ZOI84

35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.11.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula zastupničku inicijativu prema KJP "ZOI '84" za korekciju tarifne politike za kupce ski karata.

Inicijativa u prilogu.

KJKP VIK

43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.06.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu, koju se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori