Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo

35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.11.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje:

"Prije nekog vremena smo na dnevniku jedne od televizija imali priliku čuti izjavu predsjedavajuće Skupštine KS da će se na nekoj od narednih sjednica naći inicijativa za izmjenu naziva škole Mustafa Busuladžić. U izjavi predsjedavajuća je izjavila da priznaje da je njena stranka pogriješila kada je glasala za promjenu naziva, da se kaje i da osjeća grižnju savjesti zbog toga što je glasala da se škola nazove po antisemiti.
Drago mi je da ste shvatili da ste napravili grešku kada ste digli ruku da se škola nazove po kolaboratoru fašizma, no sada vas otvoreno pitam, hoće li se i kada tačno na dnevnom redu naći inicijativa za izmjenom naziva ove škole?"

Farmaceutski fakultet u Sarajevu, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio sljedeću inicijativu: "Molim vas da mi dostavite finansijske izvještaje vaše ustanove za period 2012-2016.godine".

Inicijativa u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio sljedeću inicijativu: "Molim vas da mi dostavite finansijske izvještaje vaše ustanove za period 2012-2016.godine".

Inicijativa u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Inicijativa upućena Farmaceutskom fakultetu i Medicinskom fakultetu UNSA za "dostavu informacije o prihodima od školarine i upisnine za period 2012-2016 na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao finansijske izvještaje za pomenutih 5 godina".

Inicijativa u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa upućena Farmaceutskom fakultetu i Medicinskom fakultetu UNSA za "dostavu informacije o prihodima od školarine i upisnine za period 2012-2016 na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao finansijske izvještaje za pomenutih 5 godina".

Inicijativa u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu

32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje upućeno Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu, u kojem se traži "dostava finansijskog izvještaja Studentskog parlamenta UNSA."

Pitanje u prilogu.

Klub samostalnih zastupnika Pindžo, Bukva, Akšamija i Mehmedagić, Klub zastupnika BOSS-samostalni zastupnik Nermin Bjelak, Klub zastupnika DF-SDP, Klub zastupnika Naša stranka, Klub zastupnika SBB BiH, Klub zastupnika SDA

30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Općina Stari Grad Sarajevo

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za pružanje podrške "Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995"

Služba za zajedničke poslove KS

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

"Koliko motornih vozila je u vlasništvu Kantona Sarajevo?"
"Ko ih koristi?"
"Koliko je novca utrošeno na popravku vozila od početka mandata do danas?"
"Koliko se goriva troši mjesečno na iste?"

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

"Molim Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine da mi odgovori, zašto ne donosi rješenja po žalbama u predviđenom zakonskom roku jer nezakonito kašnjenje rješavanje po žalbama ima za posljedicu (u slučaju uvažavanja žalbe) vraćanje predmeta na ponovni postupak ugovornom organu i ugovorni organ zbog zakonom predviđene dužine trajanja javne nabavke i vremenskog ograničenja (kraj kalendarske godine) nisu u mogućnosti realizirati neophodnu nabavku?"

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 23.12.2013

Puni tekst pitanja:

Moje pitanje je bilo, što je Kolegij jednoglasno usvojio da se doda na kraju šta se predlaže.
To nikad nisam dobio. Pa molim pismeni i detaljan odgovor, sa imenima poslanika, sa ukupnim iznosom sredstava, sa pojedinačnim imenima poslanika i sa prijedlogom mjera koje će se poduzeti da se to stanje prevaziđe

Odgovor:

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja nije mogla odgovoriti na postavljeno pitanje iz razloga što je pitanje nejasno, te predlaže zastupniku Ivanu Brigiću da pitanje precizira.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Komisija za kulturu i sport

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

"Da li se uradila revizija umjetnika koji koriste pravo na uplatu doprinosa od strane Kantona Sarajevo za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje? Ako nije, planira li se uraditi revizija s obzirom da se za ovu namjenu izdvajaju znatna finansijska sredstva?"

Puni tekst pitanja:

“Da se Komisija za kulturu i sport na ozbiljan način pozabavi problemom Kinoteke, koja se nalazi na popisu sedam institucija od državnog značaja, koju je osnovala država. I da se Vlada Kantona i resorno ministarstvo u rebalansu Budžeta dodatno angažiraju oko Kinoteke.”